Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 34 -

 

Môsê qua đời

1 Từ Hoang giao Moab, Môsê lên núi Nêbô, đỉnh Pisgah, đối diện với Yêrikhô. Và Yavê tỏ cho ông thấy tất cả xứ: Galaađ cho đến Ðan, 2 tất cả Neptali và đất của Ephraim và Manassê, tất cả xứ Yuđa cho đến Biển phía Tây, 3 Namsa và vùng châu thổ, cánh đồng Yêrikhô, thành Chà là, mãi cho đến Soar. 4 Và Yavê phán với Môsê: "Ðó là đất Ta đã thề hứa với Abraham, Ysaac và Yacob rằng: Ta sẽ ban nó cho dòng giống ngươi! Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không qua đó!"

5 Và Môsê tôi tớ Yavê đã chết ở đó, trong xứ Moab, theo lịnh Yavê. 6 Và người ta đã chôn cất ông trong thung lũng, ở xứ Moab, trước mặt Bet-Pơor, nhưng không ai biết được mộ ông cho đến ngày nay. 7 Môsê thọ được một trăm hai mươi tuổi khi ông chết. Mắt ông không lòa, và khí lực không giảm. 8 Con cái Israel đã khóc Môsê trong Hoang giao Moab ba mươi ngày; sau đó những ngày khóc tang Môsê đã mãn. 9 Và Yôsua, con của Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì Môsê đã ấn tay trên ông. Con cái Israel đã vâng phục ông và thi hành theo điều Yavê đã truyền cho Môsê.

10 Trong Israel không còn chỗi dậy một tiên tri nào như Môsê, - kẻ đã được Yavê biết đến diện đối diện, - 11 dù là về hết các dấu lạ điềm thiêng Yavê đã sai ông làm ở đất Aicập trên Pharaô và tất cả bầy tôi cùng toàn xứ của Pharaô, 12 hay là về cả bàn tay mạnh cùng tất cả kinh khủng lớn lao Môsê đã thi hành trước mắt toàn thể Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page