Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 19 -

 

III. Giao Ước Tại Sinai

1- Giao Ước Và Thập Giới

 

Tới Sinai

1 Mồng một tháng thứ ba kể từ khi con cái Israel ra khỏi Aicập, chính trong ngày ấy, họ tới sa mạc Sinai. 2 Họ đã trẩy đi khỏi Rơphiđim và đã đến sa mạc Sinai và đóng trại trong sa mạc. Israel đã đóng trại ở đó, đối diện với núi.

 

Lời hứa giao ước

3 Môsê đã lên với Thiên Chúa. Và từ trên núi Yavê hô cho ông rằng: "Ngươi sẽ nói với nhà Yacob thế này; ngươi sẽ loan báo cho con cái Israel: 4 Các ngươi thấy Ta đã làm gì cho Aicập; và làm sao Ta đã nhắc các ngươi lên những cánh phượng hoàng mà đem các ngươi đến với Ta. 5 Vậy bây giờ, nếu các ngươi quyết nghe tiếng Ta mà giữ giao ước của Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta giữa các dân hết thảy, vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6 Còn các ngươi, các ngươi sẽ làm một vương quốc tư tế cho Ta, một dân thánh. Ðó là những lời ngươi phải nói với con cái Israel". 7 Môsê đi và triệu tập các kỳ mục của dân và đã trình bày trước mặt họ tất cả các lời lẽ ấy như Yavê đã truyền cho ông. 8 Toàn dân cùng nhau đáp lại và thưa: "Tất cả những gì Yavê đã phán bảo, chúng tôi sẽ làm theo". Và Môsê đã đem thưa lại với Yavê lời lẽ của dân.

 

Sửa soạn giao ước

9 Yavê phán với Môsê: "Này Ta sẽ đến với ngươi trong làn mây u huyền, để cho dân nghe được trong lúc Ta phán bảo ngươi và chúng cũng tin vào ngươi luôn mãi". Và Môsê đã tin lại cho Yavê các lời lẽ của dân.

10 Yavê phán với Môsê: "hãy đi đến với dân và thánh hóa chúng hôm nay và ngày mai: chúng hãy giặt giũ áo xống, 11 và lo dọn mình sẵn sàng vào ngày mốt, vì ngày mốt Yavê sẽ xuống trước mắt toàn dân trên núi Sinai. 12 Ngươi sẽ vạch ranh giới xung quanh cho dân, mà rằng: Hãy giữ mình, đừng lên núi và đụng đến ven bờ: phàm ai đụng đến núi tất bị xử tử. 13 Không được tay nào rờ đến nó, nhưng nó phải bị ném đá hay bị tên bắn chết. Nó không được sống, dù là vật hay là người. Khi có tù và rúc lên thì chúng sẽ lên núi".

14 Môsê xuống núi đến với dân. Ông đã thánh hóa dân và họ đã giặt giũ áo xống. 15 Ông nói với dân: "Các ngươi hãy lo dọn mình, sẵn sàng vào ngày mốt, đừng đụng chạm tới phụ nữ".

 

Thiên Chúa hiện

16 Ðến ngày thứ ba, ngay buổi sáng, xảy có sấm chớp và mây dầy đặc trên núi, và tiếng loa rất mạnh: toàn dân trong trại đều run khiếp. 17 Môsê đem dân ra khỏi trại nghinh đón Thiên Chúa: họ đứng dưới chân núi. 18 Tất cả núi Sinai nghi ngút khói, vì Yavê xuống núi trong lửa. Khói bốc lên như khói lò thiêu. Tất cả núi đều rung chuyển mạnh. 19 Tiếng loa mỗi lúc mỗi tăng rất mạnh. Môsê thưa lời và Thiên Chúa đáp lại ông trên tiếng sấm. 20 Yavê xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi, và Yavê đã gọi Môsê lên đỉnh núi. Và ông đã lên. 21 Yavê phán với Môsê: "Xuống mà cảnh cáo dân, kẻo chúng ùa lên với Yavê để nhìn thấy Người mà nhiều người phải lăn ra chết. 22 Ngay các tư tế được lại gần Yavê cũng phải thánh hóa mình, kẻo bị Yavê triệt hạ". 23 Môsê thưa với Yavê: "Dân không thể lên núi Sinai được, vì chính Người, người đã cảnh cáo chúng tôi rằng: Hãy vạch ranh giới của núi và thánh hóa nó!" 24 Bây giờ Yavê phán với ông: "Ði, xuống đi! rồi ngươi lên, có Aharôn với ngươi. Còn các tư tế và dân thì đừng ùa lên với Yavê kẻo bị Người triệt hạ". 25 Môsẽ đã xuống với dân và nói với chúng...

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page