Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 10 -

 

8) Châu chấu

1 Yavê phán với Môsê: "Hãy đến với Pharaô, vì Ta đã làm cho lòng nó và lòng bầy tôi nó ra lì, ngõ hầu Ta làm các dấu lạ này giữa (dân) nó. 2 Và để ngươi thuật cho tai con ngươi, cháu ngươi nghe, Ta đã xử làm sao với Aicập, và các dấu lạ Ta đã thi thố ra nơi họ, khiến các ngươi biết Ta là Yavê". 3 Môsê và Aharôn đã đến với Pharaô và họ nói với ông: "Yavê Thiên Chúa của dân Hipri phán rằng: Cho đến bao giờ nữa, ngươi còn từ chối không chịu suy phục nhan Ta? Hãy thả dân Ta cho chúng phụng thờ Ta. 4 Nhược bằng ngươi khước từ không thả dân Ta, thì này, mai Ta sẽ dẫn đến châu chấu vào bờ cõi của ngươi. 5 Chúng sẽ phủ cả làm đất khuất mắt, khiến không thể thấy đất nữa. Chúng sẽ ăn sạch cây cối mọi lên cho các ngươi ngoài đồng. 6 Ðền đài của ngươi, nhà của bầy tôi ngươi, nhà cửa của toàn dân Aicập sẽ đầy những châu chấu, điều cha ông ngươi, và cha ông của cha ông ngươi chưa từng thấy, từ ngày họ có trên đất cho đến hôm nay". Ðoạn ông quay lưng bỏ Pharaô mà đi ra. 7 Bầy tôi của Pharaô thưa với Pharaô: "Cho đến bao giờ nữa, tên ấy làm chúng ta sa bẫy? Thả quách bọn người ấy đi, cho chúng phụng thờ Yavê Thiên Chúa của chúng, hay bệ hạ không biết là Aicập đã kiệt quệ rồi ư?"

8 Người ta triệu hồi Môsê và Aharôn đến với Pharaô và ông nói với họ; "Các ngươi đi mà thờ Yavê Thiên Chúa của các ngươi! Nhưng ai và ai sẽ đi?" 9 Môsê nói: "Cả trẻ lẫn già, chúng tôi sẽ đi; với con trai, con gái chúng tôi, với chiên, với bò chúng tôi sẽ đi, vì là lễ của chúng tôi mừng Yavê". 10 Ông nói với họ: "Thì Yavê hãy ở với các ngươi như thế! như ta sẽ thả cho các ngươi đi, các ngươi và cả lũ bé! Coi chừng! Ý ngang trái ngay đằng trước các ngươi! 11 Không thế đâu! Các ngươi, những trai tráng, hãy đi thờ Yavê vì chính đó là điều các ngươi cầu cho được!" Rồi người ta xua họ ra khỏi mặt Pharaô.

12 Yavê phán với Môsê: "Hãy giơ tay lên trên đất Aicập vì vụ châu chấu: chúng hãy lên trên đất Aicập mà ăn sạch cỏ cây trên đất, tất cả những gì còn sót lại sau trận mưa đá". 13 Môsê đã giơ tay lên trên đất Aicập, và Yavê cho một luồng gió Ðông thổi vào xứ suốt ngày, suốt đêm. Sáng đến, thì gió Ðông đã kéo châu chấu vào rồi.

14 Châu chấu đã lên trên toàn cõi Aicập, chúng đậu khắp cả bờ cõi Aicập. Tai hại quá đỗi: trước kia, không bao giờ có châu chấu như thế và sau này cũng không hề có như vậy. 15 Chúng phủ cả đất làm đất khuất mặt, đấtbị rợp tối đi; chúng ăn sạch cỏ cây trên đất và tất cả trái trăng trên cây, mưa đá còn chừa lại, đến đỗi không còn một chút xanh tươi nào trên cây trên cỏ ngoài đồng, trong toàn cõi Aicập.

16 Pharaô vội vàng triệu vời Môsê và Aharôn và nói: "Ta có tội với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, và cả với các ngươi. 17 Vậy bây giờ, hãy xá tội cho ta, trót lần này nữa và hãy cầu xin Yavê Thiên Chúa của các ngươi để Người cho rời đi xa ta cái chết này đi mà thôi!" 18 Môsê bỏ Pharaô đi ra và đã cầu xin Yavê. 19 Và Yavê đã đảo lật cho gió Ðoài rất mạnh thổi đến cất châu chấu đi và tống xuống Biển sậy: không còn sót lại một con nào trong toàn cõi Aicập. 20 Nhưng Yavê làm cho lòng Pharaô ra chai đá và ông đã không cho con cái Israel ra đi.

 

9) Tối tăm

21 Yavê phán với Môsê: "hãy giơ tay lên trời và tối tăm hãy xảy đến trên đất Aicập, khiến cho người ta phải rờ rẫm trong tối tăm". 22 Môsê đã giơ tay lên trời và tối tăm mù mịt đã xảy đến trên toàn cõi Aicập ba ngày. 23 Người này không thấy người nọ, và không ai dậy khỏi chỗ mình trong vòng ba ngày, nhưng con cái Israel vẫn có ánh sáng nơi các chỗ họ ở.

24 Pharaô cho triệu vời Môsê và nói: "Các ngươi hãy đi thờ Yavê! Chỉ có dên, cừu, bò vật phải bỏ lại thôi! Cả những trẻ b1 cũng được đi làm một với các ngươi". 25 Môsê nói: "Thế thì chính ngài sẽ trao tay chúng tôi lễ vật và của thượng hiến để chúng tôi tiến dâng Yavê Thiên Chúa của chúng tôi! 26 Cả súc vật của chúng tôi phải đi với chúng tôi! Dẫu một cái móng cũng không được sót lại! vì chúng tôi sẽ lấy đó mà phụng thờ Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi không biết phụng thờ Yavê làm sao đến khi tới đó".

27 Nhưng Yavê làm cho lòng Pharaô ra chai đá và ông đã không thuận tình thả họ đi. 28 Pharaô nói với Môsê: "Hãy xéo đi xa ta! Liệu hồn thì đừng còn thấy nhan ta nữa, vì ngày nà ngươi thấy nhan ta, ngươi sẽ chết". 29 Môsê đáp lại: "Như ngài đã nói, tôi sẽ không hề thấy mặt ngài nữa".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page