Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 28 -

 

Lễ phục của các tư tế

"1 Phần ngươi, hãy cho kéo lại gần ngươi, Aharôn, anh ngươi, và các con làm một với nó, giữa hàng con cái Israel, để nó sung làm tư tế cho Ta: Aharôn và Nađab, Abihu, Êlêazar, Ithamar, các con của Aharôn. 2 Ngươi sẽ may thánh phục cho Aharôn, anh ngươi, mang trong vinh quang, trong huy hoàng. 3 Chính ngươi sẽ bảo tất cả những người khôn ngoan đáy lòng. Ta đã cho được đầy thần khí khôn ngoan và chúng sẽ may phẩm phục cho Aharôn để tác thánh nó cho nó sung làm tư tế cho Ta. 4 Và đây là các áo chùng sẽ may: bổ tử, bào, cốn, y thường, cán niệm và đai lưng. Chúng sẽ phải may thánh phục cho Aharôn anh ngươi, và cho các con cái nó, để nó sung làm tư tế cho Ta. 5 Còn chúng, chúng tìm cho được vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai mịn.

"6 Chúng sẽ may bào bằng vàng nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se, một kiệt tác xảo công nghệ sĩ. 7 Sẽ có hai cái khiên chương kết liền với hai đầu bào và như vậy nó sẽ được kết liền. 8 Các đai đới quanh bào bên trên sẽ cùng một kiểu và làm một với nó: bằng vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se. 9 Ngươi sẽ lấy hai viên ngọc mã não, ngươi sẽ khắc trên đó, tên con cái Israel; 10 sáu tên trên viên thứ nhất và sáu tên còn lại trên viên thứ hai theo như chúng nó sinh ra. 11 Công việc của ngươi là đẽo đá theo kiểu khắc triện. Ngươi sẽ khắc hai viên ngọc với tên con cái Israel. Ngươi sẽ nhận ngọc ấy trên nền vàng. 12 Ngươi sẽ đặt hai viên ngọc ấy trên khiên chương áo bào, ngọc kỷ vật về con cái Israel; Ahafrôn sẽ mang tên chúng nó vào trước nhan Yavê trên vai mình để làm kỷ vật. 13 Ngươi sẽ làm những huy bào vàng 14 và hay dây chuyền vàng ròng; ngươi sẽ làm chúng như dải buộc, kiểu sà tích; ngươi sẽ kết dây chuyền sà tích ấy vào huy bào.

 

Bổ tử

"15 Ngươi sẽ làm bổ tử phán quyết, một kiệt tác xảo công. ngươi sẽ làm cùng một kiểu như áo bào: ngươi sẽ làm bằng vàng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se. 16 Nó vuông vức, kép, một gang chiều dài, một gang chiều rộng. 17 Ngươi sẽ cẩn và cẩn ngọc bằng bốn hàng ngọc: một hàng có hồng não hoàng ngọc, bích ngọc: cho hàng thứ nhất. 18 Hàng thứ hai: xích ngọc, lam ngọc, lục châu; 19 hàng thứ ba: ngọc miêu, kim lục, tử ngọc; 20 hàng thứ tư: kim châu, mã não, ngọc thạch. Chúng sẽ được nhận trong vàng bằng những khuôn nạm. 21 Các viên ngọc sẽ mang tên con cái Israel: mười hai tên, khắc kiểu triện, mỗi viên một tên, chúng sẽ thuộc mười hai chi tộc. 22 Ngươi sẽ làm trên bổ tử những dây chuyền như dải buộc, kiểu sà tích bằng vàng ròng. 23 Ngươi sẽ làm trên bổ tử hai vòng vàng. Ngươi sẽ kết hai vòng ấy với hai mút bổ tử. 24 Ngươi sẽ kết hai sà tích vàng với hai vòng nơi hai mút bổ tử. 25 Và hai mút sà tích ngươi sẽ kết với hai huy bào; ngươi sẽ gắn vào khiên chương áo bào phía đằng trước mặt. 26 Ngươi sẽ làm hai vòng vàng: Ngươi sẽ gắn chúng vào hai mút bổ tử bên rìa của nó, ở mặt bên kia áo bào, phía trong. 27 Ngươi sẽ làm hai vòng vàng, ngươi sẽ kết với hai khiên chương áo bào bên dưới, phía đằng trước mặt, kế bên chỗ cột, bên trên đai đới áo bào. 28 Chúng sẽ thắt chặt bổ tử nhờ các vòng của nó với vòng của áo bào, với dải nhiễu tía cho nó ở trên đai đới áo bào và cho bổ tử không xê dịch được trên áo bào. 29 Aharôn sẽ mang tên con cái Israel trên bổ tử phán quyết, nơi lòng nó, khi vào cung thánh để làm kỷ vật trước nhan Yavê luôn mãi. 30 Ngươi sẽ cất trong bổ tử phán quyết Urim và Tummin. Chúng sẽ ở nơi lòng Aharôn khi vào trước nhan Yavê. Aharôn sẽ mang phán quyết con cái Israel nơi lòng nó trước nhan Yavê luôn mãi.

 

Áo cổn

"31 Ngươi sẽ mang áo cổn choàng trên áo bào, toàn bằng gấm tía. 32 Sẽ có ở chính giữa, một lỗ cổ để xỏ đầu, viền quanh lỗ là công việc thợ dệt, sẽ như lỗ giáp bào không sao rách được. 33 Ngươi sẽ làm nơi gấu những quả lựu bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến nơi gấu tất cả xung quanh và chen giữa chúng những tiểu chung, tất cả vòng quanh. 34 Tiểu chung vàng và quả lựu (rồi) tiểu chung vàng và quả lựu, tất cả vòng quanh bơi gấu cổn. 35 Aharôn sẽ mặc cổn để hành lễ. Tiếng reng sẽ nghe vọng lúc nó vào cung thánh trước nhan Yavê, (như vậy) nó sẽ không chết.

 

Kim ba

"36 Ngươi sẽ làm một kim ba vàng ròng. Ngươi sẽ khắc trên đó kiểu khắc triện "Thánh của Yavê". 37 Ngươi sẽ dùng dải gấm tía thắt chặt. Nó sẽ ở trên tế miện; ở phía đằng trước. 38 Nó sẽ ở trên Aharôn. Aharôn sẽ mang lấy quá phạm nơi các thánh vật con cái Israel hiến thánh, về tất cả của chúng cúng làm thánh vật: nó sẽ ở nơi trán nó luôn mãi để làm dấu sủng mộ cho chúng trước nhan Yavê. 39 Ngươi sẽ đan y thường gai mịn; ngươi sẽ làm khăn chít gai mịn và ngươi sẽ làm một cái đai, kỳ công thợ thêu.

"40 Cho con cái Aharôn, ngươi sẽ làm y thường; ngươi sẽ làm cho chúng đai lưng; ngươi sẽ làm cho chúng, tế quan vinh quang huy hoàng. 41 Ngươi sẽ mặc các phẩm phục ấy cho Aharôn, anh ngươi, và con cái nó làm một với nó; ngươi sẽ xức dầu cho chúng và tấn phong chúng và tác thành chúng để chúng sung làm tư tế cho Ta. 42 Ngươi sẽ làm cho chúng, quần lót trúc bâu để che sự hở hang (da) thịt: quần từ ngang lưng xuống đến vế. 43 Aharôn và con cái nó sẽ phải bận quần ấy khi chúng vào Trướng Tao phùng hay khi chúng tiến đến tế đàn để hành lễ trong cung thánh; và chúng sẽ không mang tội và khỏi chết. Luật điều vĩnh viễn cho nó và dòng giống sau nó.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page