Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 01 -

 

I. Giải Thoát Khỏi Aicập

1- Israel Tại Aicập

 

Dân Hipri được thịnh vượng

1 Ðây là danh sách các người con của Israel đã vào Aicập với Yacob. Họ đã vào, mỗi người với gia đình mình: 2 Ruben, Simêon, lêvi, và Yuđa, 3 Issakhar, Zabulôn và Benyamin, 4 Ðan và Neptali, Gad và Asher. 5 Hết thảy đều là những người từ vế Yacob xuất ra: bảy mươi người. Còn Yuse, thì ông đã ở tại Aicập. 6 Yuse đã chết, rồi các anh em ông hết thảy, rồi tất cả thế hệ ấy. 7 Con cái Israel sinh sôi nẩy nở, họ nên đông đảo và hùng hậu lắm lắm đến đỗi xứ đầy những người của họ.

 

Dân Hipri bị áp bức

8 Bấy giờ có vua mới, không hề biết Yuse, lên ngôi ở Aicập. 9 Ông nói với dân của ông: "Này dân con cái Israel đông đảo và hùng hậu hơn ta. 10 Nào! Ta phải khôn mưu với nó! kẻo nó sinh sôi và khi xảy có giặc, nó lại hùa với địch và đánh lại ta rồi lên khỏi xứ này". 11 Và người ta đặt trên Israel những cai khổ dịch để bức bách dân ề vai vác nặng. Và dân đã phải xây cho Pharaô các thành thương khố Pithom và Rmsès. 12 Nhưng người ta càng áp bức dân, thì dân càng thêm đông đảo bành trướng ra khiến người ta phải khiếp sợ con cái Israel. 13 Người Aicập bắt con cái Israel lao công, một cách ác nghiệt. 14 Bắt chúng sống cay cực bằng lao dịch nặng nề: khuấy hồ, làm gạch, và các công việc đồng áng, tức là hết thảy các công việc người ta bắt họ phục dịch một cách ác nghiệt.

15 Ðoạn vua Aicập truyền cho các bà đỡ giúp các sản phụ Hipri, một bà tên là Shifrah, và bà thứ hai tên là Puah. 16 Ông nói: "Khi nào các người đỡ đẻ cho gái Hipri, các người phải coi xem hạ bộ; nếu là con trai thì hãy giết chết nó đi, còn nếu là con gái thì để nó được sống". 17 Nhưng các bà đỡ kính sợ Thiên Chúa, nên đã không làm như vua Aicập truyèn dạy họ, và họ đã cứu sống các trẻ em. 18 Vua Aicập mới triệu các bà đỡ đến và nói với họ: "Tại sao các người làm điều ấy và cứ để các trẻ nhỏ sống?" 19 Các bà đỡ thưa với Pharaô: "Bọn phụ nữ Hipri không như phụ nữ Aicập. Họ nhạy sinh, bà đỡ chưa đến kịp họ đã sinh rồi". 20 Thiên Chú đã giáng ph1uc cho các bà đỡ. Và dân đã thêm đông đảo và họ nên hùng hậu lắm. 21 Và vì các bà đỡ đã kính sợ Thiên Chúa, nên Người đã gầy gia thế cho họ.

22 Pharaô đã ra lệnh cho toàn dân rằng: "Mọi sơ sinh nếu là trai, các người sẽ quăng xuống sông Nil, còn nếu là gái, các người mới để sống".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page