Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 30 -

 

Hương án

"1 Ngươi sẽ làm hương án đốt nhang, ngươi sẽ làm bằng gỗ keo. 2 Một xích bề dài và một xích bề rộng; nó sẽ vuông vức và hai xích rưỡi bề cao; các sừng ăn liền với nó. 3 Ngươi sẽ dát vàng ròng: mặt phản và bốn bề xung quanh và các sừng. Ngươi sẽ làm cho nó cái mép xung quanh bằng vàng. 4 Ngươi sẽ làm cho nó hai vòng vàng bên dưới mép ở hai bên sườn, ngươi sẽ làm nơi hai cạnh, khâu xỏ những đòn dùng để khiêng nó. 5 Ngươi sẽ làm những cái đòn bằng gỗ keo ngươi sẽ thếp vàng. 6 Ngươi sẽ đặt nó trước Màn che khám Chứng tri, đằng trước bàn xá tội bên trên Chứng tri, nơi Ta gặp hội kiến. 7 Trên đó, Aharôn sẽ đốt hương. 8 Và khi Aharôn lên đèn giữa hai chiều, nó cũng sẽ đốt hương: hương thường xuyên trước nhan Yavê cho các thế hệ các ngươi. 9 Các ngươi sẽ không đem lên đó hương phàm tục, thượng tiến, cúng vật, các ngươi sẽ không chước quán trên đó. 10 Aharôn sẽ làm lễ xá tội trên sừng nó mỗi năm một lần. Với máu hi sinh tạ tội (dâng vào ngày) xá tội mỗi năm một lần, nó sẽ làm lễ xá tội trên đó, cho mọi thế hệ các ngươi. Ðó là vật cực thánh dâng Yavê".

 

 

Thuế nhân khẩu

11 Yavê phán với Môsê rằng: "12 Khi ngươi biên sổ nhân khẩu con cái Israel những kẻ phải kiểm tra, thì mỗi người chúng sẽ dâng tiền chuộc mạng cho Yavê, trong lúc làm việc kiểm tra chúng, để khỏi xảy ra họa tai trong lúc làm việc kiểm tra. 13 Ðây là điều chúng sẽ dâng: phàm ai qua hàng kiểm tra, nửa seqel, theo seqel của thánh điệm, một seqel: hai mươi ghêra, nửa seqel làm giáo liễm dâng Yavê. 14 Phàm ai qua hàng kiểm tra, từ hai mươi tuổi trở lên, sẽ dâng giáo liễm cho Yavê. 15 Kẻ giàu không trả hơn, người nghèo không trả kém một nửa seqel, dâng làm giáo liễm dâng Yavê để chuộc mạng chúng. 16 Ngươi sẽ lấy bạc chuộc mạng ấy nơi con cái Israel. Ngươi sẽ cho sung vào việc phục dịch Trướng Tao phùng: đối với con cái Israel đó sẽ là kỷ vật trước nhan Yavê để chuộc mạng các ngươi".

 

Vạc đồng

17 Yavê phán với Môsê rằng: "18 Ngươi sẽ làm một cái vạc đồng, và cái đế của nó bằng đồng để quán tẩy. Ngươi sẽ đặt nó giữa Trướng Tao phùng và tế đàn. Ngươi sẽ đổ nước vào đó. 19 Aharôn và các con nó sẽ dùng nó mà rửa tay chân, 20 khi chúng vào Trước Tao phùng, chúng sẽ lấy nước mà rửa và chúng sẽ không chết. Hay khi chúng tiến lại tế đàn hành lễ phần sài hỏa tế dâng Yavê. 21 Chúng sẽ rửa tay chân chúng và chúng sẽ không chết. Ðó là luật điều vĩng viễn đối với chúng, cho nó và dòng dõi nó suốt các thế hệ của chúng.

 

Dầu lễ tấn phong

22 Yavê phán với Môsê rằng: "23 Phần ngươi, ngươi hãy lo cho có hương thượng hạng: mủ mộc dược năm trăm seqel; nhục quế ướp xạ, một nửa tức là hai trăm năm mươi seqel; đan quế ướp xạ, hai trăm năm mươi (seqel). 24 Quan quế, năm trăm (seqel) theo seqel thánh điện, và dầu ôliu: một hũ. 25 Ngươi sẽ dùng nó làm dầu thánh tấn phong, hương du chánh hiệu sản nghệ của thợ chế hương du, nó sẽ là dầu thánh tấn phong. 26 Ngươi sẽ dùng dầu ấy mà xức Trướng Tao phùng và khám Chứng tri, 27 bàn và mọi đồ phụ thuộc nơi bàn, trụ đăng và đồ phụ thuộc của nó, hương án. 28 Tế đàn thượng hiến và mọi đồ phụ thuộc nơi đó, vạc và đế của nó. 29 Ngươi sẽ tác thánh các vật ấy và chúng sẽ thành vật cực thánh, phàm sự gì đụng đến sẽ được tác thánh. 30 Ngươi sẽ xức dầu cho Aharôn và các con nó và ngươi sẽ tác thánh chúng cho chúng sung làm tư tế cho Ta. 31 Ngươi sẽ nói với con cái Israel rằng: Ðó sẽ là dầu thánh tấn phong của Ta suốt các thế hệ các ngươi. 32 Trên da thịt người phàm, nó sẽ không được đổ xuống và các ngươi không được chế dầu nào một kiểu như nó: đó là vật thánh, các ngươi phải coi như vật thánh. 33 Kẻ nào chế hương du như thế và dùng nó xức trên phàm nhân sẽ bị tiễu trừ khỏi họ hàng nó".

 

Hương nhan

34 Yavê phán với Môsê: "Ngươi hãy lấy xạ lan, an tắc, ốc xạ, phong tử hương, xạ lan, trầm nguyên chất, các thứ đều quân phân. 35 Ngươi sẽ dùng chúng chế nhang, xạ lan, sản phẩm của thợ chế nhang, nồng mặn, tinh ròng, vật thánh. 36 Ngươi sẽ tán ra như bột. Ngươi sẽ đặt trước Chứng tri trong Trướng Tao phùng nơi Ta hội kiến với ngươi, đối với các ngươi đó là vật cực thánh. 37 Thứ hương ngươi chế, các ngươi không được chế theo kiểu như nó mà dùng. Ðối với ngươi đó là vật thánh dâng Yavê. 38 Kẻ nào chế như thế để hít, sẽ bị tiễu trừ khỏi khỏi họ hàng nó".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page