Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 27 -

 

Khắc nghi lề luật

1 Môsê, và các hàng kỳ mục Israel truyền cho dân rằng: "Hãy giữ tất cả lịnh truyền ta truyền dạy các ngươi hôm nay. 2 Vào ngày các ngươi qua (sông) Yorđan lên đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi, ngươi sẽ dựng cho mình những tảng đá lớn và ngươi sẽ tô vôi đá ấy. 3 (Và) ngươi sẽ viết trên đá hết các Lời của Luật này, vào lúc ngươi đi qua, ngõ hầu ngươi vào được trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi, đất chảy tràn sữa mật, như Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ngươi đã phán với ngươi.

4 Một khi các ngươi đã qua (sông) Yorđan, các ngươi sẽ dựng các tảng đá ấy, - điều ta truyền dạy các ngươi hôm nay - trên núi Êbal và ngươi sẽ tô vôi đá ấy. 5 Ngươi sẽ xây ở đó tế đàn cho Yavê Thiên Chúa của ngươi, một tế đàn bằng đá; ngươi sẽ không khua sắt trên đá. 6 Ngươi sẽ dùng đá cả tảng mà xây tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và thượng tiến trên đó lễ thượng hiến cho Yavê Thiên Chúa của ngươi. 7 Ngươi cũng sẽ tế lễ kỳ an, và ăn ở đó; và ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi. 8 Và ngươi sẽ viết trên các tảng đá hết các lời của Luật này, cho thật rõ ràng.

9 Môsê, cùng với các tư tế Lêvit, nói với toàn thể Israel rằng:

"Hãy nín lặng mà nghe, hỡi Israel! Ngày hôm nay, ngươi đã được trở nên dân của Yavê Thiên Chúa của ngươi. 10 (Và) ngươi sẽ vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi sẽ thi hành các lịnh truyền và luật điều của Người mà ta truyền dạy ngươi hôm nay!"

11 Môsê truyền lịnh cho dân ngày hôm ấy rằng: "12 Ðây là những kẻ sẽ đứng trên núi Garizim, để chúc lành cho dân, khi các ngươi đi qua (sông) Yorđan: Simêôn, Lêvi, Yuđa, Issakhar, Yuse, Benyamin. 13 Và đây là những kẻ sẽ đứng trên núi Ebal để chúc dữ: Ruben, Gađ, Asher, Zabulôn, Ðan, Neptali. 14 Các Lêvit xướng lên và nói với mỗi người Israel, tiếng dõng dạc:

"15 Ðồ chúc dữ, kẻ tạc tượng thần hay ảnh đúc - việc quái gở đối với Yavê, công trình tay người thợ - và cất trong nơi kín!"

Và toàn dân đáp lại thưa: Amen!

"16 Ðồ chúc dữ, kẻ khinh rẻ cha mẹ mình". Và toàn dân thưa: Amen!

"17 Ðồ chúc dữ, kẻ lấn ranh giới của đồng loại!" Và toàn dân thưa: Amen!

"18 Ðồ chúc dữ, kẻ làm cho người mù lòa lạc đường!" Và toàn dân thưa: Amen!

"19 Ðồ chúc dữ, kẻ làm xiêu vẹo án xử khách ngụ cư, và mồ côi, góa bụa!" Và toàn dân thưa: Amen!

"20 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với vợ cha mình, - vì nó đã lật hở vạt áo cha nó!" Và toàn dân thưa: Amen!

"21 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với thú vật nào bất luận!" Và toàn dân thưa: Amen!

"22 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với chị em mình, con cùng một cha hay một mẹ!" Và toàn dân thưa: Amen!

"23 Ðồ chúc dữ, kẻ nằm với bà gia mình!" Và toàn dân thưa: Amen!

"24 Ðồ chúc dữ, kẻ đánh trộm đồng loại mình!" Và toàn dân thưa: Amen!

"25 Ðồ chúc dữ, kẻ nhận hối lộ để đả thương vong mạng máu vô tội!" Và toàn dân thưa: Amen!

"26 Ðồ chúc dữ, kẻ không giữ vững các lời có trong Luật này để mà thi hành!" Và toàn dân thưa: Amen!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page