Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 25 -

 

4- Những Chỉ Dẫn Về Việc Xây Ðền Thánh Và Về Các Tư Tế

 

Trích liễm cho đền thờ

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy nói với con cái Israel là chúng phải quyên giáo liễm để dâng Ta; nơi mọi người được lòng thành dun dủi, chúng phải thu lấy giao liễm cho Ta. 3 Ðây là đồ quyên giáo các ngươi phải thu nơi chúng: vàng bạc và đồng, 4 gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai mịn và lông dê, 5 da cừu nhuộm đỏ, da hải trù, và gỗ keo, 6 dầu thắp đèn, hương nhồi dầu tấn phong và để chế nhang xạ lan, 7 ngọc mã não và những thứ ngọc để cân vào bổ tử. 8 Chúng sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ lưu lại ở giữa chúng. 9 Các ngươi sẽ làm tất cả đúng như mẫu Nhà tạm và mẫu của hết thảy đồ phụ thuộc trong dó Ta sẽ chỉ cho ngươi vậy.

 

Khám và bàn xá tội

"10 Chúng phải làm một cái khám bằng gỗ keo, hai xích rưỡi chiều dài, một xích rưỡi chiều rộng, một xích rưỡi chiều cao. 11 Ngươi sẽ dát khám bằng vàng ròng, cả trong lẫn ngoài, ngươi sẽ dát nó. Ngươi sẽ làm trên nó một cái mép xung quanh bằng vàng. 12 Ngươi sẽ đúc cho khám bốn vòng vàng và ngươi sẽ tra vào bốn chân nó, hai vòng sườn bên này và hai vòng sườn bên kia. 13 Ngươi sẽ làm những cái đòn bằng gỗ keo, và ngươi sẽ thếp vàng. 14 Ngươi sẽ đem đòn tra vào vòng bên sườn khám, để người ta dùng mà khiêng khám. 15 Ðòn phải đặt luôn nơi vòng của khám, không được rút ra. 16 Ngươi sẽ đặt trong khám, Chứng tri, Ta sẽ ban cho ngươi.

"17 Ngươi sẽ làm Bàn xá tội bằng vàng ròng hai xích rưỡi bề dài, một xích rưỡi bề rộng. 18 Ngươi sẽ làm hai Kêrubim vàng; ngươi sẽ làm dính liền khối với hai mút Bàn xá tội. 19 Ngươi hãy làm một Kêrubim ở mút bên này và một Kêrubim ở mút biên kia; liền với Bàn xá tội, ngươi sẽ làm các Kêrubim ở hai mút bàn. 20 Các Kêrubim sẽ có cánh xoè bên trên, và phủ cánh trên Bàn xá tội, và cùng nhau đối diện. Mặt các Kêrubim cúi trên Bàn xá tội. 21 Ngươi sẽ đặt Bàn xá tội bên trên khám. Ngươi sẽ đặt trong khám, Chứng tri, Ta sẽ ban cho ngươi. 22 Chính ở đó Ta sẽ hội kiến với ngươi. Ta sẽ phán với ngươi từ trên Bàn xá tội, từ giữa hai Kêrubim trên khám Chứng tri, tất cả những gì Ta sẽ truyền dạy con cái Israel ngang qua ngươi.

 

Bàn để bánh

"23 Ngươi sẽ làm một cái bàn bằng gỗ keo, hai xích ciều dài, một xích chiều rộng, một xích rưỡi chiều cao. 24 Ngươi sẽ dát nó bằng vàng ròng, ngươi sẽ làm một cái mép xung quanh bằng vàng. 25 Ngươi sẽ làm quanh nó một cái khuôn một tấc. Ngươi sẽ làm cho cái khuôn ấy một cái mép xung quanh bằng vàng. 26 Ngươi sẽ làm cho nó bốn vòng vàng. Ngươi sẽ tra các vòng ấy vào bốn góc, nơ bốn chân bàn; 27 Các vòng ấy ở bên khuôn làm khâu xỏ đòn để khiêng bàn. 28 Ngươi sẽ làm những cái đòn bằng gỗ keo. Ngươi sẽ dát vàng các đòn ấy. Người ta dùng đòn ấy mà khiêng bàn. 29 Ngươi sẽ làm cho nó đậu, tước, thái tôn, tôn, mà người ta sẽ dùng mà quán tế. Ngươi sẽ làm các đồ ấy bằng vàng ròng. 30 Ngươi sẽ đặt trên bàn oản nhan trước nhan Ta luôn luôn.

 

Trụ đăng

"31 Ngươi sẽ làm một trụ đăng bằng vàng ròng. Ngươi sẽ làm trụ đăng ấy nhất khối, chân đứng và nhánh, đài, vành hoa, cánh hoa đểu liền với nó. 32 Sáu nhánh đâm ra hai bên: ba nhánh của trụ đăng một bên và nhánh của trụ đăng bên kia. 33 Ba đài hoa, hình hoa hạnh đào, nơi một nhánh, với vành và cánh hoa; ba đài hoa, hình hoa hạnh đào, nơi nhánh bên kia, với vành và cánh hoa. Như thế cả sáu nhánh từ trụ đăng đ6m ra. 34 Và nơi trụ đăng bốn đài hoa, hình hoa hạnh đào, với vành và cánh hoa. 35 Một vành hoa dưới hai nhánh liền thân với nó; và một vành hoa dưới hai nhánh khác liền thân với nó; và một vành hoa dưới hai nhánh khác nữa liền thân với nó. Như thế cho cả sáu nhánh từ trụ đăng đâm ra. 36 Vành hoa và các nhánh sẽ liền thân với nó. Tất cả đều nhất khối bằng vàng ròng. 37 Ngươi sẽ làm cho nó bảy cái đèn. Người ta sẽ gác đèn lên, sao cho đèn giãi sáng đằng trước trụ đăng. 38 Ngươi sẽ làm nhíp bấc, liệu lư bằng vàng ròng. 39 Người ta sẽ dùng một tạ vàng ròng mà làm trụ đăng và tất cả các đồ vật ấy. 40 Ngươi hãy nhìn coi và làm theo mẫu ngươì đã được thấy trên núi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page