Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 31 -

 

Thợ

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Coi: Ta đã gọi đích danh Bơxalêel, con của Uri, con của Hur, họ Yuđa. 3 Ta đã ban cho nó đầy Thần khí Thiên Chúa, về khôn ngoan, minh mẫn, tinh thông bách nghệ, 4 để sáng tác mọi thứ xảo kỷ; làm các đồ vàng bạc và đồng, 5 dũa ngọc để cẩn nạm, và chạm gỗ, để làm ra bách nghệ. 6 Và này, Ta đã đặt bên nó Oholiab, con của Akhisamak, họ Ðan. Nơi lòng trí mọi kẻ khôn ngoan trong lòng, Ta đã ban tài khôn ngoan và chúng sẽ làm mọi sự Ta đã truyền cho ngươi: 7 Trước Tao phùng, khám Chứng tri, bàn xá tội bên trên nó, và mọi đồ vật trong trướng; 8 bàn và các đồ phụ thuộc; trụ đăng (vàng) ròng và các đồ phụ thuộc, hương án; 9 tế đàn thượng hiến, và các đồ phụ thuộc, vạc và đế của nó; 10 phẩm phục theo nghi thức và thánh phục cho Aharôn, tư tế và y phục của các con nó, để sung làm tư tế; 11 dầu trao tay và hương xạ lan cho thánh điện: chiếu theo mọi điều Ta đã truyền cho ngươi, chúng sẽ thi hành".

 

Nghỉ ngơi

12 Yavê phán với Môsê rằng: "13 Còn ngươi, hãy nói với con cái Israel: Cách riêng, các ngươi sẽ giữ các hưu lễ của Ta, vì đó là dấu giữa Ta và các ngươi suốt các thế hệ các ngươi, để biết rằng: Chính Ta, Yavê, là Ðấng tác thánh các ngươi. 14 Các ngươi sẽ giữ hưu lễ, vì đó là sự thánh đối với các ngươi: kẻ vi phạm tất phải chết, vì phàm ai làm việc gì trong ngày ấy, mạng nó sẽ bị tiễu trừ khỏi giữa họ hàng nó. 15 Sáu ngày người ta sẽ làm việc, vào ngày thứ bảy: tức là Hưu lễ, đại hưu, ngày thánh dâng Yavê. Phàm ai làm việc trong ngày hưu lễ tất phải chết. 16 Con cái Israel sẽ giữ hưu lễ, mừng hưu lễ, suốt các thế hệ của chúng: Giao ước vĩnh cửu. 17 Giữa Ta và con cái Israel, đó là dấu vĩnh cửu vì trong sáu ngày Yavê đã làm nên trời đất và ngày thứ bảy Người đã xả hơi".

 

Ban cho Môsê các bản luật

18 Người đã ban cho Môsê, sau khi Người đã phán với ông xong trên núi Sinai, hai phiến bia Chứng tri, những phiến đá viết bằng ngón tay Thiên Chúa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page