Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 27 -

 

Tế đàn

"1 Ngươi sẽ làm tế đàn bằng gỗ keo, năm xích bề dài và năm xích bề rộng. Tế đàn sẽ vuông vức và ba xích bề cao. 2 Ngươi sẽ làm sừng ở bốn góc; các sừng ấy sẽ ăn liền với nó. Ngươi sẽ bọc đồng nó. 3 Ngươi sẽ làm nhiều nối đồng để nạo tro, xẻng tế, quán tôn, nĩa, lồng ắp, các đồ vật ấy, ngươi sẽ làm bằng đồng hết thảy. 4 Ngươi sẽ làm cho nó một cái vỉ, kiểu như cái lưới bằng đồng. Ngươi sẽ làm trên cái lưới ấy bốn cái vòng bằng đồng nơi bốn góc của nó. 5 Ngươi sẽ đặt nó dưới đầu tế đàn ở bên dưới, lưới ấy cao chừng nửa tế đàn. 6 Ngươi sẽ làm đòn khiêng tế đàn, những đòn bằng gỗ keo. Ngươi sẽ bọc đồng chúng. 7 Người ta sẽ xỏ đòn vào vòng. Các đòn ấy sẽ ở hai bên sườn tế đàn khi người ta khiêng nó. 8 Ngươi sẽ làm nó bằng ván bộng; như đã chỉ cho ngươi thế nào trên núi, người ta sẽ làm như thế.

 

Tiền đình

"9 Ngươi sẽ làm một Tiền đình cho Nhà tạm. Phía Nam sa hướng Nam, Tiền đình có những lá buồm bằng gai se, một trăm xích chiều dài một phía. 10 Nó có hai mươi cột và hai mươi đế bằng đồng. Móc nơi cột và hoành then thì bằng bạc. 11 Cũng vậy phía Bắc, nơi chiều dài: những lá buồm một trăm (xích) chiều dài, hai mươi cột với hai mươi đế bằng đồng, và móc nơi cột và hoành then bằng bạc. 12 Chiều rộng Tiền đình phía Biển, những lá buồm năm mươi xích, với mười cột của chúng và mười đế của chúng. 13 Chiều rộng Tiền đình về phía Ðông hướng mặt trời mọc, năm mươi xích. 14 Mười lăm xích lá buồm cho hữu dực với ba cột của chúng và ba đế của chúng. 15 Và cho tả dực, lá buồm mười lăm xích, với ba cột của chúng và ba đế của chúng. 16 Cho cửa Tiền đình có một bứa trướng hai mươi xích: nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến và gai se, kiệt tác thợ thêu, với bốn cột của chúng và bốn đế của chúng. 17 Các cột xung quanh Tiền đình sẽ co hoành then bằng bạc, và móc bằng bạc, cùng đế bằng đồng. 18 Chiều dài Tiền đình một trăm xích và chiều rộng năm mươi trên năm mươi xích, bề cao năm xích... bằng gai se, còn các đế của chúng thì bằng đồng. 19 Tấc cả đồ vật của Nhà tạm, dùng vào các dịch vụ Nhà tạm, tất cả các nọc (của Nhà tạm) và tất cả các nọc của Tiền đình đều bằng đồng.

 

Dầu đốt đèn

"20 Phần ngươi, ngươi sẽ truyền cho con cái Israel đem đến cho ngươi dầu tinh chất ôliu giã cối, dùng để thắp cho đèn lên ngọn liên lỉ. 21 Nơi Trướng Tao phùng, bên ngoài Bức Màn đằng trước Chứng tri, Aharôn và con cái sẽ tu sửa đèn sao cho cháy từ chiều đến sáng trước nhan Yavê: luật điều vĩnh viễn qua các thế hệ con cái Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page