Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 29 -

 

Tác thánh

"1 Và đây là điều ngươi sẽ làm cho chúng để tác thánh chúng cho chúng sung vào làm tư tế cho Ta: Ngươi hãy lấy một con bò tơ còn non và hai con cừu đực trọn hảo 2 và bánh không men và bánh thuẫn không men, nhồi dầu, và bánh tráng không men tráng dầu; ngươi sẽ dùng bột tinh lúa miến mà làm các bánh ấy. 3 Ngươi sẽ đặt bánh tráng trong chiếc vỉ và cứ đặt trong giỏ vỉ mà tiến dâng làm một với con bò tơ và hai con cừu đực.

 

Quán tẩy. Xức dầu

"4 Ngươi sẽ dẫn Aharôn và con cái nó lại gần cửa Trướng Tao phùng. Ngươi sẽ lấy nước quán tẩy chúng. 5 Ngươi sẽ lấy phẩm phục; ngươi sẽ mặc cho Aharôn y thường, cổn bào, chiếc bào và bổ tử; ngươi sẽ lấy đai đới mà thắt bào cho nó. 6 Ngươi sẽ đội cân miện trên đầu nó; ngươi sẽ đặt kim ba thánh trên cân miện. 7 Ngươi sẽ lấy dầu xức, ngươi sẽ đổ trên đầu nó mà xức dầu cho nó.

"8 Ngươi sẽ dẫn các con nó lại và ngươi sẽ lấy y thường mặc cho chúng. 9 Ngươi sẽ lấy đai lưng thắt cho chúng, Aharôn và các con nó. Ngươi sẽ lấy tế quan chít đầu chúng. Chức tư tế sẽ thuộc về chúng (như) luật điều vĩnh viễn. Và ngươi sẽ phong chúc cho Aharôn và các con nó.

 

Lễ vật

"10 Ngươi sẽ dẫn bò tơ đến trước Trướng Tao phùng. Aharôn và các con nó ấn tay trên bò tơ. 11 Ngươi sẽ sát bò tơ trước nhan Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng. 12 Ngươi sẽ lấy máu bò tơ, và lấy ngón tay thoa sừng tế đàn; đoạn ngươi sẽ đổ tất cả máu nơi chân tế đàn. 13 Ngươi sẽ lấy tất cả mỡ che bộ lòng, mỡ lườn buồng gan và hai trái cật cùng với mỡ trên cật. Ngươi sẽ huân yên nơi tế đàn. 14 Còn thịt bò tơ, da và phẩn, ngươi sẽ phóng hỏa bên ngoài trại: vì là lễ tạ tội.

"15 Ngươi sẽ lấy một con cừu đực, và Aharôn và các con nó sẽ đặt tay trên đầu cừu. 16 Ngươi sẽ tế sát con cừu. Ngươi sẽ lấy máu nó, ngươi sẽ vãi trên tế đàn và tất cả xung quanh. 17 Còn cừu ngươi sẽ phân thành miếng, ngươi sẽ rửa ruột lòng nó, cẳng nó, rồi ngươi sẽ đặt lên trên các mảnh và đầu nó. 18 Ngươi sẽ huân yên tất cả con cừu nơi tế đàn. Ðó là thượng hiến dâng Yavê, hinh hương, giải hờn, hỏa tế dâng Yavê.

"19 Ngươi sẽ lấy con cừu đực thứ hai, Aharôn và các con nó sẽ ấn tay trên đầu con cừu. 20 Ngươi sẽ tế sát con cừu, lấy máu nó mà bôi vào trái tai hữu Aharôn và trái tai hữu các con nó, ngón cái tay hữu và ngón cái chân hữu chúng. Ngươi sẽ vãi huyết tế đàn và tất cả xung quanh. 21 Ngươi sẽ lấy máu ở trên tế đàn, và dầu tấn phong, ngươi sẽ rảy trên Aharôn và phẩm phục của nó, con nó và phẩm phục của các con nó với nó. Nó sẽ nên thánh cùng với phẩm phục của các con nó với nó. Nó sẽ nên thánh cùng với phẩm phục của nó, và các con nó và phẩm phục của các cpn nó với nó.

 

Lễ tấn phong

"22 Ngươi sẽ lấy mỡ con cừu, đuôi và màng mỡ che tạng phủ, lá gan và hai trái cật cùng với mỡ trên cật và đùi phải, vì đó là cừu lễ tấn phong 23 và một bánh tròn, một bánh thuẫn pha dầu, một bánh tráng trong giỏ bánh không men ở trước nhan Yavê, 24 ngươi sẽ đặt tất cả trên bàn tay Aharôn và trên bàn tay các con nó. Rồi ngươi sẽ dao đi dao lại làm cúng tế trước nhan Yavê. 25 Ngươi sẽ lấy lại tự tay chúng và ngươi sẽ đốt xông lên tế đàn trên thượng hiến làm hinh hương giải hờn trước nhan Yavê: đó là hỏa tế dâng Yavê.

"26 Ngươi sẽ lấy sườn con cừu lễ trao tay cho Aharôn. Ngươi sẽ dao đi dao lại làm cúng tế trước nhan Yavê. Ðó sẽ là phần của ngươi. 27 Ngươi sẽ hiến thánh thịt ức cúng tế và đùi cừu làm giáo liễm phần đã dao đi dao lại và phần trích ra tự con cừu lễ tấn phong, con cừu tế vì Aharôn và con cừu tế vì các con nó. 28 Ðó là phần thuộc về Aharôn và các con nó: luật điều vĩnh viễn lấy nơi con cái Israel. Vì đó là giáo liễm và là giáo liễm nơi con cái Israel trong các lễ tế kỳ an, phần giáo liễm dâng Yavê.

"29 Thánh phục thuộc về Aharôn thì sẽ thuộc về các con nó sau nó, để chúng mặc khi chịu xức dầu và được tấn phong. 30 Trong vòng bảy ngày, trong các con nó, ngươì kế vị nó làm tư tế sẽ mặc phẩm phục ấy khi vào Trướng Tao phùng hành lễ trong cung thánh.

 

Tiệc thánh

"31 Ngươi sẽ lấy cừu lễ tấn phong: ngưoi sẽ nấu thịt nó trong nơi thánh. 32 Aharôn và các con nó sẽ ăn thịt cừu và bánh ở trong giỏ, nơi cửa Trướng Tao phùng. 33 Chúng sẽ ăn các vật ấy, vì nhờ đó mà có xá tội liễu thành việc tấn phong và tác thánh chúng. Phàm nhân không được ăn vì đó là của thánh. 34 Nếu còn thừa lại thịt lễ tấn phong và bánh cho đến sáng mai, ngươi sẽ phóng hỏa đồ thừa: người ta không được ăn, vì đó là của thánh. 35 Ngươi sẽ làm cho Aharôn và các con nó theo mọi sự Ta đã truyền cho ngươi, ngươi sẽ tấn phong cho chúng trong vòng bảy ngày.

"36 Ngươi sẽ hạ bò tơ lễ tạ tội mỗi ngày, kèm với những việc xá tội; ngươi sẽ làm lễ tạ tội trên tế đàn, khi ngươi làm việc xá tội trên đó, đoạn ngươi sẽ xức dầu tế đàn mà tác thánh nó. 37 Bảy ngày ngươi sẽ làm lễ xá tội trên tế đàn mà tác thánh nó. Tế đàn sẽ nên vật cực thánh, phàm vật gì tiếp xúc với tế đàn sẽ thành vật thánh.

 

Lễ thượng hiến

"38 Ðây là vật ngươi sẽ hạ thịt trên tế đàn: hai chiên sinh trong năm, hai con mỗi ngày, thường xuyên. 39 Ngươi sẽ hạ thịt một con ban sáng; và chiên thứ hai, ngươi sẽ hạ thịt giữa hai chiều. 40 Một phần mười epha bột tinh lúa miến nhồi dầu ôliu giã cối, một phần tư hũ, và chước quản một phần tư hũ rượu cho chiên thứ nhất. 41 Chiên thứ hai ngươi sẽ hạ thịt giũa hai chiều, ngươi sẽ làm cho nó như việc cúng ban mai và như việc chước quản khi ấy: làm hinh hương, giải hờn, hỏa tế dâng Yavê. 42 Ðó là thượng hiến thường xuyên qua các thế hệ các ngươi, nơi cửa Trướng Tao phùng trước nhan Yavê, nơi để phán dạy ngươi. Ta sẽ cho các ngươi bái yết Ta.

"43 Ta sẽ cho con cái Israel bái yết Ta ở đó, và là chỗ được vinh quang Ta tác thánh. 44 Ta sẽ tác thánh Trướng Tap phùng và tế đàn, và Ta sẽ tác thánh Aharôn và các con nó cho chúng sung làm tư tế cho Ta. 45 Ta sẽ lưu ngụ giữa con cái Israel. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 46 Chúng sẽ biết: Ta là Yavê, Thiên Chúa của chúng, Ðấng đã đem chúng ra khỏi đất Aicập để lưu ngụ giữa chúng. Chính Ta, Yavê Thiên Chúa của chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page