Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 07 -

 

1 Yavê nói với Môsê: "Kìa coi, Ta đã cho ngươi làm thần trên Pharaô. Và Aharôn, anh ngươi sẽ là tiên tri của ngươi. 2 Ngươi sẽ nói mọi dân điều Ta truyền cho ngươi! Và Aharôn anh ngươi, sẽ nói với Pharaô để nó thả con cái Israel ra khỏi đất nó. 3 Còn Ta, Ta sẽ làm cho Pharaô cứng lòng và Ta sẽ tăng gia các dấu lạ điềm thiêng của Ta trên đất Aicập. 4 Pharaô sẽ không nghe các ngươi, và Ta sẽ nhấn tay ta xuống Aicập và Ta sẽ đem các cơ binh của Ta, dân của Ta, con cái Israel ra khỏi Aicập bằng những án phạt lớn lao giữa chúng.

"5 Dân Aicập sẽ biết Ta là Yav6 lúc Ta giơ tay Ta trên Aicập và đem con cái israel ra khỏi đó".

6 Môsê và Aharôn đã làm như Yavê truyền cho các ông. 7 Môsê đã được tám mươi tuổi và Aharôn tám mươi ba tuổi khi họ nói với Pharaô.

 

3- Mười Tai Ương - Lễ Vượt Qua

 

Cây gậy biến thành con rắn

8 Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng: "9 Khi Pharaô bảo các ngươi: Hãy làm điềm thiêng lấy cho các ngươi, ngươi sẽ bảo Aharôn: Cầm lấy gậy mà ném xuống trước mặt Pharaô, để cho nó hóa thành con rắn". 10 Môsê và Aharôn vào gặp Pharaô và đã làm như Yavê đã truyền. Aharôn đã ném gậy trước mặt Pharaô và bầy tôi của ông và nó đã hóa thành rắn. 11 Pharaô triệu vời các nhà bác học khôn ngoan, các tay phù thủy. Và cả họ nữa, những quan "thị độc" Aicập nhờ dùng phù phép của họ cũng làm được như thế. 12 Mỗi người, họ ném gậy của họ và chúng đã hóa thành rắn nhưng gậy của Aharôn đã nuốt mất gậy của họ. 13 Lòng Pharaô đã ra chai đá và ông đã không nghe họ như Yavê đã phán.

 

1) Nước hóa thành máu

14 Yavê phán với Môsê: "Nặng nề thật, lòng của Pharaô, nó đã từ chối không thả dân Ta. 15 Ngươi hãy đi gặp Pharaô vào buổi sáng: Này nó sẽ đi ra mà uống nước, ngươi sẽ đứng đón nó: nơi bờ sông Nil và ngươi sẽ cầm nơi tay cây gậy đã hóa thành rắn. 16 Ngươi sẽ nói với nó: "Yavê, Thiên Chúa của dân Hipri đã sai chúng tôi đến với ngài mà rằng: Hãy thả dân Ta ra cho chúng phụng thờ Ta trong sa mạc; mà này ngươi đã không chịu nghe cho đến rày. 17 Vậy Yavê phán thế này: Nơi sự này ngươi sẽ biết Ta là Yavê! Này ta sẽ lấy gậy tay ta cầm mà đập nước dưới sông Nil và nước sẽ hóa thành máu. 18 Cá trong sông Nil sẽ chết, và sông Nil ra thối tho: dân Aicập sẽ không tài nào uống được nước sông Nil nữa".

19 Yavê phán với Môsê: "Hãy nói với Aharôn: Cầm gậy của ngươi và giơ tay trên nước nôi Aicập, trên sông, trên ngòi, trên ao đầm, trên mọi vũng nước của họ. Nước hãy trở thành máu và hãy có máu trong toàn cõi Aicập, cả nơi gỗ và đá". 20 Môsê và Aharôn đã làm như Yavê đã truyền. Ông đã nhắc gậy lên và đập vào nước dưới sông Nil trước mặt Pharaô, trước mắt bầy tôi của ông và tất cả nước dưới sông Nil đều hóa thành máu. 21 Cá trong sông Nil đều chết và sông Nil ra thối tha; người dân Aicập không thể uống nước sông Nil được nữa. Và đã có máu trên toàn cõi Aicập. 22 Nhưng các viên thị độc Aicập dùng phù phép cũng làm được như thế và lòng Pharaô ra chai đá; ông đã không nghe họ như Yavê đã phán. 23 Pharaô quay về đền và cũng không màng bận tâm đến điều ấy nữa. 24 Mọi người Aicập đã đào dọc quanh sông Nil tìm nước uống vì họ không thể uống nước sông Nil. 25 Bảy ngày trọn đã trôi qua sau khi Yavê đã đánh sông Nil.

 

2) Ếch nhái

26 Yavê phán với Môsê: "Hãy đến gặp Pharaô và nói với nó: Yavê phán rằng: Hãy thả dân Ta ra cho chúng phụng thờ Ta. 27 Nếu ngươi từ chối không chịu thả ra, thì này Ta sẽ cho tất cả bờ cõi ngươi phải nạn ếch nhái. 28 Sông Nil sẽ nhung nhúc ếch nhái, chúng sẽ lên mà vào đền ngươi, trong buồng ngủ của ngươi, trên giường ngươi, vào nhà bầy tôi của ngươi và trong nhà của dân ngươi, trong lò trong cối nhồi bột của ngươi. 29 Trên mình ngươi, trên người dân ngươi và trên bầy tôi ngươi hết thảy ếch nhái sẽ leo lên".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page