Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 34 -

 

Tái lập Giao ước

1 Yavê phán với Môsê: "Ngươi hãy đẽo lấy hai phiến đá như những phiên trước, và Ta sẽ viết trên những phiến ấy những lời đã có trên các phiến trước ngươi đã đập bể, 2 và ngươi hãy sẵn sàng vào sáng mai, và sáng mai ngươi sẽ lên núi Sinai và túc trực chờ Ta ở đó trên đỉnh núi. 3 Sẽ không có ai được lên với ngươi, khắp núi không được có mặt người nào. Ngưu dương không được ăn cỏ bên cạnh núi". 4 Vậy ông đã đẽo hai phiến đá như những phiến trước. Và sáng ngày Môsê dậy sớm và lên núi Sinai như Yavê đã truyền cho ông, và ông cầm nơi tay hai phiến đá. 5 Và Yavê xuống trong đám mây và ông đứng đó với Người và kêu khấn Danh Yavê.

 

Yavê hiện ra

6 Và Yavê đi qua trước mặt ông và hô: "Yavê! Yavê! Thiên Chúa chạnh thương, huệ ái, bao dung và đầy nhân nghĩa, tín thành. 7 Giữ nghĩa cho đến ngàn đời, chịu đựng lỗi lầm, quá phạm, tội khiên, nhưng không coi tội dường thể vô can. Ðấng trị tội cha trên con cháu ba bốn đời". 8 Môsê vội vàng phục mình xuống đất mà thờ lạy. 9 Và ông nói: "Nếu quả tôi được nhân nghĩa với Người, xin Chúa tôi khấng đi làm một với chúng tôi, vì đó là một dân cứng cổ, và Người sẽ tha thứ tội lỗi chúng tôi và cho chúng tôi làm cơ nghiệp của Người".

 

Giao ước

10 Người phán: "Này Ta sắp kết một giao ước. Trước mặt toàn dân của ngươi, Ta sẽ làm những sự lạ chưa hề (thấy) tác tạo nơi một xứ nào, nơi một nước nào, khiến toàn dân trong đó có ngươi, thấy được là công việc Yavê thật đáng kính sợ, điều Ta định thi hành nơi ngươi. 11 Hãy giữ lấy cho mình điều Ta truyền cho ngươi hôm nay. Này Ta sẽ xua khỏi trước mặt ngươi (các dân) Amori, Canaan, Hit-tit, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi. 12 Hãy coi chừng: đừng kết giao ước dân trong xứ, nơi ngươi sắp vào, kẻo nó nên tròng bẫy đặt giữa ngươi. 13 Song ngươi sẽ triệt hạ tế đàn của chúng, đập bể bia thờ, chặt phăng các nêu thờ.

"14 Vì ngươi sẽ không thờ lạy thần nào khác. Bởi Yavê có danh là: Ghen: Người là Thiên Chúa cả ghen. 15 Ðừng kết giao với dân trong xứ: Chúng đàng điếm theo các thần của chúng và tế lễ cho các thần của chúng. Chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng. 16 Ngươi sẽ cưới các con gái chúng cho con trai ngươi, các con gái chúng sẽ đàng điếm theo các thần của chúng và làm cho các con trai ngươi cũng đàng điếm theo các thần của chúng.

"17 Thần tượng đúc, ngươi sẽ làm cho ngươi.

"18 Ngươi sẽ giữ lễ bánh không men: (trong vòng) bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men - chiếu theo điều Ta đã truyền cho ngươi vào một định kỳ trong tháng Abib, vì trong tháng Abib ngươi đã đi ra khỏi đất Aicập.

"19 Mọi con đầu lòng khi thông dạ mẹ thuộc về Ta, mọi súc vật, giống đực đầu lòng, ngưu hay dương. 20 Con đầu lòng giốn glừa, ngươi sẽ lấy chiên chuộc lại, nếu ngươi không chuộc lại thì ngươi sẽ đập gãy ót nó đi. Con trai đầu lòng của ngươi, ngươi sẽ chuộc lại. Người ta sẽ không ra mắt trước nhan Ta tay không.

"21 Sáu ngày ngươi sẽ làm lụng, nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ bãi công: cả trong mùa cày hay mùa gặt.

"22 Ngươi sẽ làm lễ các Tuần, tiên thường mùa gặt lúa miến; lễ Gặt hái, lúc năm quay hướng.

"23 Mỗi năm ba bận, các nam nhân sẽ ra mắt trước nhan Ðức Chúa Yavê, Thiên Chúa của Israel.

"24 Vì Ta sẽ hất đi các nước trước mặt ngươi và nới rộng bờ cõi của ngươi: sẽ không có ai tham đất của ngươi khi ngươi lên ra mắt trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ba bận trong năm.

"25 Ngươi sẽ không tế sát máu hi sinh của Ta với bánh dậy men và hi sinh lễ Vượt qua sẽ không qua đêm đến sáng.

"26 Tiên thường ưu hạng đất đai ngươi, ngươi sẽ dâng nhà Yavê Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không nấu dê con trong sữa mẹ nó".

27 Yavê phán với Môsê: "Ngươi hãy viết cho ngươi các lời ấy; vì chiếu theo các lời ấy Ta kết giao ước với ngươi cùng với Israel"

28 Ông đã ở đó với Yavê bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh ông không ăn, nước ông không uống, và Ngài đã viết trên phiến những lời giao ước, Mười Lời.

29 Khi Môsê xuống núi Sinai, - Môsê có nơi tay hai phiến bia Chứng tri, trong khi ông xuống núi, - và Môsê không biết là da mặt ông đã nên chói lọi bởi đã đàm đạo với Người. 30 Aharôn và toàn thể con cái Israel trông thấy Môsê và này da mặt ông chói lọi và họ sợ không dám tiến lại với ông. 31 Môsê gọi họ và họ trở lại với ông, Aharôn và tất cả những đầu mục cộng đồng, và Môsê nói với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Israel tiến lại và ông truyền cho họ tất cả những điều Yavê đã phán với ông trên núi Sinai. 33 Môsê vừa nói xong với họ thì ông trùm mạng trên mặt ông. 34 Khi nào ông vào trước nhan Yavê để đàm đạo với Người ông mới cất mạng đi, cho đến lúc ra; ông ra và nói với con cái Israel điều ông được lịnh nói. 35 Con cái Israel nhìn mặt Môsê và thấy da mặt Môsê chói lọi. Môsê lật mạng lật mạng lại trên mặt mình cho đến khi ông trở vào đàm đạo với Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page