Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 26 -

 

Nhà tạm. Vải và khăn phủ

"1 Và Nhà tạm, ngươi sẽ làm bằng mười tấm thảm gai se, gấm tía, gấm điều, len cánh kiến. Ngươi sẽ cho thêu trên thảm những Kêrubim kiệt tác của xảo công. 2 Chiều dài thảm là hai mươi tám xích, khổ rộng bốn xích cho mỗi tấm. Hết thảy các tấm thảm đều cùng một kích thước. 3 Năm thảm đấu liền với nhau; và năm thảm kia cũng đâu liền với nhau. 4 Ngươi sẽ lấy gấm tía làm dải nơi mép một tấm thảm ngoài rìa một tấm đâu liền và ngươi cũng làm như vậy nơi mép tấm thảm đâu liền  thứ hai. 5 Ngươi sẽ làm năm mươi dải nơi tấm thảm thứ nhất; và ngươi sẽ làm năm mươi dải nơi mép tấm thảm của mảng thứ hai, các dải ấy khớp đôi với nhau. 6 Ngươi sẽ làm năm mươi cái móc vàng và ngươi sẽ dùng móc cài các tấm thảm lại với nhau. Như thế Nhà tạm sẽ thành một.

"7 Ngươi sẽ làm những tấm bố lông dê để làm một cái lều trên Nhà tạm; ngươi sẽ làm tất cả là mười một tấm. 8 Chiều dài của một tấm: ba mươi xích, khổ rộng mỗi tấm: bốn xích. Cả mười tấm bố đều cùng một kích thước. 9 Ngươi sẽ đâu liền năm tấm thành một bức riêng. Và sáu tấm kia thành một bức riêng. Ngươi sẽ gấp đôi mảng thứ sáu lại đằng trước mặt lều. 10 Ngươi sẽ làm năm mươi dải nơi mép tấm bố ở rìa mảng và năm mươi dải nơi mép tấm bố của mảng thứ hai. 11 Ngươi sẽ làm lều. Như thế lều sẽ thành một.

"12 Phần dôi quá các tấm bố lều, nửa tấm bố dôi ra, sẽ dôi về phía sau Nhà tạm. 13 Và một xích dôi ra hai bên, dọc theo chiều dài các tấm bố lều sẽ dôi ra ở cả hai bên cạnh Nhà tạm, để che phủ Nhà tạm.

"14 Ngươi sẽ làm rạp che lều bằng da cừu nhuộm đỏ và mái che bằng da cá heo bên trên.

 

Ván

"15 Ngươi sẽ đóng ván để làm Nhà tạm, những tấm gỗ keo dựng đứng. 16 Bề dài tấm ván mười xích: bề rộng tấm ván một xích rưỡi. 17 Mỗi tấm ván có hai mộng kề bên nhau. Ngươi sẽ làm như thế cho hết thảy các tấm ván dùng vào Nhà tạm. 18 Ngươi sẽ đóng ván để làm Nhà tạm hai mươi tấm, mặt Nam sa hướng Nam. 19 Ngươi sẽ làm bốn mươi cái đế bạc dươí hai mươi tấm ván, hai đế dưới một ván cho hai mộng của nó, và hai đế dưới ván khác cho hai mộng của nó. 20 Cho sườn thứ hai Nhà tạm, mặt Bắc hai mươi tấm ván, 21 và bốn mươi đế bạc, hai đế dưới một ván và hai đế dưới ván khác. 22 Cho đáy Nhà tạm hướng Ðoài, ngươi sẽ đóng sáu tấm ván. 23 Cho hai góc đáy Nhà tạm ngươi sẽ đóng hai tấm ván. 24 Các ván sẽ đóng đôi bên dưới và một trật cũng là ván đôi trên đầu đến thấu cái khâu thứ nhất. Cho hai ván ấy sẽ như thế đó; chúng sẽ ở hai góc. 25 Sẽ có tấm ván và đế bạc: mười sáu đế; hai đế dưới một ván và hai đế dưới một ván khác. 26 Ngươi sẽ làm then bằng gỗ keo: năm cho các tấm ván của sườn thứ nhất Nhà tạm; 27 năm then cho các tấm ván sườn thứ hai Nhà tạm, và năm then cho các tấm ván sườn Nhà tạm, đằng đáy phía Ðoài. 28 Then, ở giữa, lưng chừng các tấm ván sẽ chạy suốt mút này qua mút kia. 29 Các tấm ván ấy, ngươi sẽ thếp vàng và các khâu khớp để tra đòn ngang, ngươi cũng sẽ làm bằng vàng, ngươi sẽ thếp vàng các then. 30 Ngươi sẽ dựng Nhà tạm như kiểu ngươi đã được thấy trên núi.

 

Màn che

"31 Ngươi sẽ làm một bức màn bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se. Người ta sẽ thêu trên màn những Kêrubim, kiệt tác của xảo công. 32 Ngươi sẽ căng màn trên bốn cột gỗ keo thếp vàng, có những móc vàng, trên bốn đế bạc. 33 Ngươi sẽ treo màn vào những móc câu. Ngươi sẽ đưa vào đó, bên trong màn, khám Chứng tri; đối với các ngươi, màn sẽ là thành ngăn giữa cung thánh và cung cực thánh. 34 Ngươi sẽ đặt Bàn xá tội trên khám Chứng tri trong cung cực thánh. 35 Ngươi sẽ đặt bàn đằng trước màn và trụ đăng đối diện với bàn bên sườn Nhà tạm phía Nam: Còn Bàn, ngươi sẽ đặt ở sườn phía Bắc. 36 Ngươi sẽ làm bức trướng nơi cửa lều bằng nhiễu tía, nhiểu điều, len cánh kiến và gai se, tác phẩm thợ thêu. 37 Ngươi sẽ làm cho bức trướng năm cột gỗ keo. Ngươi sẽ thếp vàng các cột ấy, những móc của chúng thì bằng vàng và ngươi sẽ đúc năm đế cột bằng đồng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page