Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 06 -

 

1 Yavê nói với Môsê: "Bây giờ người sẽ thấy điều Ta sắp làm cho Pharaô vì dưới bàn tay mạnh mà nó phải thả chúng ra. Và dưới bàn tay mạnh mà nó phải đuổi chúng khỏi xứ nó".

 

Một trình thuật khác về ơn gọi của Môsê

2 Thiên Chúa phán với Môsê và Người nói: "Ta là Yavê! 3 Ta đã từng hiện ra cho Abraham, Ysaac, Yacob như El-Sahdday, nhưng dưới danh hiệu Yavê, Ta chưa cho chúng biết. 4 Hơn nữa Ta đã lập giao ước với chúng là ban cho chúng đất Canaan, đất chúng nương ngụ, nơi chúng đã sống như khách lạ. 5 Ta cũng đã nghe tiếng con cái Israel rên van vì bị người Aicập bắt làm tôi mọi, và ta đã nhớ lại giao ước của Ta. 6 Bởi vậy, ngươi hãy nói với con cái Israel: Ta là Yavê, Ta sẽ đem các ngươi ra từ dưới ách khổ dịch của Aicập, Ta sẽ giựt các ngươi khỏi cảnh làm tôi mọi chúng, Ta sẽ giương cánh tay và dùng án phạt lớn lao mà chuộc lấy các ngươi. 7 Ta sẽ lấy các ngươi làm một dân thờ Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ biết Ta là yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đem các ngươi ra từ dưới ách khổ dịch của Aicập. 8 Ta sẽ đem các ngươi vào đất Ta đã giơ tay thế mà ban cho Abraham, Ysaac, Yacob và Ta sẽ ban đất ấy cho các ngươi làm sở hữu! Ta là Yavê! 9 Môsê đã nói như vậy với con cái Israel. Nhưng họ đã khôn gnghe Môsê vì nhuệ khí đã cạn và cảnh tôi mọi quá nghiệt.

10 Yavê đã phán với Môsê rằng: "11 Ngươi hãy đi nói với Pharaô vua Aicập để nó thả con cái Israel ra khỏi đất nó". 12 Môsê đã thưa trước nhan Yavê rằng: :Này con cái Israel đã chẳng nghe tôi! Thì làm sao Pharaô lại sẽ nghe tôi, một kẻ cứng môi cứng miệng". 13 Yavê đã phán với Môsê và Aharôn và truyền họ (đến) với con cái Israel và Pharaô, vua Aicập, để đem con cái Israel ra khỏi đất Aicập.

 

Phổ hệ Môsê và Aharôn

14 Ðây là những người làm đầu gia tộc của họ: con cái của Ruben, trưởng tử của Israel: Hênoc, Pallu, Khesrôn và Karmi. Ðó là các thị tộc của Ruben.

15 Con cái của Simêon: Yơmuel, Yamin, Ohad, Yakin, Xôkhar, Saul con của người (vợ) gốc Canaan. Ðó là các thị tộc của Simêon.

16 Ðây là danh sách con cái Lêvi, chiếu theo dòng dõi của chúng: Gersôn, Qohat, Mơrari. Những năm đời Lêvi là mọt trăm ba mươi bảy năm. 17 Con cái của Gersôn: Libni, và Simêi chiếu theo các thị tộc của chúng.

18 Con cái của Qơhat: Amram, Yisơbar, Hêbrôn, Uzziel. Những năm đời của Qơhat là một trăm ba mươi ba năm.

19 Con cái của Mơrari: Makhli và Mushi. Ðó là các thị tộc của Lêvi chiếu theo dòng dõi của chúng.

20 Amram lấy vợ là Yokebel người cô của ông; và bà đã sinh hạ cho ông Aharôn và Môsê. Những năm đời của Amram là một trăm ba mươi bảy.

21 Con cái của Yisơhar: Qorakh, Nephrg, và Zikri.

22 Con cái của Uzziel: Mishael, Elxaphan và Sitri.

23 Aharôn lấy vợ là Elisabeth con của Amminađab, em gái của Nakhshôn. Và bà dã sinh hạ cho ông: Nađab, Abihu, Elêazar và Ithamar.

24 Con cái của Qorakh: Assir, Elqanah, và Abiasaph. Ðó là các thị tộc của (nhóm) Qorakh.

25 Elêazar con của Aharôn lấy vợ trong những con gái của Putiel. Và bà đã sinh hạ cho ông Pinkhas.

Ðó là những người làm đầu các gia tộc Lêvi chiếu theo các thị tộc của chúng.

26 Chính họ, Aharôn và Môsê, những người đã được Yavê phán bảo: "Hãy đem con cái Israel ra khỏi Aicập với các cơ binh của chúng". 27 Chính họ đã nói với Pharaô vua Aicập để đem con cái Israel ra khỏi Aicập: đó là Môsê và Aharôn.

 

Tiếp trình thuật về ơn gọi của Môsê

28 Vào ngày Yavê phán với Môsê ở đất Aicập, 29 Yavê đã phán với Môsê rằng: "Ta là Yavê, hãy nói với Pharaô vua Aicập, mọi điều Ta đã phán với ngươi". 30 Và Môsê đã thưa trước nhan Yavê: "Này, tôi, một kẻ cứng môi cứng miệng làm sao Pharaô lại sẽ nghe tôi?"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page