Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 22 -

 

"1 Nếu kẻ trộm bị bắt chụp đang lúc đào ngạch và bị đập chết, ắt không có huyết thù cho nó. 2 Nếu mặt trời đã mọc trên nó, sẽ có huyết thù. Kẻ trộm phải đền bồi; nếu nó không có gì đền, thì bán nó đi mà đền của nó đã trộm. 3 Nếu gặp được nơi tay nó của nó đã trộm, dù là bò, lừa hay chiên còn sống, nó sẽ đền bồi gấp hai.

 

Ðền bù thiệt hại

"4 Khi người nào phá hại ruộng hay vườn nho và thả súc vật phá hại ruộng người khác, người ấy sẽ chiếu theo ruộng hảo hạng, vườn nho hảo hạng mà bồi thường.

"5 Khi lửa bốc cháy và thấu đến gai góc và cháy lan đụn rơm hay lúa gié hay đồng ruộng, kẻ đã phóng hỏa làm cháy tất sẽ phải bồi thường.

"6 Khi người nào giao cho ai giữ bạc hay đồ gì và bị mất trộm nơi nhà nguời giữ, nếu tìm ra kẻ trộm, thì nó sẽ bù lại gấp hai. 7 Nếu không tìm ra kẻ trộm, chủ nhà sẽ tiến lại gần Thiên Chúa, mà thề mình không tay trên của cải thuộc đồng loại.

"8 Về mọi nố tội phạm, về bò, lừa, chiên, áo xống, hay vật gì mất mát mà người ta nói: "Chính nó đó!" thì việc của hai bên sẽ đến sau Thiên Chúa: kẻ bị Thiên Chúa sẽ đền gấp hai cho đồng loại nó.

"9 Khi người nào trao lừa hay bò, hay chiên hay thú vật nào cho đồng loại giữ, nếu vật kia chết, bị thương hay bị cướp mà không ai chứng kiến, 10 thì lời thề Yavê sẽ ở giữa hai bên là người giữ đã không ra tay trên của cải thuộc người đồng loại, chủ của sẽ đành chịu, và người kia sẽ không đền thường. 11 Nếu của bị mất trộm trong nhà người ấy, người ấy phải đền cho chủ. 12 Nếu vật bị phân thây và người ấy dẫn chứng được, người ấy sẽ không phải đền vật bị phân thây.

"13 Khi người nào mượn của kẻ đồng loại và vật bị thương hay chết, nếu chủ không có với mình, tất người ấy sẽ đền. 14 Nếu chủ có với mình, người ấy sẽ không đền; nếu là vật thuê, chủ giữ tiền thuê.

 

Xâm phạm tiết hạnh gái đồng trinh

"15 Khi người nào dụ dỗ gái tân chưa ai hỏi và nằm với nó, người ấy sẽ nộp tiền cheo mà lấy nó làm vợ. 16 Nếu cha nó khước từ không cho lấy, người ấy sẽ trả bạc theo bạc sính lễ gái tân.

 

Luật luân lý và tôn giáo

"17 Ngươi sẽ không dung sống đồng cô.

"18 Kẻ nào nằm với thú vật tất phải chết.

"19 Kẻ nào cúng tế cho thần, trừ phi là cho một mình Yavê, sẽ mang vạ thánh.

"20 Khách ngụ cư, ngươi sẽ không ngược đãi, và ngươi sẽ khôg áp bức nó, vì các ngươi đã là khách ngụ ở đất Aicập. 21 Mẹ góa, con côi, các ngươi sẽ không ức hiếp. 22 Nếu ngươi ức hiếp nó và nó kêu oán lên Ta, tiếng nó kêu oán tất Ta sẽ nghe. 23 Và khí nộ Ta sẽ bốc lên. Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi, và vợ các ngươi sẽ thành góa bụa, con cái các ngươi sẽ thành mồ côi.

"24 Nếu ngươi cho người nào trong dân Ta vay bạc, người nghèo khó nơi ngươi, ngươi sẽ không cư xử với nó như chủ nợ: các ngươi sẽ không đặt nợ ăn lãi.

"25 Nếu ngươi giữ áo choàng đồng loại làm của cầm, mặt trời lặn, ngươi sẽ hoàn lại cho nó, 26 vì đó là chăn độc nhất, đó là áo choàng trên da nó, nó sẽ lấy gì mà nằm? Xảy ra nó kêu oán lên Ta và Ta sẽ nghe tiếng nó, vì Ta lân tuất:

"27 Ngươi sẽ không lộng ngôn đến Thiên Chúa và trùm trưởng dân ngươi, ngươi sẽ không chúc dữ.

 

Của đầu mùa và con đầu lòng

"28 Ngươi sẽ không chậm trễ (dâng) mật tràn, cốt rỉ của ngươi. Ngươi sẽ dâng Ta, con đầu lòng trong con cái ngươi. 29 Ngươi cũng sẽ làm thế về bò và chiên dên của ngươi: bảy ngày nó sẽ ở với mẹ nó, ngày thứ tám ngươi sẽ dâng cho Ta.

"30 Các ngươi sẽ là những người thánh thuộc về Ta; thịt những vật bị vồ xé ngoài đồng, các ngươi sẽ không ăn, các ngươi sẽ quăng cho chó.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page