Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 03 -

 

Bụi gai bốc lửa cháy

1 Môsê đã thành mục tử chăn dê cừu cho Yêthrô nhạc phụ của ông, tư tế của Mađian. Ông lùa đàn cừu đi vào tận cùng sa mạc và đã đến núi của ThiênChúa là Khoreb. 2 Thần sứ Yavê đã hiện ra cho ông trong ngọn lửa giữa bụi gai, mà bìa bụi gai bốc lửa cháy nhưng bụi gai không bị thiêu hủy. 3 Môsê tự nhủ: "Ta tạt qua nhìn quang cảnh hùng vĩ ấy mới được: làm sao b5ui gai lại không cháy thiêu đi". 4 Yavê thấy ông tạt qua để nhìn xem, và Thiên Chúa gọi ông từ giữa bụi gai mà rằng: "Môsê! Môsê!" Ông thưa: "Này tôi đây!" 5 Và Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép khỏi chân đi vì chỗ ngươi đứng là thánh địa đó!" 6 Và Người phán: "Ta là ThiênChúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ysaac, Thiên Chúa của Yacob!" Môsê đã che mặt đi vì ông sợ không dám nhìn đến Thiên Chúa.

7 Yavê phán: "Ta thấy rõ nỗi khổ của dân Ta bên Aicập, và Ta đã nghe tiếng than chúng kêu lên trước mặt đốc công, quả Ta đã biết các nỗi khổ đau của chúng. 8 Nên Ta xuống giựt chúng thoat khỏi tay Aicập và dẫn chúng ra khỏi xứ ấy, lên xứ vừa đẹp vừa rộng, lên xứ chan hòa sữa mật, lên chỗ ở của người Canaan, Hit-tit, Amori, Phơrizi, Khiuvi và Yơbusi. 9 Bây giờ, này tiếng oán thán của con cái Israel đã lên thấu Ta và Ta đã thấy việc người Aicập hành hạ chúng. 10 Vậy bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pharaô; ngươi hãy đem dân của Ta, con cái Israel ra khỏi Aicập".

11 Môsê mới thưa với Thiên Chúa: "Tôi là ai để đi gặp Pharaô? và đem con cái Israel ra khỏi Aicập?" 12 Người phán: "Ta sẽ ở với ngươi. Và này là những dấu chứng thực là Ta đã sai ngươi: khi ngươi dã dẫn dân ra khỏi Aicập... Các ngươi sẽ thờ ThiênChúa trên núi này".

 

Mạc khải Danh Thiên Chúa

13 Môsê thưa với Thiên Chúa: "Này, tôi đây, tôi sẽ đến với con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông các người dã sai tôi đến với các người! Và nếu họ sẽ nói với tôi: "Tên Người là gì? thì tôi sẽ nói làm sao với họ?" 14 Thiên Chúa phán với Môsê: "Ta có sao Ta có vậy!" - Và Người phán: "Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: "Ta có" đã sai tôi đến với các người!" 15 Thiên Chúa còn nói nữa với Môsê: "Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Yavê Thiên Chúa của cha ông các người, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ysaac, và Thiên Chúa của yacob đã sai tôi đến với các người. Ðó là tên Ta mang mãi mãi, và đó là cách tưởng niệm về Ta đời này qua đời khác".

 

Chỉ thị về sứ vụ của Môsê

"16 Ngươi hãy đi triệu tập kỳ mục của Israel lại và nói với họ: Yavê, Thiên Chúa của cha ông các người đã hiện ra cho tôi, Thiên Chúa của Abraham, Ysaac và Yacob, mà phán rằng: Hẳn Ta đã viếng thăm các ngươi, và Ta đã rõ các ngươi đã bị xử đãi làm sao ở Aicập. 17 Và Ta đã nói: Ta sẽ dẫn các ngươi khỏi cảnh khốn đốn Aicập lên đất của dân Canaan, Hit-tit, Amori, Phơrizi, Khiuvi, Yơbusi, lên đất chảy tràn sữa mật". 18 Chúng sẽ nghe tiếng ngươi và ngươi cùng với kỳ mục của Israel sẽ đến với vua Aicập: caqc ngươi sẽ nói với hắn: Yavê, Thiên Chúa của Hipri đã cho chúng tôi gặp Người. Vậy bây giờ, xin cho chúng tôi đi ba ngày đàng vào sa mạc tế lễ cho Yavê Thiên Chúa của chúng tôi. 19 Ta biết: vua Aicập sẽ không cho phép các ngươi đi, trừ phi là dưới một bàn tay mạnh. 20 Nhưng Ta sẽ giương tay đánh phạt Aicập bằng đủ thứ sự lạ Ta sẽ làm giữa nó. Và sau đó hắn sẽ thả các ngươi đi".

 

Bóc lột dân Aicập

"21 Ta sẽ cho dân này được nghĩa với dân Aicập, nên khi ra di các ngươi sẽ không ra đi tay không. 22 Ðàn bà hãy mượn hàng xóm, và người cùng ngụ một nhà, các đồ bạc, đồ vàng, áo xống, cho con trai con gái các ngươi mang lấy và các ngươi sẽ bóc lột Aicập".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page