Thôøi Ñieåm Hoàng AÂn

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, chuyeån ngöõ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Baøi 87 (Thöù Tö ngaøy 3-5-2000)

Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ toû hieän
Vinh Quang Ba Ngoâi Thieân Chuùa

1- Cuoái trình thuaät cuûa Phuùc AÂm veà cuoäc töû naïn cuûa Chuùa Kitoâ, coù tieáng cuûa vieân ñaïi ñoäi tröôûng ngöôøi Roâma vang leân, nhö baùo tröôùc vieäc Giaùo Hoäi tuyeân xöng ñöùc tin: "Ngöôøi naøy thaät laø Con Thieân Chuùa" (Mk 15:39). Vaøo nhöõng giôø phuùt cuoái cuøng cuûa cuoäc soáng traàn gian cuûa Chuùa Gieâsu, cuoäc toû hieän cao ñieåm cuûa Ba Ngoâi xaåy ra trong taêm toái. Trình thuaät Phuùc AÂm veà cuoäc khoå naïn vaø töû giaù cuûa Chuùa Kitoâ ghi nhaän laø moái lieân heä thaân maät giöõa Ngöôøi vôùi Cha treân trôøi vaãn tieáp tuïc cho duø trong vöïc saâu khoå aûi.

 Moïi söï ñöôïc baét ñaàu vaøo buoåi toái cuûa Böõa Tieäc Ly, beân trong nhöõng böùc töôøng aâm thaàm kín ñaùo cuûa Caên Thöôïng Laàu, nôi maø daàu theá boùng daùng cuûa söï phaûn boäi cuõng ñaõ môø môø xuaát hieän. Thaùnh Gioan ñaõ giöõ cho chuùng ta nhöõng lôøi taï töø tuyeät vôøi nhaán maïnh ñeán moái lieân heä saâu xa vaø thaáp nhaäp nhau giöõa Chuùa Gieâsu vôùi Chuùa Cha: "Neáu caùc con bieát Thaøy, caùc con cuõng bieát Cha Thaøy nöõa... Ai thaáy Thaøy laø thaáy Cha... Nhöõng lôøi Thaøy noùi vôùi caùc con khoâng phaûi Thaøy laáy quyeàn mình maø noùi, song Cha laø Ñaáng ôû trong Thaøy laøm caùc vieäc cuûa Ngaøi. Caùc con haõy tin raèng Thaøy ôû trong Cha vaø Cha ôû trong Thaøy" (Jn 14: 7, 9-11).

 Noùi nhö theá laø Chuùa Gieâsu ñang laäp laïi nhöõng lôøi Ngöôøi ñaõ noùi tröôùc ñoù ít laâu khi Ngöôøi coâng boá moät caùch roõ raøng raèng: "Toâi vaø Cha laø moät... Cha ôû trong Toâi vaø Toâi ôû trong Cha" (Jn 10:30, 38). Roài trong lôøi caàu keát thuùc baøi dieãn töø ôû Caên Thöôïng Laàu, trong khi chieâm ngöôõng vinh quang cuûa Cha, Ngöôøi daâng leân Cha mình lôøi naøy: "Laïy Cha Thaùnh, xin Cha haõy gìn giöõ hoï vì danh Cha, danh maø Cha ñaõ ban cho Con, ñeå hoï ñöôïc neân moät nhö Chuùng Ta laø moät" (Jn 17:11). Baèng nhöõng lôøi tuyeät haûo tín thaùc cho Cha aáy, Chuùa Gieâsu söûa soaïn thöïc hieän taùc ñoäng yeâu thöông cao caû (x Jn 13:1).

 2- Trong cuoäc khoå naïn, moái lieân heä keát hôïp Ngöôøi vôùi Cha ñöôïc bieåu loä ñaëc bieät maïnh meõ song heát söùc thaûm thöông. Ngöôøi Con Thieân Chuùa ñaõ soáng troïn nhaân tính cuûa mình, ôû choã ñaõ ñi saâu vaøo boùng toái khoå ñau vaø söï cheát laø nhöõng gì laøm neân thaân phaän cuûa con ngöôøi. Nôi Vöôøn Nhieät, trong khi caàu nguyeän, chaúng khaùc gì nhö ñang soáng trong moät cuoäc ñoái choïi, moät "cuoäc saàu thaûm", Chuùa Gieâsu ñaõ daâng leân Cha baèng moät thöù ngoân ngöõ Aramaic noùi leân moái thaân maät con caùi cuûa mình: "Abba, Laïy Cha! Cha coù theå laøm ñöôïc moïi söï; xin Cha haõy caát cheùn naøy ñi cho Con; nhöng cuõng ñöøng chieàu theo yù Con maø laø yù Cha" (Mk 14:36). Sau ñoù ít laâu, khi loøng thuø haèn cuûa nhaân loaïi ñöôïc xoå loàng taán coâng Ngöôøi, Ngöôøi ñaõ nhaéc cho Pheâroâ bieát raèng giôø phuùt toái taêm laø moät phaàn laøm neân döï aùn thaàn linh cuûa Cha: "Con cho raèng Thaøy khoâng theå xin cuøng Cha Thaøy vaø Ngaøi laäp töùc seõ sai ñeán cho Thaøy hôn möôøi hai ñaïo binh thieân thaàn hay sao? Maø neáu vaäy thì Saùch Thaùnh phaûi ñöôïc xaåy ra ñeå neân troïn nhö theá naøo ñaây?" (Mt 26:53-54).

 3- Khi bò chaát vaán tröôùc Hoäi Ñoàng Do Thaùi, cuoäc ñoái thoaïi vôùi vò thöôïng teá cuõng ñöôïc bieán thaønh moät cuoäc maïc khaûi vinh quang thieân sai vaø thaàn linh lieân quan ñeán Con Thieân Chuùa: "Vò thöôïng teá noùi vôùi Ngöôøi: 'Nhaân danh Thieân Chuùa haèng soáng Ta truyeàn cho ngöôi phaûi noùi cho chuùng ta bieát ngöôi coù phaûi laø Kitoâ, Con Thieân Chuùa hay chaêng?' Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng: 'OÂng ñaõ noùi nhö theá. Nhöng Toâi noùi cho oâng hay, sau naøy oâng seõ thaáy Con ngöôøi ngöï beân höõu Quyeàn Naêng vaø ñeán treân maây trôøi'" (Mt 26:63-64).

 Khi Ngöôøi ôû treân caây thaäp giaù, nhöõng keû tham quan mæa mai nhaéc nhôû Ngöôøi veà lôøi Ngöôøi tuyeân boá laø "Haén tin vaøo Thieân Chuùa; giôø ñaây haõy ñeå cho Thieân Chuùa giaûi cöùu haén neáu Ngaøi muoán; vì haén noùi 'Ta laø Con Thieân Chuùa'" (Mt 27:43). Theá nhöng, veà phaàn Ngöôøi, vaøo luùc aáy Chuùa Cha laïi im laëng, ñeán noãi Ngöôøi coù theå toû ra cho thaáy Ngöôøi hoaøn toaøn lieân keát vôùi caùc toäi nhaân ñeå cöùu chuoäc hoï. Nhö Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo daïy: "Chuùa Gieâsu khoâng bò ruoàng boû nhö theå vì chính Ngöôøi ñaõ phaïm toäi. Theá nhöng, baèng tình yeâu cöùu chuoäc luoân hieäp nhaát Ngöôøi vôùi Chuùa Cha, Ngöôøi ñaõ maëc laáy chuùng ta trong tình traïng chuùng ta bò baïi hoaïi theo toäi loãi" (soá 603).

 4- Treân thaäp giaù, Chuùa Gieâsu thöïc söï vaãn tieáp tuïc cuoäc ñoái thoaïi thaân tình vôùi Chuùa Cha, soáng cuoäc ñoái thoaïi naøy baèng caû söùc löïc cuûa moät nhaân tính bò tan naùt vaø thöông ñau, khoâng bao giôø maát ñi thaùi ñoä tin töôûng cuûa moät Ngöôøi Con, Ñaáng laø "moät" vôùi Cha. Theá nhöng, Cha vaãn aâm thaàm moät caùch laï luøng, moät thaùi ñoä aâm thaàm coøn ñöôïc vaây phuû bôûi moät maøn toái taêm caû trôøi ñaát vaø bò xeù ra bôûi tieáng keâu: "'Eli, Eli, lama sabachthani?' töùc laø, 'Chuùa con ôi, Chuùa con ôi, taïi sao Ngaøi laïi boû rôi con?'" (Mt 27:46). Ngoaøi ra, Thaùnh Vònh 22, ñöôïc Chuùa Gieâsu trích laïi ôû ñaây, chaám döùt baèng moät baûn thaùnh ca chuùc tuïng Vò Chuùa coù thöôïng quyeàn treân theá giôùi vaø lòch söû; chieàu kích naøy ñöôïc trình thuaät Thaùnh Luca ñeà caäp ñeán, moät trình thuaät noùi ñeán nhöõng lôøi cuoái cuøng cuûa Chuùa Gieâsu haáp hoái roõ raøng trích laïi moät lôøi cuûa Thaùnh Vònh, lôøi Thaùnh Vònh ñöôïc Chuùa Gieâsu theâm vaøo baèng lôøi keâu leân cuøng Cha: "Laïy Cha, Con phoù thaàn trí con trong tay Cha" (Lk 23:46; x Ps 31:6).

 5- Chuùa Thaùnh Thaàn cuõng tham döï vaøo cuoäc ñoái thoaïi lieân tuïc giöõa Cha vaø Con naøy. Chuùng ta bieát ñieàu aáy nhôø Böùc Thö göûi Do Thaùi, böùc thö dieãn taû vieäc hy hieán cuûa Chuùa Kitoâ moät caùch naøo ñoù theo moâ thöùc Ba Ngoâi, ôû choã "nhôø Thaàn Linh haèng soáng (Ngöôøi) ñaõ töï hieán mình cho Thieân Chuùa" (Heb 9:14). Trong cuoäc khoå naïn cuûa mình, Chuùa Kitoâ hoaøn toaøn höôùng cuoäc soáng nhaân loaïi ñau thöông cuûa mình theo taùc ñoäng cuûa Thaùnh Linh, Ñaáng ñaõ ban cho Ngöôøi söùc löïc caàn thieát ñeå laøm cho cuoäc töû naïn cuûa Ngöôøi thaønh moät hy hieán troïn haûo daâng leân Chuùa Cha.

 Veà phaàn mình, Phuùc AÂm thöù boán lieân keát chaët cheõ taëng aân cuûa Ñaáng An UÛi vôùi "vieäc ra ñi" cuûa Chuùa Gieâsu, töùc laø vôùi cuoäc khoå naïn vaø töû giaù cuûa Ngöôøi, khi laäp laïi nhöõng lôøi cuûa Ñaáng Cöùu Theá: "Theá nhöng, Thaøy noùi thaät vôùi caùc con: chính vì lôïi ích cuûa caùc con maø Thaøy ra ñi, vì neáu Thaøy khoâng ra ñi thì Ñaáng Coá Vaán seõ khoâng ñeán vôùi caùc con; song neáu Thaøy ñi, Thaøy seõ sai Ngaøi ñeán vôùi caùc con" (Jn 16:7). Sau khi Chuùa Gieâsu cheát treân thaäp giaù, thöù nöôùc chaûy ra töø caïnh söôøn bò ñaâm thaâu qua cuûa Ngöôøi (x Jn 19:34) coù theå ñöôïc coi nhö laø bieåu hieäu cho taëng aân Thaàn Linh (x Jn 7:37-39). Baáy giôø Chuùa Cha toân vinh Con cuûa Ngaøi, ban cho Ngöôøi khaû naêng thoâng truyeàn Thaàn Linh cho taát caû moïi ngöôøi. Chuùng ta haõy chieâm ngaém Ba Ngoâi, moät Chuùa Ba Ngoâi cuõng ñöôïc toû hieän caû trong ngaøy ñau thöông vaø taêm toái, khi chuùng ta ñoïc laïi nhöõng lôøi leõ "phaùt bieåu" thieâng lieâng cuûa Thaùnh Teâreâsa Beneâñicta Thaùnh Giaù (Edith Stein): "Khoâng phaûi chæ coù moät mình hoaït ñoäng nhaân loaïi coù theå hoã trôï chuùng ta maø laø cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Kitoâ: loøng toâi thöïc söï öôùc ao ñöôïc tham döï vaøo cuoäc khoå naïn naøy. Töø nay trôû ñi toâi chaáp nhaän caùi cheát Thieân Chuùa ñònh cho toâi, hoaøn toaøn hieäp nhaát vôùi thaùnh yù cuûa Ngaøi. OÂi Chuùa, xin haõy nhaän laáy söï soáng vaø söï cheát cuûa con ñeå caàu cho Giaùo Hoäi, cho vinh quang cuûa Chuùa vaø ñeå chuùc tuïng Chuùa. Chôù gì Chuùa ñöôïc tieáp nhaän nôi daân Chuùa vaø chôù gì nöôùc Chuùa trò ñeán nôi chuùng con trong vinh quang" (Quyeàn Naêng cuûa Thaäp Giaù).
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page