Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 32 -

 

5- Con Bò Vàng Và Tái Lập Giao Ước

 

Bò vàng

1 Dân thấy Môsê lần lữa mãi không xuống núi, và dân họp lại với Aharôn; họ nói với ông: "Ðứng dậy! Hãy làm cho chúng tôi có những thần để đi trước chúng tôi, vì ông Môsê ấy, kẻ đã đem chúng tôi lên khỏi Aicập, chúng tôi không biết đã xảy ra sao cho ông ấy". 2 Aharôn bảo họ: "Hãy giựt lấy vòng vàng nơi tai vợ cà con trai con gái các ngươi mà đem đến cho Ta". 3 Toàn dân đã tự giựt lấy vòng vàng đeo tai mà đem đến cho Aharôn. 4 Ông đã lĩnh lấy tự tay họ đúc chuốt thành hình con bê tượng đúc. Và họ reo lên: "Này đây, các thần của ngươi, hỡi Israel, những vị đã đem ngươi lên từ đất Aicập". 5 Aharôn thấy vậy thì xây tế đàn trước mặt nó. Ðoạn Aharôn hô to mà nói: "Mai có lễ mừng Yavê".

6 Hôm sau họ dậy sớm và họ dâng thượng hiến và tiến lễ kỳ an, và dân đã ngồi xuống ăn uống, đoạn chỗi dậy mà đú đởn.

 

Yavê cảnh cáo Môsê

7 Yavê phán với Môsê: "Xuống đi! Vì dân của ngươi đã ra hư đốn, dân ngươi đã đem lên từ Aicập! 8 Chúng đã vội lạc xa con đường Ta đã truyền dạy chúng, chúng đã làm cho mình con bê tượng đúc, đã thờ lạy nó, đã tế lễ cho nó và reo lên: Này đây các thần của ngươi, hỡi Israel, những vị đã đem ngươi lên từ đất Aicập". 9 Yavê phán với Môsê: "Ta đã thấy dân ấy rồi! Này, nó là một dân cứng cổ! 10 Vậy bây giờ, hãy để Ta rảnh: cho bừng khí nộ của Ta để Ta tiêu diệt chúng đi; nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn!"

 

Môsê cầu khẩn

11 Nhưng Môsê đã làm dịu nhan Yavê Thiên Chúa của ông. Ông nói: "Làm sao, lạy Yavê, Người lại bừng khí nộ với dân Người, mà Người đã dẫn ra khỏi đất Aicập với sức lớn lao và bàn tay mạnh? 12 tại sao quân Aicập lại sẽ rêu rao được rằng: Chính bởi manh tâm Người đã đem chúng ra đi, để giết chúng nơi sơn cước và tận diệt chúng khỏi mặt đất? Xin hãy thu hồi khí nộ nóng nảy của Người mà hối lại điều dữ ngăm đe dân Người. 13 Xin hãy nhớ Abraham, Isaac, và Yacob, với họ, Người đã lấy mình Người mà thề và đã phán: Ta sẽ cho dòng giống các ngươi nên đông như sao trên trời, và toàn xứ mà Ta nói đó, Ta sẽ ban cho dòng giống các ngươi và chúng sẽ chiếm làm cơ nghiệp muôn đời". 14 Yavê đã hối lại điều dữ Người đã định làm cho dân Người.

 

Môsê liệng bể bia đá

15 Môsê quay đầu và xuống núi, có hai phiến bia Chứng tri trên tay, những phiến viết cả hai mặt, chúng đã được viết cả bên này và bên kia. 16 Các phiến ấy là công trình của Thiên Chúa và chữ viết là chữ viết của Thiên Chúa, khắc trên các tấm bia.

17 Yôsua nghe tiếng dân la reo thì nói với Môsê: "Có tiếng đánh giặc trong trại". 18 Nhưng ông nói:

"Không phải tiếng ca khải hoàn,

không phải tiếng than bại trận

đó là tiếng hát rập rình ta nghe!"

19 Thoạt vừa khi ông lại gần doanh trại và nhìn thấy con bê và phường múa nhảy thì Môsê bừng bừng khí nộ và ông đã liệng xa các phiến bia khỏi tay và đập bể tan tành dưới chân núi. 20 Ðoạn ông lấy con bê họ đã làm mà phóng hỏa rồi tán đến nhuyễn ra và vãi trên mặt nước mà bắt con cái Israel phải uống. 21 Môsê nói với Aharôn: "Dân này đã làm gì ông mà ông mặc nó mắc một tội lớn thế?" 22 Aharôn nói: "Xin đức ông đừng bừng nóng giận, chính Ngài biết: Nó lì trong sự dữ! 23 Chúng nói với tôi: Hãy làm cho chúng tôi có những thần, để đi trước chúng tôi, vì ông Môsê ấy, kẻ đã đem chúng tôi lên khỏi đất Aicập, chúng tôi không biết đã xảy ra sao cho ông ấy. 24 Và tôi đã bảo chúng: Ai có vàng? Thì chúng đã tự mình giựt lấy mà trao cho tôi, tôi đã ném vào lửa và lọt ra con bê này!"

 

Nhiệt tâm của con cái Lêvi

25 Môsê thấy dân đã ra lăng loàn, vì Aharôn đã để họ ra lăng loàn, khiến họ chẳng còn ra cái thá gì trước mặt đối thủ của họ. 26 Môsê đứng nơi cửa trại và hô: "Ai về với Yavê hãy đến với Ta!" và con cái Lêvi hết thảy đã hội lại với ông. 27 Ông bảo họ: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán rằng: Mỗi người hãy sẵn gươm bên mình, hãy qua, hãy lại, từ cửa này sang cửa nọ trong trại, hãy giết, người thì anh, người thì bạn, kẻ thì thân cận!" 28 Con cái Lêvi đã làm theo lời Môsê và nội ngày ấy, dân đã có ba ngàn người ngã gục. 29 Môsê nói: "Hôm nay hãy là lễ tấn phong các ngươi theo lịnh Yavê vì có người đã thí con, kẻ đã thí anh khiến Người ban chúc lành cho các ngươi hôm nay".

 

Môsê khẩn cầu

30 Hôm sau Môsê nói với dân: "Các ngươi đã phạm một tội rất lớn, nhưng bây giờ ta sắp lên với Yavê: có lẽ ta sẽ xin được Người xá tội cho các ngươi!" 31 Môsê trở lại với Yavê và nói: "Phải! dân này đã phạm một tội rất lớn, chúng đã làm cho mình những thần bằng vàng! 32 Nhưng bây giờ, ước gì Người miễn chấp tội chúng... Bằng không, xin Người hãy xóa tôi đi khỏi sách Người đã viết". 33 Yavê phán với Môsê: "Ai phạm tội chống lại Ta, Ta sẽ xóa nó khỏi sách của Ta! 34 Còn bây giờ, ngươi hãy đi, hãy dẫn dân đến nơi Ta đã phán với ngươi! Này thần sứ của Ta sẽ đi trước ngươi, và đến ngày truy phạt của Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội của chúng". 35 Và Yavê đã đánh phạt dân, vì họ đã làm con bê - Aharôn đã tạc.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page