Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 12 -

 

Vượt qua

1 Yavê phán với Môsê và Aharôn ở đất Aicập rằng: "2 Ðối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng; các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. 3 Các ngươi hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel rằng: Mồng mười tháng này, mỗi người chúng ta hãy tìm lấy cho gia tộc một con chiên, cho moôi nhà một con chiên. 4 Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà, cho đủ số người; và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. 5 Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn, giống đực, không quá một năm; các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay dê. 6 Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày mười bốn tháng này; toàn thể đoàn hội cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. 7 Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa và mi cửa các nhà, trong đó có người ăn thịt chiên. 8 Ðêm ấy chúng sẽ ăn thịt nướng lửa; chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. 9 Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song là nướng lửa; đầu với cẳng và lòng ruột. 10 Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày: sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. 11 Và này đây cách các ngươi ăn nó: lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy; các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả: Ðó là lễ Vượt qua mừng Yavê. 12 Ta sẽ ngang qua đất Aicập đêm ấy, và Ta sẽ đánh phạt mọi con đầu lòng đất Aicập từ người đến vật, và trên cac thần Aicập hết thảy, Ta sẽ gia hình, Ta, Yavê. 13 Huyết nơi các nhà đối với các ngươi là dấu cho biết có các ngươi ở đó; Ta thấy máu và Ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi, sẽ không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc Ta đánh phạt đất Aicập. 14 Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Yavê: Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ như luật điều vạn đại.

 

Lễ bánh không men

15 Trong vòng bảy ngày các ngươi sẽ ăn bánh không men. Ngay từ ngày thứ nhất, các ngươi sẽ khử trừ men đi khỏi nhà, vì phàm ai ăn gì dậy men từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, mạng ấy sẽ bị tiều trừ khỏi Israel. 16 Ngày thứ nhất sẽ có thánh triệu và ngày thứ bảy cũng sẽ thánh triệu cho toàn thể các ngươi. Trong những ngày ấy việc vàn phải bãi hết: chỉ có điều gì mỗi mạng người phải ăn, các ngươi mới được làm mà thôi. 17 Các ngươi sẽ giữ bánh không men vì chính vào ngày ấy Ta đã dẫn cơ binh các ngươi ra khỏi đất Aicập. Và qua các thế hệ, các ngươi sẽ giữ ngày ấy như luật điều vạn đại. 18 Tháng thứ nhất, ngày mười bốn tháng ấy, vào buổi chiều, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến ngày hai mươi mốt tháng ấy, vào buổi chiều. 19 Trong vòng bảy ngày sẽ không được tìm ra men trong nhà các ngươi, phàm ai ăn gì dậy men, mạng ấy sẽ bị tiễu trừ khỏi cộng đồng Israel, cho dù là khách ngụ cư hay người bản xứ. 20 Các ngươi sẽ không ăn gì dậy men, phàm các ngươi ở đâu, các ngươi sẽ ăn bánh không men".

21 Môsê triệu tập hết các kỳ mục Israel lại và nói với họ: "Hãy kéo nhau đi lấy cho mình: chiên để theo mỗi chi tộc và tế 9chiên) Vượt qua! 22 Các ngươi sẽ lấy một chùm hương thảo mà nhúng vào huyết trong chậu và phết lên trên mi cửa và hai thành cửa huyết trong chậu đó. Còn các ngươi thì cho đến sáng đừng có ai ra khỏi cửa nhà. 23 Yavê sẽ ngang qua đánh phạt Aicập, Người sẽ thấy huyết nơi mi cửa và hai thành cửa thì Yavê sẽ nhảy ngang qua cửa ấy và sẽ không cho thần tru diệt vào nhà đánh phạt. 24 Các ngươi sẽ giữ lấy điều ấy làm luật điều cho người và con cái ngươi cho đến vạn đại. 25 Vậy khi các ngươi đã vào đất Yavê sẽ ban cho các ngươi, như Người đã phán, và các ngươi giữ việc đạo này, 26 mà xảy ra là con cái các ngươi sẽ hỏi các ngươi: là gì vậy việc đạo các ngươi (giữ) đó? 27 thì các ngươi sẽ nói: "Ðó là lễ tế (chiên) Vượt qua dâng kính Yavê, Ðấng đã nhảy ngang qua nhà con cái Israel ở Aicập khi Người đánh phạt Aicập và đã cứu thoát các nhà chúng ta". Và dân đã phục mình xuống mà thờ lạy. 28 Con cái Israel đã đi thi hành: Yavê đã truyền cho Môsê và Aharôn làm sao, thì họ đã làm như vậy.

 

Con đầu lòng bị giết chết

29 Vậy xảy ra là vào lúc nữa đêm Yavê đã đánh phạt mọi con đầu lòng trong đất Aicập từ con đầu lòng của Pharaô, kẻ sẽ được ngồi ngai của ông đến con đầu lòng của đứa tù binh năm trong hầm ngục và con đầu lòng thú vật. 30 Ðang đêm Pharaô chỗi dậy, ông và tất cả bầy tôi và mọi người Aicập. Và một tiếng kêu lớn vang lên ở Aicập, và không có nhà nào lại không có một người chết. 31 Ông đã triệu vời Môsê và Aharôn ban đêm mà nói: "Chỗi dậy, ra ngay khỏi giữa dân ta, các ngươi với cả con cái Israel! Hãy đi phụng sự Yavê như các ngươi đã nói. 32 Chiên dê, bò vật của các ngươi cũng hãy lấy đi như các ngươi đã nói. Ði đi, và hãy chúc lành cho cả ta nữa". 33 Người Aicập thúc đẩy dân, hối hả bắt chúng ra khỏi xứ, vì họ nói: "Ta chết cả lũ mất rồi!" 34 Dân mang đi bột nhồi chưa được dậy men, họ quấn lấy cả tàu bột vào áo choàng mà vác lên vai.

 

Bóc lột người Aicập

35 Con cái Israel đã làm theo lời Môsê, họ đã mượn của người Aicập đồ bạc, đồ vàng và áo xống. 36 Và Yavê đã cho dân được nghĩa trước mặt người Aicập và (người Aicập) đã cho họ mượn. Và như vậy họ đã bóc lột được dân Aicập.

 

Israel ra đi

37 Con cái Israel bỏ Ramsès trẩy đi Sukhot lối sáu trăm ngàn người bộ hành không kể (đàn bà) trẻ con. 38 Có cả một lũ lau nhau đông đảo lên với bhọ cùng với chiên dê, bò vật, một bầy súc vật khổng lồ. 39 Họ lấy bột đã đem ra khỏi Aicập mà nướng chính thành bánh tráng không men vì men chưa dậy, bởi vì họ đã bị đuổi ra khỏi Aicập không thể chậm trễ và ngay của ăn đường cũng không dọn kịp. 40 Thời gian con cái Israel ngụ ở Aicập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Chót bốn trăm ba mươi năm ấy, đúng vào ngày ấy hết thảy các cơ binh của Yavê đã ra khỏi đất Aicập. 42 Ðó là đêm Yavê canh thức để đem họ ra khỏi đất Aicập; đó là đêm của Yavê (đêm) canh thức của toàn thể con cái Israel theo các thế hệ của họ.

43 Yavê phán với Môsê và Aharôn: "Ðây là qui định về chiên Vượt qua: không khách lạ nào được ăn. 44 Nô lệ được tậu bằng bạc, và người đã cắt bì cho, bấy giờ nó được phép ăn. 45 Khách ngụ cư và người làm mướn không được ăn. 46 Chỉ được ăn mỗi chiên trong một nhà mà thôi: ngươi không được đem thịt từ trong nhà ra bên ngoài; các ngươi đừng đánh đập nó bể xương. 47 Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế (chiên Vượt qua). 48 Nếu có khách cư ngụ nhờ nơi ngươi và tế (chiên) Vượt qua mừng Yavê, thì mọi trai nhà nó phải chịu cắt bì, và bấy giờ nó mới được lại gần để tế chiên, nó sẽ nên như người bản xứ, nhưng phàm ai không chịu cắt bì thì không được ăn. 49 Luật là luật duy nhất cho người bản xứ và khách ngụ cư ngụ nhờ giữa các ngươi". 50 Toàn thể con cái Israel đã làm thế. Như Yavê đã truyền cho Môsê làm sao thì chúng đã làm như vậy. 51 Vậy chính ngày ấy Yavê đa đem con cái Israel ra khỏi đất Aicập theo (thứ tự) các cơ binh của chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page