Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 08 -

 

1 Yavê phán với Môsê: "Hãy nói với Aharôn: Hãy giơ tay với cây gậy trên sông trên ngòi, trên ao đầm, mà làm cho ếch nhái lên trên đất Aicập". 2 Aharôn giơ tay trên nước nôi Aicập và ếch nhái đã lên và phủ cả đất Aicập! 3 Nhưng các viên thị độc Aicập dùng phù phép cũng làm được như thế và họ đã làm cho ếch nhái lên trên đất Aicập.

4 Pharaô mới triệu vời Môsê và Aharôn đến mà nói: "Hãy cầu xin Yavê cất ếch nhái đi xa ta cùng dân ta và ta sẽ thả cho dân đi tế lễ Yavê". 5 Môsê nói với Pharaô: "Xin cho tôi được hân hạnh biết khi nào tôi phải cầu xin cho ngài và thần dân của ngài để diệt ếch nhái khỏi ngài và đền đài của ngài mà chỉ còn sót lại trên sông Nil?" 6 Pharaô nói: Ngày mai". Môsê nói: "Y như lời ngài! ngõ hầu ngài biết không có ai như Yavê Thiên Chúa của chúng tôi. 7 Ếch nhái sẽ rời khỏi ngà và thần dân của ngài mà chỉ còn sót lại trong sông Nil". 8 Môsê và Aharôn bỏ Pharaô đi ra và Môsê đã kêu lên Yavê nhân vụ ếch nhái Người đã gieo xuống cho Pharaô. 9 Và Yavê đã làm theo lời Môsê và ếch nhái đã chết trong nhà, ngoài sân, ngoài đồng. 10 Người ta đã thu gom lại đống này, đống khác, và cả xứ nặc mùi thối tha. 11 Pharaô thấy đã được nới tay thì lại để lòng ra lì và không nghe họ nữa như Yavê đã phán.

 

3) Ruồi muỗi

12 Yavê phán với Môsê: "Hãy nói với Aharôn; Hãy giơ gậy lên và hãy đánh xuống bụi đất cho nó biến thành ruồi muỗi trong toàn xứ Aicập". 13 Và họ đã làm thế. Aharôn đã giơ tay với cây gậy và đánh xuống bụi đất và nó đã biến thành ruồi muỗi trên người ta và trên súc vật; tất cả bụi đất đã biến thành ruồi muỗi trong toàn xứ Aicập. 14 Các viên thị độc dùng phù phép cũng làm như thế để bắt ruồi muỗi xuất ra, nhưng không thể được. Ruồi muỗi cứ ở lại nơi người ta và súc vật. 15 Các viên thị độc mới nói với Pharaô: "Ngón tay của Thiên Chúa đó!" Nhưng lòng Pharaô cứ chai đá và ông đã không nghe họ như Yavê đã phán.

 

4) Ruồi mòng

16 Yavê phán với Môsê: "Sáng mai ngươi hãy dậy sớm và ra đứng trước mặt Pharaô: Này nó sẽ ra mà xuống nước. Và ngươi sẽ nói với nó: Yavê phán rằng: "Hãy thả dân Ta cho chúng phụng thờ Ta. 17 Nhược bằng ngươi không thả dân Ta ra, thì này Ta sẽ thả ruồi mòng xuống trên ngươi và thần dân của ngươi, và nhà của ngươi. Nhà cửa Aicập sẽ đầy những ruồi mòng và cả đất đai nơi chúng ở. 18 Nhưng trong ngày ấy Ta sẽ miễn trừ cho đất Gôsen, nơi dân Ta đậu lại, làm cho ruồi mòng không có ở đó, ngõ hầu ngươi được biết Ta là Yavê ở ngay trong xứ. 19 Ta sẽ định có sự phân biệt giữa dân của Ta và dân của ngươi, nội ngày mai sẽ có dấu ấy". 20 Và Yavê đã làm thế: cả đám đen nghịt ruồi mòng kéo vào đền Pharaô và nhà cửa bầy tôi của ông và trong toan cõi Aicập; cả xứ lại tan hoang vì ruồi mòng.

21 Pharaô mới triệu Môsê và Aharôn đến mà nói: "Ði tế thần các ngươi trong xứ!" 22 Nhưng Môsê nói: "Không làm sao như thế được vì chúng tôi sẽ tế cho Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, điều húy kị đối với người Aicập này, chúng tôi đi tế sát điều húy kị đối với người Aicập ngay trước mặt họ, họ lại không ném đá chúng tôi sao? 23 Chúng tôi sẽ đi ba ngay đàng vào sa mạc dể tế lễ cho Yavê Thiên Chúa của chúng tôi như Người đã phán với chúng tôi". 24 Pharaô mới nói; "Ta sẽ thả cho các ngươi đi, để các ngươi tế lễ cho Yavê Thiên Chúa của các ngươi trong sa mạc. Nhưng một điều này: các ngươi không được đi xa quá. Hãy cầu xin cho ta". 25 Môsê nói: "Khi tôi ra khỏi nơi đây tôi sẽ cầu xin Yavê; và ngày mai ruồi mòng sẽ rời khỏi Pharaô và thần dân của ngài. Nhưng một điều là Pharaô đừng có phỉnh phờ không chịu thả cho dân đi tế lễ cho Yavê". 26 Môsê bỏ Pharaô đi ra và đã cầu xin Yavê. 27 Và Yavê đã theo lời Môsê mà làm cho ruồi mòng rời khỏi Pharaô và thần dân của ông: để rồi không còn sót một con nào. 28 Nhưng Pharaô đã để lòng ra lì cả lần này nữa và đã không thả cho dân đi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page