Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 35 -

 

6- Xây Cất Thánh Ðiện

 

Luật Hưu lễ

1 Môsê hội toàn thể cộng đồng con cái Israel lại và bảo họ: "Này là những điều Yavê truyền cho các ngươi phải làm: 2 sẽ được làm việc trong sáu ngày; vào ngày thứ bảy, ấy là (ngày) Thánh, Hưu lễ đại hưu dâng Yavê. Phàm ai làm việc trong ngày ấy sẽ phải chết. 3 Các ngươi sẽ không đốt lửa ngày Hưu lễ nơi mọi chỗ các ngươi ở".

 

Thu thập vật liệu

4 Môsê nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: "Này là điều Yavê đã truyền nói: 5 Hãy quyên nơi các ngươi, giáo liễm dâng Yavê: phàm ai có lòng thành sẽ đem lại làm giáo liễm dâng Yavê: vàng bạc và đồng; 6 nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai mịn và l6ng dê; 7 da cừu nhuộm đỏ, da cá lợn, và gỗ keo; 8 dầu thắp đèn, hương nhồi dầu tấn phong và để chế nhang xạ lan; 9 ngọc mã não và những thứ ngọc để cẩn vào áo bào và bổ tử. 10 Mọi kẻ tài ba khôn khéo nơi các ngươi sẽ đến và thi hành mọi điều Yavê đã truyền: 11 Nhà tạm và Trướng của nó, rạp che, các móc, các tấm ván với then của nó, cột và đế của nó, 12 khám và đòn khiêng, bàn xá tội, màn và bức trướng; 13 án tự và đòn khiêng, và tất cả những đồ phụ thuộc; oản nhan; 14 trụ đăng và những đồ phụ thuộc, các đèn của nó và dầu thắp đèn; 15 hương án và các đòn khiêng, dầu tấn phong và hương xạ lan, bức trướng cửa vào nơi cửa Nhà tạm; 16 tế đàn thượng hiến, các vỉ đồng của nó, các đòn khiêng, và các đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc; 17 những lá buồm của Tiền đình, cột và đế cột, và bức trướng nơi cửa Tiền đình; 18 các nọc của Nhà tạm và nọc của Tiền đình, và dây cột; 19 y phục theo nghi thức để hành lễ trong thánh điện, thánh phục cho Aharôn tư tế, và phẩm ph5uc cho các con ông để sung làm tư tế".

20 Bấy giờ toàn thể cộng đồg con cái Israel bỏ Môsê đi ra. 21 Và mọi kẻ có lòng tốt thúc đẩy và mọi kẻ tiết khí dun dủi đi đến: họ đem cho ông, giáo liễm dâng Yavê để cúng vào việc Trướng Tao phùng và mọi dịch vụ ở đó cùng thánh phục. 22 Ðàn ông đến và cả đàn bà, mọi kẻ có lòng thành; họ đem đến trầm, vòng, kim hoàn, nhẫn, kiềng, mọi thứ đồ vàng, vàng mỗi người đã cúng biếu dâng Yavê. 23 Và phàm ai sẵn có nơi mình gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai mịn, lông dê, da cừu nhuộm đỏ, da cá lợn, thì đã đem dâng. 24 Phàm ai cúng giáo liễm bạc đồng thì đã đem dâng làm giáo liễm cho Yavê; phàm ai sẵn có nơi mình, gỗ keo để dùng vào mọi dịch vụ cũng đã đem dâng. 25 Các phụ nữ tài ba khôn khéo đã tự tay đánh sợi: gấm tía, gấm điều, len cánh kiến và gai mịn. 26 Mọi phụ nữ khôn khéo mà lòng thúc đẩy đã đánh sợi lông dê. 27 Hàng vương công thì đem dâng mã não và những thứ ngọc để cẩn vào áo bào và bổ tử, 28 hương liệu và dầu thắp đèn, dầu tấn phong và nhang xạ làn. 29 Mọi người đàn ông, đàn bà lòng thành dun dủi muốn đóng góp vào các công việc Yavê đã truyền làm nhờ Môsê, con cái srael đã đem dâng lễ vật lòng thành cho Yavê.

 

Thợ làm Ðền thờ

30 Môsê nói với con cái Israel: "Coi, Yavê đã gọi đích danh Bơxalêel con của Uri, con của Hur, chi tộc Yuđa. 31 Người đã ban cho nó đầu thần khí Thiên Chúa về khôn ngoan, minh mẫn, hiểu biết và bách nghệ, 32 để sáng kiến ra các đồ tinh xảo, làm các đồ vàng bạc và đồng, 33 dũa ngọc để cẩn nạm và chạm gỗ để làm ra bách nghệ tinh xảo. 34 Người cũng ban cho nó tài dạy bảo, nó và Oholiab con của Akhisamak, chi tộc Ðan. 35 Người đã ban cho chúng đầy tài khôn khéo để làm mọi đồ của thợ lành nghề tinh xảo, của thở thêu trên gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai mịn, và thợ dệt, tóm lại những người bách nghệ và sáng tác mọi thứ xảo kỷ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page