Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 39 -

 

Lễ phục của tư tế

1 Gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, thì người ta đã dùng để làm y phục (theo nghi tiết) để hành lễ trong thánh điện, và làm thánh phục cho Aharôn như Yavê đã truyền cho Môsê.

2 Ông đã làm bào bằng vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se. 3 Ông tán vàng thành lá và cắt làm kim tuyến để dát vào giữa gấm tía, gấm điều, len cánh kiến và gai mịn, kiệt tác xảo công. 4 Họ làm khiên chương kết liền, với hai đầu (áo bào) nó sẽ được kết liền. 5 Các đai đới quanh bào bên trên sẽ cùng một kiểu và làm một với nó: bằng vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se như Yavê đã truyền cho Môsê. 6 Họ đã dũa ngọc mã não, nhận trên nền vàng, khắc như kiểu khắc triện theo tên con cái Israel. 7 Ông đã đặt chúng trên khiên chương áo bào ngọc kỷ vật về con cái Israel, như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Bổ tử

8 Ông đã làm bổ tử, một kiệt tác xảo công, một kiểu như áo bào: bằng vàng, gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se. 9 Nó vuông vức, và kép, một gang chiều dài, một gang chiều rộng. 10 Họ đã cẩn bốn hàng ngọc: một hàng hồng não, hoàng ngọc, bích ngọc; hàng thứ nhất. 11 hàng thứ hai: xích ngọc, lam ngọc, lục châu; 12 hàng thứ ba: ngọc miêu, kim lục, tự ngọc; 13 hàng thứ tư: kim châu, mã não, ngọc thạch nhận trên nền vàng khi cẩn chúng. 14 Các viên ngọc mang tên con cái Israel: mười hai tên, khắc kiểu triện, mỗi viên một tên, chúng thuộc mười hai chi tộc. 15 Họ làm trên bổ tử những dây chuyền như dải buộc, kiểu sà tích bằng vàng ròng. 16 Họ làm hai huy bài vàng và hai vòng vàng, và họ kết hai vòng vàng với hai mút bổ tử. 17 Họ kết hai sà tích vàng với hai vòng nơi mút bổ tử. 18 Và hai mút sà tích họ kết với hai huy bài; họ gắn vào khiên chương áo bào, phía đằng trước mặt. 19 Họ làm hai vòng vàng: Và họ gắn chúng vào hai mút bổ tử bên rìa áo nó, ở mặt bên kia áo bào phía trong. 20 Họ làm hai vòng vàng, họ kết với hai khiên chương áo bào bên dưới, phía đằng trước mặt kề bên chỗ cột, bên trên đại đới áo bào. 21 Chúng sẽ thắt chặt bổ tử, nhờ các vòng của nó và các vòng của áo bào, với dải nhiễu tía ở bên trên đại đới áo bào và cho bổ tử không xê dịch được trên áo bào, như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Áo choàng

22 Ông may áo cổn choàng trên áo bào, công việc thợ dệt, toàn bằng gấm tía. 23 Lỗ cổ của áo cổn ở chính giữa như lỗ cổ giáp bào mà (có) viền quanh lỗ cổ không sao rách được. 24 Họ làm nơi gấu áo cổn những quả lựu bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se. 25 Họ làm những chuông nhỏ vàng ròng và đặt chuông giữa những quả lựu nơi gấu áo cổn, cả vòng quanh, chen giữa các quả lựu. 26 Chuông và quả lựu kết cách nhau nơi gấu áo cổn tất cả vòng quanh, để hành lễ như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Y thường

27 Họ đã làm y thường gai mịn, công việc thợ dệt, cho Aharôn và các con ông. 28 Cùng khăn chít gai mịn, vọng câu của tế quan bằng gia mịn, quần (lót) trúc bâu, gai se; 29 đai lưng gai se, gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, kiệt tác thợ thêu như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Dầu hiến thánh

30 Họ đã làm hoa kim ba thánh vàng ròng và họ viết trên đó chữ khắc triện: "Thánh của Yavê". 31 Họ lấy chỉ gấm tía thắt chặt mà cài trên khăn chít, mút bên trên, như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Hoàn tất công việc

32 Và mọi dịch vụ Nhà tạm Trướng Tao phùng đã hoàn tất. Con cái Israel đã làm theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê: họ đã làm như thế. 33 Họ đã đem lại cho Môsê Nhà tạm, Trướng và tất cả các đồ phụ thuộc, móc cài, ván, then ngang, cột và đế cột; 34 mái che da cừu nhuộm đỏ, mái che da cá lợn, bức màn, bức trướng. 35 Khám Chứng tri và đòn khiêng, và Bàn xá tội, 36 soạn bàn, và đồ phụ thuộc, oản nhan; 37 trụ đăng (vàng) ròng, và các đèn, đèn theo từng hàng, và mọi đồ phụ thuộc, và dầu thắp đèn, 38 án tự av2ng và dầu tấn phong, nhang xạ hương; bức trướng che cửa Trướng; 39 Tế đàn bằng đồng và vỉ đồng của nó, đòn khiêng và mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế của nó; 40 các lá buồm Tiền đình với cột và đế; bức trướng ở cửa Tiền đình, dây cột và nọc, và mọi đồ cần trong dịch vụ nơi Nhà tạm, nơi Trướng Tao phùng; 41 y phục theo nghi tiết để hành lễ trong thánh điện, thánh phục của Aharôn từ tế, và phẩm phục của con cái ông để sung làm tư tế. 42 Theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê, thì như thế con cái Israel đã làm tất cả mọi công việc.

43 Môsê nhìn xem tất cả công việc, và này họ đã làm rồi như Yavê đã truyền sao, họ đã làm như vậy. Và Môsê đã chúc lành cho họ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page