Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 14 -

 

Từ Etam đến Biển sậy

1 Yavê phán bảo Môsê rằng: "2 Hãy bảo con cái Israel quay lại mà đóng trại đối diện với Pi-Hakhirot, giữa Migđol và Biển, đối diện với Baal-Xiphôn: các ngươi hãy đóng trại ngay đằng trước đó, gần mé Biển. 3 Pharaô sẽ tự nói với mình về con cái Israel: "Chúng lạc loài trong vùng, đã co sa mạc nhốt chúng lại". 4 Ta sẽ làm cho Pharaô ra chai đá và nó sẽ đuổi theo các ngươi. Ta sẽ được rạng vinh, nhân vì Pharaô và quân binh của nó, khiến cho người Aicập biết được rằng Ta là Yavê". Và họ đã làm như vậy.

 

Người Aicập đuổi theo

5 Có tin báo cho vua Aicập là dân đã chạy trốn rồi. Bấy giờ Pharaô và bày tôi đổi lòng đối với dân. Họ nói: "Ta đã làm gì vậy, sao lại thả Israel ra đi để chúng khỏi làm tôi ta?" 6 Ông cho thắng xe trận của ông và lấy quân đi với mình. 7 Ông lấy sáu trăm xe trận, những xe bảnh nhất và tất cả các xe trận Aicập và trên mỗi xe có đủ thiện kị. 8 Yavê đã làm cho lòng Pharaô vua Aicập ra chai đá và ông đuổi theo con cái Israel, trong khi con cái Israel ra đi, tay giơ cao: 9 Dân Aicập đuổi theo họ và đã kịp họ, có tất cả ngựa xe của Pharaô và kị binh cùng quân binh của ông. Trong khi họ đóng trại gần mé biển gần bên Pi-Hakhirot, đối diện với Baal-Xiphôn. 10 Pharaô sấn lại gần, con cái Israel ngước mắt lên và này: dân Aicập tiến lại đằng sau họ và họ khiếp sợ quá đỗi và con cái Israel đã kêu lên Yavê. 11 Họ nói với Môsê: "Không có mồ chôn trong Aicập hay sao mà ông lại đem chúng tôi đi chết trong sa mạc này? Ông đã đem chúng tôi ra khỏi Aicập làm gì vậy? 12 Ðó không phải là điều chúng tôi đã bảo ông ở Aicập rồi hay sao, khi nói: Hãy để mặc chúng tôi làm tôi Aicập. Vì chúng tôi thà làm tôi Aicập hơn là chết trong sa mạc!" 13 Môsê nói với dân: "Ðừng sợ! Cứ đứng yên chỗ và nhìn xem việc cứu thoát Yavê sẽ làm cho các ngươi hôm nay, vì chưng những người Aicập các ngươi thấy hôm nay, các ngươi sẽ chẳn bao giờ nhìn thấy lại nữa! 14 Yavê sẽ giao chiến thay cho các ngươi, còn các ngươi, các ngươi chỉ việc làm thinh".

 

Phép lạ ở biển

15 Yavê phán với Môsê: "tại sao ngươi lên Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ trẩy đi! 16 Còn ngươi, ngươi hãy nâng gậy lên và giơ tay trên biển, hãy rẽ nó làm hai, cho con cái Israel đi vào lòng biển (chân) khô ráo. 17 Phần Ta, này Ta làm cho lòng dân Aicập ra chai đá để chúng cũng vào theo sau. Ta sẽ được rạng vinh, vì Pharaô và quân binh cùng xe trận với kị binh của nó. 18 Dân Aicập sẽ biết rằng Ta là Yavê, khi Ta được rạng vinh nhân vì Pharaô và xe trận với kị binh của nó".

19 Thần sứ Thiên Chúa đi trước doanh trại Israel đã vòng lại mà đi đằng sau. 20 Cột mây đã bỏ đằng trước mà vòng lại đằng sau, và đến vào khoảng giữa doanh trại Aicập và doanh trại Israel. Và đám mây ấy vừa là tối tăm (cho bên kia) vừa làm rạng sáng đêm tối (cho bên này), khiến suốt cả đêm, đôi đàng không nhích lại gần nhau. 21 Môsê giơ tay trên biển. Và Yavê cho cuồng phong phía Ðông thổi lại khuấy động biển suốt cả đêm. Người làm cho biển thành đất khô ráo, và nước đã rẽ làm hai. 22 Con cái Israel đi vào lòng biển (chân) khô ráo. Nước đã nên như tường thành cho họ ở tả hữu hai bên. 23 Quân Aicập thốc đuổi cũng vào theo sau (tất cả ngực xe của Pharaô cùng với xe và kị binh của ông) tận trong lòng biển. 24 Và xảy ra là vào lối canh sáng, Yavê, trên cột lửa và mây, ngó sang doanh trại Aicập và gieo tán loạn trong doanh trại Aicập. 25 Người làm xiêu vẹo bánh xe chúng và chúng phải vất vả đẩy xe đi. Bấy giờ quân Aicập nói với nhau: "Ta hãy trốn cho mau khỏi Israel vì Yavê giao chinh với Aicập hộ chúng". 26 Yavê phán với Môsê: "Hãy giơ tay trên biển, cho nước trở lại trên quân Aicập, trên xe trận và kị binh của chúng". 27 Môsê đã giơ tay trê biển và biển đã trở lại mức nước cũ vào lúc tảng sáng. Quân Aicập chạy ùa cả xuống biển. Và Yavê xô quân Aicập lộn nhào trong lòng biển. 28 Nước đã trở lại và nhận chìm xe trận với kị binh, và tất cả quân binh của Pharaô, trong khi chúng theo sau Israel xuống biển, và chúng không còn một mống nào sót lại. 29 Con cái Israel đã đi trong lòng biển (chân) khô ráo. Nước đã nên như tường thành cho họ ở cả tả hữu hai bên. 30 Trong ngày ấy, Yavê đã cứu Israel thoát khỏi tay Aicập và Israel đã thấy xác quân Aicập trên bãi biển. 31 Và Israel đã thấy tay cao cả Yavê đã tỏ ra trên quân Aicập. Và dân đã kính sợ Yavê. Họ đã tin vào Yavê và Môsê, tôi tớ Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page