Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 04 -

 

Hai dấu lạ Môsê làm

1 Môsê đáp lại và nói: "Họ sẽ không tin tôi đâu, họ sẽ không nghe tiếng tôi, vì họ sẽ nói: Yavê không hề hiện ra cho ông!" 2 Yavê phán với Môsê: "Cái gì nơi tay ngươi?" Ông nói: "Cây gậy!" 3 Người phán: "Vất nó xuống đất". Ông vất nó xuống đất và nó đã thành ra con rắn. Và Môsê chạy trốn nó. 4 Yavê phán với Môsê: "Hãy giơ tay nắm lấy đuôi nó". Ông giơ tay chụp lấy nó. Và nó lại thành cây gậy trong tay ông. "5 Ấy là để chúng tin là Người đã hiện ra cho ngươi, Yavê Thiên Chúa của cha ông chúng, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ysaac, Thiên Chúa của Yacob!"

6 Yavê còn phán với ông nữa: "Hãy luồn tay vào ngực ngươi". Ông luồn tay vào ngực rồi rút tay ra. Và này tay ông bị phong ăn trắng như tuyết. 7 Người phán: "Hãy luồn tay lại vào ngực ngươi". Ông luồn tay vào ngực rồi rút tay ra khỏi ngực. Thì này nó lại hoán nguyên trạng da thịt ông. "8 Vậy sẽ xảy ra là, nếu chúng không tin vào ngươi và không nghe tiếng nói của dấu thứ nhất, thì chúng sẽ tin vào tiếng nói của của dấu thứ hai. 9 Mà nếu chúng cũng không tin cả hai dấu ấy, và không nghe tiếng của ngươi, thì ngươi sẽ lấy nước sông Nil, mà đổ trên đất khô: nước ngươi đã lấy dưới sông Nil sẽ biến thành máu trên đất khô".

 

Aharôn người phát ngôn của Môsê

10 Môsê thưa với Yavê: "Lạy Chúa, xin xá lỗi, tôi không phải là người có tài ngôn ngữ, cả hôm qua hôm kia, mà cả từ lúc Người ban lời cho tôi tớ Người, vì tôi cứng cả miệng, cứng cả lưỡi!" 11 Yavê phán với ông: "Ai cho người phàm có miệng, hay ai làm nó phải câm, phải điếc, sáng mắt hay thong manh, há lại không phải là chính Ta, Yavê sao? 12 Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ở với miệng ngươi và Ta sẽ dạy cho ngươi điều ngươi phải nói".

13 Ông thưa: "Lạy Chúa, xin xá lỗi, xin sai ai làm môi giới thì sai". 14 Nộ khí Yavê nổi nóng với Môsê và Người phán: "Lại không có Aharôn, anh ngươi, người Lêvit sao? Ta biết là phần nó, nó nói năng được. hơn nữa, này chúnh nó đang ra đi đón ngươi, nó sẽ thấy ngươi và được hoan hỉ trong lòng.

15 Ngươi sẽ nói với nó và đặt các lời lẽ cho vào miệng nó. Và Ta sẽ ở với miệng ngươi cùng với miệng nó. Ta sẽ dạy cho các ngươi điều các ngươi phải làm. 16 Chính nó sẽ nói với dân thay ngươi, và chính nó sẽ là miệng của ngươi, còn ngươi sẽ như Thiên Chúa đối với nó. 17 Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy nơi tay, ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ".

 

Môsê bỏ Mađian về lại Aicập

18 Môsê đã trẩy đi. ông về với Yêthrô nhạc phụ của ông và nói: "Xin để tôi đi về với anh em tôi ở Aicập xem họ có còn sống không!" Và Yêthrô nói với Môsê: "Anh đi bằng yên!"

19 Yavê phán với Môsê ở Mađian: "Ði đi! hãy trở về Aicập vì chúng đã chết rồi, mọi kẻ tìm hại mạng ngươi". 20 Môsê đã đem vợ và các con ông mà đặt cỡi trên lừa, và đi về đất Aicập. Môsê cầm nơi tay cây gậy của Thiên Chúa. 21 Yavê phán với Môsê: "Khi ngươi trẩy đi để về Aicập, ngươi hãy nhìn tỏ là các điềm thiêng Ta sẽ đặt tay ngươi thì ngươi sẽ làm trước mặt Pharaô. Nhưng Ta sẽ làm cho nó cứng lòng và nó sẽ khôn gbuông thả dân đâu. 22 Bấy giờ ngươi sẽ nói với Pharaô: "Yavê phán rằng: Con đầu lòng của ta là Israel 23 nên Ta đã nói với ngươi: Hãy buông thả con ta đi để nó phụng thờ Ta! Nhưng ngươi đã khước từ không chịu thả ra, thì này phần Ta, Ta sẽ giết chết con đầu lòng của ngươi".

 

Môsê được cắt bì

24 Xảy ra là dọc đường nơi một chỗ trọ đêm, Yavê bắt gặp được ông và tìm cách giết ông. 25 Bây giờ Aipporah lấy mảnh đá sắc mà cắt bì con bà và đụng vào chân ông, rồi bà nói: "Ðối với tôi, người là người cắt bì chảy máu". 26 Bấy giờ người đã tha cho ông. Bà đã nói: "Người cắt bì máu chảy" nhân phép cắt bì.

 

Môsê gặp Aharôn

27 Yavê phán với Aharôn: "Ngươi hãy đi ra sa mạc đón Môsê". Ông đã đi và đã bắt gặp Môsê trên núi Thiên Chúa, ông đã hôn mặt Môsê. 28 Môsê đã thuật lại cho Aharôn tất cả những lời lẽ Yavê đã sai ông cùng các dấu lạ hết thảy Người đã truyền. 29 Môsê và Aharôn đã đi triệu tập các kỳ mục của con cái Israel hết thảy. 30 Aharôn đã nói tất cả những lời lẽ Yavê đã phán với Môsê và ông đã làm các dấu lạ trước mắt dân. 31 Và dân đã tin. Họ đã nghe: thực yavê đã viếng thăm con cái Israel và Người đã nhìn đến cảnh đọa đầy của chúng. Và họ đã phục mình xuống mà thờ lạy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page