Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 20 -

 

Thập giới

1 Thiên Chúa đã phán hết thảy các lời này, rằng: "2 Ta là Yavê, Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi:

"3 Ngươi sẽ không có những thần nào khác trước nhan Ta.

"4 Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên trên hay nơi đất bên dưới, hay trong nước bên dưới đất.

"5 Ngươi sẽ không thờ lạy chúng và phụng sự ch1ng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những ai thù ghét Ta, 6 và giữ nghĩa dư ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta.

"7 Ngươi sẽ không hư từ nêu Danh Yavê, Thiên Chúa của ngươi vì Yavê sẽ không dung kẻ hư từ nêu Danh Người.

"8 Ngươi hãy nhớ đến ngày hưu lễ để tác thánh ngày ấy. 9 Trong sáu ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. 10 Nhưng ngày thứ bảy là hưu lễ kính Yavê Thiên Chúa của ngươi; ngươi sẽ không làm bất cứ việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi. 11 Vì trong sáu ngày, Yavê đã làm nên trời đất, biển và tất cả mọi sự trong các nơi ấy, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy; bởi thế Yavê đã chúc lành cho ngày thứ bảy và tác thánh nó.

"12 hãy trọng kính cha mẹ ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.

"13 Ngươi sẽ không giết người

"14 Ngươi sẽ không ngoại tình

"15 Ngươi sẽ không trộm cắp

"16 Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại,

"17 Ngươi sẽ không mê muốn nhà cửa của đồng loại,

"Ngươi sẽ không mê muốn vơ của đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò lừa của nó, và bất cứ vật gì của nó".

18 Toàn dân khi thấy sấm sét và tia lửa, cùng tiếng loa và núi bốc khói, thì rụng rời mà đứng mãi đằng xa. 19 Họ mới nói với Môsê: "Chính ông hãy nói với chúng tôi; chúng tôi, xin vâng nghe. Nhưng ước gì Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi kẻo chúng tôi chết mất!" 20 Môsê đã nói với dân: "Ðừng sợ! vì là để thử lòng các ngươi mà Thiên Chúa đã đến, và để sự kính sợ Người có trước mặt các ngươi, ngõ hầu các ngươi đừng phạm tội nữa!" 21 Dân đã đứng mãi đằng xa và Môsê tiến lại bên đám mây, chỗ có Thiên Chúa.

 

2- Luật Giao Ước

 

Luật tế đàn

22 Yavê phán với Môsê: "Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Các ngươi đã thấy là tự trời, Ta đã phán bảo các ngươi. 23 Các ngươi chớ tạc bên Ta, thần bạc, thần vàng: Các ngươi chớ tạc ra cho các ngươi.

"24 Ngươi sẽ dựng tế đàn bằng đất cho Ta và trên đó ngươi sẽ dâng thượng hiến, và hy sinh kỳ an, chiên dê và bò vật của ngươi; ở mọi chốn ta sẽ cho tưởng niệm Danh Ta, Ta sẽ đến với ngươi và Ta sẽ chúc lành cho ngươi. 25 Nếu có dựng tế đàn bằng đá cho Ta, thì ngươi chớ lấy đá đẽo mà dựng, vì khua gươm trên đá, ngươi sẽ phạm thánh trên nó. 26 Ngươi sẽ không làm cấp mà lên tế đàn của Ta, để cái hở hang của ngươi không bị lộ bày trên đó.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page