Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 24 -

 

3- Kết Thúc Giao Ước

 

1 Người phán với Môsê: "Hãy lên với Yavê, ngươi và Aharôn, Nađab và Abihu, cùng bảy mươi kỳ mục của Israel, và các ngươi sẽ bái lạy đằng xa. 2 Môsê sẽ tiến đến với Yavê một mình, còn họ sẽ không tiến đến và dân sẽ không lên với ông".

3 Môsẽ đến thuật lại cho dân mọi lời của Yavê và tất cả các phán quyết. Và toàn dân đồng thanh đáp lại và nói: "Mọi lời Yavê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành". 4 Và Môsẽ đã viết mọi lời Yavê, và sáng ngày ông dậy sớm và xây một tế đàn dưới chân núi, với mười hai bia cho mười hai chi tộc Israel. 5 Ðoạn ông sai thanh niên trong hàng con cái Israel dâng lễ thượng hiến và tế sát bò làm hy sinh kỳ an dâng Yavê. 6 Và Môsê đã lấy một nửa huyết cho vào cậu, rồi với phân nửa huyết kia ông rẩy tế đàn. 7 Rồi ông lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân. Họ nói: "8 Mọi điều Yavê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo". 8 Môsê lấy huyết mà rẩy trên dân. Ông nói: "Này là máu của giao ước đã kết với các ngươi, thể theo mọi lời ấy".

9 Môsê lên với Aharôn, Nađab bà Abihu cùng bảy mươi kỳ mục Israel. 10 Họ đã nhìn thấy Thiên Chúa của Israel. Dưới chân Người, như thể có một kiệt tác lát lam ngọc và trong suốt như bầu trời. 11 Những vương công trong hàng con cái Israel, Người không tra tay hại đến: họ được nhìn thấy Thiên Chúa, và họ đã ăn, đã uống.

 

Môsê lên núi

12 Yavê phán với Môsê: "Hãy lên với Ta trên núi và hãy ở đó! Ta sẽ ban cho ngươi những phiến đá - thánh chỉ và lệnh truyền - Ta đã viết để dạy dỗ chúng". 13 Môsê đã chỗi dậy cùng với Yôsua, tôi bộc của ông - và Môsê đã lên núi của Thiên Chúa. 14 Với các kỳ mục ông nói: "Các ông hãy ở lại đây chờ chúng tôi trở lại với các ông. Này có Aharôn và Hur ở với các ông. Ai có việc gì thì hãy đến gặp họ". 15 Bấy giờ Môsê lên núi.

Mây phủ cả núi, 16 vinh quang Yavê đậu xuống núi Sinai và mây phủ núi sáu ngày. Ngày thứ bảy từ giữa đám mây, Người gọi Môsê. 17 Vinh quang Yavê trông vẻ như lửa thiêu trên đỉnh núi, trước mặt con cái Israel. 18 Môsê vào giữa đám mây mà đi lên núi. Môsê đã ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page