Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 02 -

 

Từ Cađès tới Arnon

1 Và chúng ta đã quay lại mà trẩy đi vào sa mạc, theo đường Yavê đã phán với ta, và chúng ta đã vòng quanh núi non Sêir nhiều ngày. 2 Và Yavê đã phán với ta rằng: "3 Các ngươi đã đi vòng quanh núi ấy nhiều rồi; các ngươi hãy quay lên hướng Bắc! 4 Ngươi hãy truyền cho dân rằng: Các ngươi sắp ngang qua bờ cõi của anh em các ngươi, con cái Esau, dân cư Sêir: chúng sợ các ngươi, nhưng hãy giữ mình hết sức. 5 Ðừng giao chiến với chúng, vì Ta sẽ không ban cho các ngươi chút gì thuộc đất đai chúng, dẫu bằng bàn chân giẵm cũng không, vì Ta đã ban cho Esau núi Sêir làm chiếm địa. 6 Thức ăn, các ngươi sẽ lấy bạc đong lấy của chúng mà ăn, và cả nước cũng vậy, các ngươi sẽ lấy bạc đổi lấy của chúng mà uống. 7 Vì chưng Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chúc lành cho ngươi mọi công việc tay ngươi làm. Người đã biết hành trình của ngươi trong bãi sa mạc rộng lớn này, nay đã bốn mươi năm, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã hằng ở với ngươi, ngươi đã chẳng phải thiếu thốn gì!"

8 Và chúng ta đã đi qua tránh bên anh em chúng ta, con cái Esau, dân cư Sêir, tránh con đường Hoang giao, Elat và Exion-Gêber chúng ta đã quay đi và đã ngang qua con đường sa mạc Moab. 9 Và Yavê đã phán với ta: "Ngươi đừng gây hấn với Moab, đừng khiêu chiến với chúng, vì Ta sẽ không ban cho ngươi đất đai của chúng làm chiếm địa, bởi Ta đã ban Ar làm chiếm địa cho con cái Lot. 10 Trước kia dân Emim ở vùng này, một dân to lớn, đông đảo, vóc cao như người Anaqim; 11 người ta cũng kể chúng vào số (dân) Rơphaim, như (dân) Anaqim, nhưng (dân) Moab đã gọi chúng là Emim. 12 Và tại Sêir, thì trước kia có (dân) Khori ở ; con cái Esau đã lấn đất chúng và đã tru diệt chúng đi khỏi trước mặt họ và đã lập cư ở đó thay chúng, cũng như Israel đã làm tại đất chúng chiếm cứ, đất Yavê đã ban cho chúng. - 13 (Vậy) bây giờ hãy chỗi dậy qua khe Zaređ! "Và chúng ta đã qua khe Zaređ. 14 Thời gian chúng ta đi từ Cađès-Barnêa cho đến khi chúng ta qua khe Zaređ là ba mươi tám năm, cho đến khi thế hệ những người đánh giặc được, đã tận tuyệt theo như Yavê đã thề với chúng. 15 Vả lại có tay Yavê chống lại chúng để loại chúng khỏi bên trong trại cho đến khi nào chúng đã tận tuyệt.

16 Vậy một khi tất cả những người đánh giặc được (khi xưa) đã chết tận tuyệt khỏi giữa lòng dân, 17 (thì) Yavê đã phán với ta rằng: "18 Hôm nay ngươi sẽ vượt quá Ar, biên giới của Moab. 19 Ngươi sẽ chạm phải con cái Ammon đằng trước ngươi. Ngươi đừng gây hấn với chúng, đừng khiêu khích chúng vì Ta sẽ không ban đất đai con cái Ammon cho ngươi làm chiếm địa, bởi Ta đa ban đất ấy cho con cái Lot làm chiếm địa. 20 (Vùng này cũng được) kể là vùng của (dân) Rơphaim: (dân) Rơphaim trước kia đã ở vùng này. Nhưng (dân) Ammon đã gọi chúng là Zaaummim, 21 một dân to lớn, đông đảo, vóc cao như người Anaqim. Và Yavê đã tru diệt chúng trước mặt (dân) Ammon và họ đã chiếm lấy và lập cư (ở đó) thay chúng. 22 Người cũng đã làm như thế cho con cái Esau dân cư Sêir; Người đã tru diệt trước mắt họ dân Khori; và họ đã chiếm lấy mà lập cư (ở đó) thay chúng cho đến ngày nay. 23 Còn dân Âu-vi ở trong các thôn trại mãi đến Gaza thì dân Kaptorim phát xuất từ Kaptor, đã tru diệt chúng và lập cư (ở đó) thay chúng. 24 Hãy chỗi dậy trẩy đi qua khe Arnon. Coi! Ta đã phó nộp trong tay ngươi, Sikhôn người Amori, vua Khesbôn và đất đai của nó. Hãy khởi sự chiếm lấy! Hãy khiêu chiến với nó. 25 Hôm nay Ta khởi sự gieo kinh hoàng đằng trước ngươi, hãi hùng đằng trước ngươi, trước mặt các dân trong cả thiên hạ: ai ai nghe đồn về ngươi thì đều run lên cầm cập trước mặt ngươi".

 

Ðánh chiếm vương quốc Sikhôn

26 Và từ sa mạc Qơđêmôt, ta đã sai sứ đến với Sikhôn vua Khesbôn với những lời hoà nhã mà rằng: "27 Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài; tôi sẽ cứ đường đường chính lộ mà đi, chớ không rẽ qua phải qua trái. 28 Thức ăn, ngài sẽ đong cho tôi bằng giá bạc để tôi ăn, và nước, xin ngài cũng cho với giá bạc để tôi uống, tôi chỉ xin ngài cho phép rảo bước đi qua. 29 một thể như con cái Esau ở tại Sêir đã xử với tôi và Moab ở tại Ar, cho đến khi tôi qua (sông) Yorđan lên đất Yavê Thiên Chúa của chúng tôi định ban cho chúng tôi!"

30 Nhưng Sikhôn, vua Khesbôn đã không muốn để chúng ta ngang qua xứ nó, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã làm khí tiết nó cứng cỏi và lòng nó chai đá để phó nộp nó trong tay ngươi, như ngày nầy. 31 Và Yavê đã phán với ta: "Coi! Ta đã khởi sự đặt trước mặt ngươi, Sikhôn và đất đai của nó. Hãy khởi sự cuộc xâm chiếm bằng cách đoạt lấy đất đai nó". 32 Sikhôn đã ra nghinh chiến với chúng ta, nó và toàn dân của nó ở Yahxah. 33 Và Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã phó nộp nó trước mặt chúng ta và chúng ta đã đánh bại nó và con cái nó cùng toàn dân nó. 34 Và thuở ấy chúng ta đã đoạt lấy tất cả các thành của nó, và ta đã thần tru mỗi thành: Ðàn ông, đàn bà và trẻ con, không còn để lại mống nào sống sót. 35 Chúng ta đã chỉ hôi của là thú vật và chiến phẩm nơi các thành chúng ta đoạt được. 36 Từ Aroer trên bờ khe Arnon và thành trong lòng khe, cho đến Galaad không có thành nào cự được với chúng ta; Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã phó nộp tất cả trước mặt chúng ta. 37 Duy chỉ có xứ con cái Ammon là ngươi không được lại gần: tất cả triền khe Yabboq, các thành vùng núi, tất cả những gì Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã cấm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page