Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Xuất Hành

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |


- Chương 09 -

 

5) Ôn dịch

1 Yavê phán với Môsê: "Hãy đến với Pharaô và nó với nó: Yavê, Thiên Chúa của dân Hipri, phán rằng: Hãy thả dân Ta cho ch1ung phụng thờ Ta. 2 Nhược bằng ngươi từ chối không chịu thả đi và còn cầm chúng lại, 3 thì này tay Yavê sẽ chống lại súc vật của ngươi ngoài đồng, chống lại ngựa, lừa, lạc đà, bò, dê, cừu: ôn dịch rất nặng! 4 Nhưng yavê sẽ phân biệt súc vật của Israel và súc vật của Aicập, tất cả những vật thuộc về con cái Israel sẽ không bị chết chóc gì. 5 Và Yavê đã ra hạn rằng: Ngày mai Yavê sẽ làm điều ấy trong xứ". 6 Và ngay hôm sau, Yavê đã làm điều ấy; tất cả súc vật của Aicập đều toi hết, còn súc vật của con cái Israel thì không chết con nào. 7 Pharaô sai người đi xem thì này súc vật của Israel không chết con nào. Nhưng lòng Pharaô cứ lì ra và ông đã không thả cho dân đi.

 

6) Ung nhọt

8 Yavê phán với Môsê và Aharôn: "Hãy lấy đầy vốc tay các ngươi mổ hóng trong lò và Môsê sẽ tung lên trời trước mắt Pharaô. 9 Nó sẽ biến thành bụi trên toàn cõi Aicập, và nơi người ta và thú vật nó sẽ biến thành ung sang mọc lên mụt nhọt trên toàn cõi Aicập". 10 Họ đã lấy mổ hóng trong lò và đứng trước mặt Pharaô, và Môsê đã tung lên trời và nó đã biến thành ung sang mọc lên mụt nhọt nơi người ta và thú vật. 11 Các viên thị độc không thể đứng trước mặt Môsê vì bị ung sang, vì có cả ung sang nơi mình các viên thị độc cũng như trên mọi người Aicập. 12 Nhưng Yavê đã làm cho lòng Pharaô ra chai đá, nên ông đã không nghe họ như Yavê phán với Môsê.

 

7) Mưa đá

13 Yavê phán với Môsê: "Sáng mai ngươi hãy dậy sớm và ra đứng trước mặt Pharaô. Và ngươi sẽ nói với nó: Yavê Thiên Chúa của dân Hipri phán rằng: Hãy thả dân Ta cho chúng phụng thờ Ta. 14 Vì, lần này Ta sẽ gửi đến tất cả tai ương của Ta vào lòng ngươi, trên thần dân của ngươi, ngõ hầu ngươi biết là không có ai như Ta trên toàn cõi đất. 15 Vì nếu bây giờ Ta giơ tay Ta mà đánh phạt ngươi và dân của ngươi bằng dịch hạch, thì ngươi đã bị tiêu diệt khỏi mặt đất rồi. 16 Nhưng này vì sao Ta còn để ngươi lưu tồn là để ngươi nhìn thấy sức mạnh của Ta ngõ hầu thiên hạ thuật lại Danh Ta trên toàn cõi đất. 17 Ngươi vẫn còn tự hào bắt nạt dân Ta không thả nó đi, 18 thì này ngày mai vào lúc này Ta sẽ cho mưa đá rất nặng, như chưa hế có thế bao giờ ở Aicập từ ngày được sáng lập cho tới bây giờ. 19 Vậy ngay bây giờ ngươi hãy sai người nhốt vào nơi trú ẩn súc vật của ngươi và mọi sự ngươi có ngoài đồng. Người hay vật nào bất cứ tìm thấy ngoài đồng mà không qui tụ vào nhà sẽ bị mưa đá rơi nhằm phải và chết". 20 Trong hàng bầy tôi của Pharaô, ai sợ lời Yavê thì đã cho tôi tớ và súc vật trốn vào nhà; 21 còn ai không quan tâm đến lời Yavê thì cứ để tôi tớ và súc vật của họ ngoài đồng.

22 Yavê phán với Môsê: "Hãy giơ tay lên trời làm cho mưa đ1 xuống trên toàn cõi Aicập, trên người ta, trên thú vật và trên cỏ cây hết thảy ngoài đồng trong đất Aicập". 23 Môsê đã giơ gậy lên trời và Yavê đã làm sấm sét và mưa đá; lửa chớp xẹt qua đất và Yavê làm mưa đá trên đất Aicập. 24 Và đã có mưa đá và chớp lòe chằng chịt giữa mưa đá: một trận mưa đá rất nặng nề, như chưa hề có thế bao giờ trên toàn cõi Aicập từ lúc nó đã thành một nước. 25 Quả mưa đá đã tàn phá trong cõi Aicập: tất cả mọi vật ngoài đồng từ người ta đến súc vật và mưa đá cũng đã tàn phá cỏ cây hết thảy ngoài đồng làm xơ xác mọi cây cối ngoài đồng. 26 Ngoại trừ nơi đất Gôsen nơi con cái Israel ở là không có mưa đá.

27 Pharaô sai người triệu vời Môsê và Aharôn đến và nói với họ: "Lần này chính ta có tội; Yavê là Ðấng công minh; còn ta và dân ta là hạng tội nhân. 28 Hãy cầu xin Yavê cho cho hết sấm sét và mưa đá đi. Ta sẽ thả cho các ngươi đi và các ngươi sẽ không còn phải ở lại nữa". 29 Môsê nói với ông; "Ngay vừa ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên với Yavê và sấm sét sẽ chấm dứt, mưa đá sẽ không còn, ngõ hầu ngài biết đất thuộc về Yavê. 30 Còn ngài và bầu tôi của ngài, tôi biết các ngài vẫn chưa kính sợ Yavê Thiên Chúa". 31 Cây gai, lúa mạch đã bị tàn phá, vì lúa mạch đã lên gié, gai đã đơm hoa. 32 Còn lúa mì, lúa miến không bị phá vì chúng muộn hơn.

33 Môsê bỏ Pharaô mà ra khỏi thành, ông đã giơ tay lên với Yavê, và sấm sét cùng mưa đá đã chấm dứt, còn mưa cũng đã tạnh trên đất. 34 Pharaô thấy mưa đã tạnh cùng với mưa đá và sấm sét, thì lại cứ phạm tội và để lòng lì ra, ông cùng bầy tôi của ông. 35 Pharaô đã để lòng ra chai đá và không thả cho con cái Israel đi, như Yavê đã phán ngang qua Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page