Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 18 -

 

Môsê gặp Yêthrô

1 Yêthrô, tư tế của Mađian, nhạc phụ của Môsê, đã nghe được mọi sự Thiên Chúa đã làm cho Môsê và Israel, dân Người, khi Yavê đem Israel ra khỏi Aicập. 2 Yêthrô, nhạc phụ của Môsê, đã lĩnh nhận Sipporah, vợ của Môsê, sau khi bà đã phải lui về, và 3 cùng với hai con bà, một có tên là Gersôm, vì ông nói: "Tôi là kẻ ngụ nhờ đất khách quê người", 4 và một có tên là Eliêzer: "Vì thần của cha tôi đã đáp cứu tôi và Người đã giựt tôi khỏi gươm của Pharaô". 5 Yêthrô nhạc phụ của Môsê cùng với con cái và vợ của Môsê, đã đến với Môsê trong sa mạc, nơi ông đóng trại, trên núi của Thiên Chúa. 6 Ông cho nói với Môsê: "Tôi, Yêthrô nhạc phụ của ông cùng với vợ ông và hai con nó với nó đến gặp ông". 7 Môsê ra đón tiếp nhạc phụ ông, bái lạy và hôn mặt ông; đoạn họ vấn an nhau và đi vào lều. 8 Môsê kể lại cho nhạc phụ ông mọi sự Yavê đã làm cho Pharaô và Aicập vì Israel, tất cả những nỗi truân chuyên đã xảy đến cho họ trên đáng mà Yavê đã cứu thoát họ. 9 Yêthrô nhạc phụ ông lấy al2m sung sướng về tất cả sự lành Yavê đã làm cho Israel khi Người đã giựt Israel khỏi tay Aicập". 10 Yêthrô nói: "Chúc tụng Yavê, Ðấng đã giựt các ông khỏi tay Aicập và tay Pharaô, Ðấng đã giựt dân ra khỏi quyền áp bức Aicập. 11 Lúc này tôi biết: Yavê lớn hơn các thần hết thảy, vì bởi chính việc họ lộng hành trên (dân Người)".

12 Ðoạn Yêthrô nhạc phụ của Môsê dâng lễ thượng hiến và lễ tế cho Thiên Chúa và Aharôn cùn với tất cả kỳ mục Israel đã đến ăn bánh với nhạc phụ của Môsê trước nhan Thiên Chúa.

 

Thành lập giới thẩm phán

13 Xảy ra là hôm sau: Môsê ngồi xử kiện cho dân. Và dân đứng bên Môsê từ sáng đến chiều. 14 Nhạc phụ của Môsê thấy mọi sự ông làm cho dân thì nói: "Ðiều ông làm cho dân đó là gì vậy? Tại sao ông lại ngồi xử một mình và dân thì đứng bên ông từ sáng đến chiều như vậy?" 15 Môsê nói với nhạc phụ của ông: "Ấy là vì dân đến với tôi để thỉnh vấn Thiên Chúa. 16 Khi họ có điều gì, thì họ đến với tôi và phân xử giữa họ với nhau, và tôi tỏ cho họ biết các thánh chỉ của Thiên Chúa và các luật điều của Người". 17 Nhạc phụ của Môsê nói với ông: "Không hay điều ông làm đó! 18 Rồi ra ông sẽ bị quị, cả ông, cả dân kia ở với ông, vì là điều nặng quá sức ông, ông không thể làm nổi một mình ông. 19 Bây giờ hãy chịu nghe tiếng tôi để tôi khuyên ông và xin Thiên Chúa ở với ông. Về phía ông, ông hãy thay cho dân đối với Thiên Chúa,và trình việc lên Thiên Chúa. 20 Ông sẽ hiểu thị cho họ các thánh chỉ và luật điều và tỏ cho họ biết đường lối họ phải đi, và cách họ phải xử sự. 21 Phần ông, ông hãy chọn trong toàn dân những người tài cán, kính sợ Thiên Chúa, những người trung thực, ghét hối lộ mà đặt trên họ, người cai trên ngàn, người cai trên trăm, người cai trên năm mươi, người cai trên mười. 22 Họ sẽ phân xử dân mọi thời; khi có đại sự thì họ trình lại cho ông, còn tất cả những việc nhỏ thì chính họ phân xử lấy. Hãy làm như vậy mà nhẹ gánh đi; họ đã vác đỡ ông! 23 Nếu ông làm điều này, Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho ông và ông sẽ có thể đứng nổi. Và cả toàn dân đây sẽ đi đến nơi đến chốn bằng yên".

24 Môsê nghe lời nhạc phụ và đã thi hành các điều ông nói. 25 Môsê chọn những người tài cán trong tất cả Israel và đặt họ làm đầu dân, người cai trên ngàn, người cai trên trăm, người cai trên năm mươi, người cai trên mười. 26 Họ phân xử cho dân mọi thời: Ðại sự thì họ trình lại cho Môsê; còn tất cả những việc nhỏ thì chính họ phân xử lấy.

27 Ðoạn Môsê tiễn chân nhạc phụ và ông ấy đã trở về xứ mình.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page