Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 60 (Thöù Tö ngaøy 21-7-1999)

Thieân Ñaøng
laø Hieäp Thoâng troïn veïn vôùi Thieân Chuùa

Khi hình theå cuûa theá giôùi naøy qua ñi, nhöõng ai ñaõ tieáp nhaän Thieân Chuùa vaøo ñôøi soáng cuûa mình vaø ñaõ chaân thaønh môû loøng ra cho tình yeâu cuûa Ngaøi, thì luùc qua ñi, cuõng seõ hoan höôûng muïc tieâu cuûa cuoäc soáng con ngöôøi laø ñöôïc hieäp thoâng troïn veïn vôùi Thieân Chuùa.

Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo daïy "söï soáng toaøn veïn naøy vôùi Thieân Chuùa Ba Ngoâi Chí Thaùnh - moái hieäp thoâng söï soáng vaø yeâu thöông naøy vôùi Chuùa Ba Ngoâi, vôùi Trinh Nöõ Maria, vôùi caùc thieân thaàn vaø taát caû caùc thaùnh - ñöôïc goïi laø 'thieân ñaøng'. Thieân ñaøng laø ñích ñieåm toái haäu vaø laø vieân troïn cho nhöõng khaùt voïng saâu xa nhaát cuûa con ngöôøi, laø traïng thaùi haïnh phuùc vónh vieãn tuyeät dieäu" (soá 1024).

Hoâm nay chuùng ta seõ coá gaéng tìm hieåu yù nghóa "trôøi" theo thaùnh kinh ñeå hieåu roõ hôn thöïc taïi ñöôïc haøm chöùa trong dieãn ñaït naøy.

2- Theo ngoân töø kinh thaùnh, khi ñöôïc dieãn taû chung vôùi "ñaát", thì "trôøi" coù nghóa laø moät phaàn cuûa vuõ truï. Thaùnh Kinh noùi veà vieäc taïo döïng laø "töø ban ñaàu Thieân Chuùa ñaõ döïng neân caùc taàng trôêi vaø traùi ñaát" (Gn.1:1).

Noùi moät caùch boùng baûy thì trôøi ñöôïc hieåu nhö laø nôi Thieân Chuùa ngöï, Ñaáng bôûi theá ñöôïc phaân bieät khoûi loaøi ngöôøi (x. Ps.104:2f.; 115:16; Is.66:1). Ngaøi troâng xem vaø phaân xöû töø treân trôøi cao (x.Ps.113:4-9) vaø nghieâng mình xuoáng khi ñöôïc keâu caàu (x.Ps.18:9,10; 144:5). Tuy nhieân, nghóa boùng cuûa thaùnh kinh cuõng cho thaáy roõ Thieân Chuùa vaø trôøi khoâng phaûi laø moät, hay Ngaøi ñöôïc chöùa ñöïng trong ñoù (x.1Kgs.8:27); ñaây laø ñieàu chaân thöïc, maëc duø ôû moät soá ñoaïn cuûa Cuoán Thöù Nhaát Saùch Macabeâ "Trôøi" laø moät trong nhöõng danh xöng ñôn thuaàn cuûa Thieân Chuùa (1Mac.3:18,19,50,60; 4:24,55).

Vieäc ngoân töø dieãn taû trôøi nhö nôi cö nguï sieâu vieät cuûa Thieân Chuùa haèng soáng ñöôïc gaén lieàn vôùi vieäc dieãn taû veà nôi caùc tín höõu coù theå nhôø aân suûng leân ñoù, nhö chuùng ta thaáy trong caùc ñoaïn Cöïu Öôùc veà Enoùc (x.Gen.5:24) vaø Elia (x.2Kgs.2:11). Nhö theá, trôøi trôû neân moät hình aûnh veà söï soáng trong Thieân Chuùa. Theo yù nghóa naøy, Chuùa Gieâsu noùi veà "phaàn thöôûng treân trôøi" (Mt.5:12), vaø khích leä ngöôøi ta "tích tröõ cho mình caùc kho baùu treân trôøi" (Ibid., 6:20; cf.19:21).

3- Taân Öôùc nhaán maïnh ñeán yù töôûng veà trôøi trong töông quan vôùi maàu nhieäm Chuùa Kitoâ. Ñeå chöùng toû hy teá cuûa Ñaáng Cöùu Chuoäc ñoøi phaûi coù moät giaù trò toaøn haûo vaø vónh vieãn, Böùc Thö göûi giaùo ñoaøn Do Thaùi vieát raèng Chuùa Gieâsu "ñaõ vöôït qua caùc taàng trôøi" (Heb.4:14) vaø "ñaõ tieán vaøo khoâng phaûi moät cung thaùnh do tay phaøm nhaân laøm neân chæ laø phoùng aûnh cuûa cung thaùnh ñích thöïc, maø laø vaøo chính thieân ñình" (Ibid., 9:24). Bôûi ñöôïc Chuùa Cha yeâu thöông ñaëc bieät caùc tín höõu ñaõ cuøng vôùi Ñöùc Kitoâ soáng laïi vaø trôû thaønh coâng daân thieân ñình. Caàn phaûi nghe laïi nhöõng gì Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ noùi vôùi chuùng ta veà ñieàu naøy trong moät ñoaïn vaên raát maõnh lieät nhö sau: "Thieân Chuùa, Ñaáng giaàu tình thöông, bôûi tình yeâu cao caû yeâu thöông chuùng ta, cho duø chuùng ta ñaõ cheát vì caùc vaáp phaïm cuûa mình, ñaõ laøm cho chuùng ta cuøng nhau soáng laïi vôùi Chuùa Kitoâ (nhôø aân suûng maø anh em ñöôïc cöùu ñoä), vaø ñaõ naâng chuùng ta leân cuøng Ngaøi, ñaët chuùng ta ngoài vôùi Ngaøi trong Chuùa Gieâsu Kitoâ ôû caùc choã treân thieân ñình, ñeå theo loøng nhaân töø Ngaøi coù theå toû ra cho thaáy vaøo nhöõng thôøi tôùi ñaây söï phong phuù khoân löôøng cuûa aân suûng Ngaøi ñoái vôùi chuùng ta trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ" (Eph.2:4-7). Vai troø laøm cha cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng giaàu tình thöông, ñöôïc caùc taïo vaät nghieäm thaáy nôi Con Thieân Chuùa töû giaù vaø phuïc sinh laø vò ngöï treân trôøi nhö Chuùa beân höõu Chuùa Cha.

4- Sau cuoäc soáng traàn gian naøy, bôûi theá, vieäc tham döï thaân tình hoaøn toaøn vôùi Chuùa Cha xaåy ra laø nhôø ôû vieäc chuùng ta ñöôïc lieân keát vôùi maàu nhieäm vöôït qua cuûa Ñöùc Kitoâ. Thaùnh Phaoloâ nhaán maïnh ñeán vieäc chuùng ta gaëp gôõ Chuùa Kitoâ treân trôøi vaøo ngaøy taän theá baèng moät hình aûnh töông quan soáng ñoäng: "Roài tôùi chuùng ta laø nhöõng keû ñang soáng soùt, thaønh phaàn coøn laïi, seõ ñöôïc cuøng hoï ñöa leân caùc taàng maây ñeå gaëp gôõ Chuùa treân khoâng trung; nhôø ñoù chuùng ta seõ luoân ñöôïc ôû cuøng Chuùa. Bôûi theá anh em haõy duøng nhöõng lôøi leõ naøy maø an uûi laãn nhau" (1Thes.4:17-18).

Theo yù nghóa Maïc Khaûi, chuùng ta bieát raèng "trôøi" hay "haïnh phuùc" maø trong ñoù chuùng ta seõ tìm thaáy chính mình khoâng phaûi laø moät caùi gì tröøu töôïng hay laø moät nôi choán veà theå lyù treân caùc taàng maây, maø laø moái lieân heä rieâng tö vôùi Chuùa Ba Ngoâi. Ñoù laø vieäc chuùng ta gaëp gôõ Chuùa Cha trong Chuùa Kitoâ phuïc sinh nhôø ôn thoâng hieäp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Caàn phaûi luoân luoân giöõ moät möùc ñoä naøo ñoù trong vieäc dieãn taû "caùc thöïc taïi toái haäu" naøy, vì vieäc duøng ngoân töø dieãn taû noù khoâng bao giôø thoûa ñaùng ñöôïc. Ngaøy nay, ngoân töø taâm lyù xöùng hôïp hôn trong vieäc dieãn taû tình traïng haïnh phuùc vaø an bình chuùng ta seõ ñöôïc hoan höôûng trong moái hieäp thoâng vónh vieãn vôùi Thieân Chuùa.

Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo toùm goïn giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi veà söï thaät naøy nhö sau: "Bôûi söï cheát vaø Phuïc Sinh cuûa mình, Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ 'môû' thieân ñình ra cho chuùng ta. Söï soáng naøy cuûa thaønh phaàn vinh phuùc laø ôû vieäc chieám höõu troïn veïn vaø toaøn haûo caùc hoa traùi cöùu chuoäc do Chuùa Kitoâ hoaøn taát. Ngöôøi laøm cho nhöõng ai tin nôi Ngöôøi vaø trung thaønh vôùi yù muoán cuûa Ngöôøi thaønh caùc ngöôøi ñöôïc ñoàng höôûng vinh quang thieân ñình cuûa Ngöôøi. Thieân ñình laø coäng ñoàng thaønh phaàn vinh phuùc cuûa taát caû nhöõng ai lieân keát toaøn veïn vôùi Chuùa Kitoâ" (soá 1026).

5- Tuy nhieân, hieän taïi, tình traïng cuoái cuøng naøy coù theå ñöôïc ngöôõng voïng moät caùch naøo ñoù nôi ñôøi soáng bí tích, maø trung taâm ñieåm cuûa ñôøi soáng naøy laø Thaùnh Theå, cuõng nhö nôi vieäc hieán taëng baûn thaân baèng tình baùc aùi huynh ñeä. Neáu chuùng ta coù theå höôûng nhaän moät caùch thích ñaùng caùc söï laønh Chuùa tuoân xuoáng cho chuùng ta moãi ngaøy, laø chuùng ta ñaõ baét ñaàu caûm nghieäm ñöôïc nieàm vui vaø an bình maø moät ngaøy kia seõ hoaøn toaøn laø cuûa chuùng ta. Chuùng ta bieát raèng, treân traàn gian naøy, moïi söï ñeàu coù giôùi haïn, theá nhöng tö töôûng veà caùc thöïc taïi "toái haäu" laïi giuùp chuùng ta soáng toát laønh hôn caùc thöïc taïi "caän haäu". Chuùng ta bieát raèng, khi chuùng ta traûi qua ñôøi naøy, chuùng ta ñöôïc keâu goïi tìm kieám "nhöõng söï treân cao, nôi Chuùa Kitoâ ngöï beân höõu Thieân Chuùa" (Col.3:1), ñeå ôû vôùi Ngöôøi trong söï vieân maõn caùnh chung, khi Thaàn Linh hoaøn toaøn hoøa giaûi "taát caû moïi söï, döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi" (Col.1:20) vôùi Chuùa Cha.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page