Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 30 -

 

Trở lại

1 Vậy khi đã xảy đến cho ngươi tất cả các điều ấy, chúc lành và chúc dữ ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu ngươi hồi tâm nhớ lại, trong các nước, những lời mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã xua ngươi đến. 2 Nếu ngươi trở lại với Yavê Thiên Chúa của ngươi và vâng nghe tiếng Người, chiếu theo mọi điều ta truyền dạy ngươi hôm nay, ngươi và con cái ngươi, hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi, 3 bấy giờ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đổi vận bĩ cho ngươi, và sẽ dủ lòng thương xót ngươi mà bắt đầu thâu họp ngươi lại tự muôn dân, từ (những nơi) Yavê Thiên Chúa của ngươi đã bắt ngươi tản mác. 4 Cho dù ngươi bị xua đến tận mút chân trời, Yavê Thiên Chúa của ngươi cũng thâu họp ngươi lại từ đó, và từ đó Người sẽ mang ngươi về. 5 (Và) Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đem ngươi vào đất tổ tiên ngươi đã chiếm và ngươi sẽ chiếm lấy lại; Người sẽ giáng phúc cho ngươi và cho ngươi nên đông đảo hơn tổ tiên ngươi.

6 (Và) Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cắt bì lòng dạ ngươi và lòng dạ (con cháu) dòng giống ngươi, để ngươi có thể yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi, ngõ hầu ngươi được sống. 7 Còn tất cả những lời nguyền rủa kia, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ giáng xuống trên các địch thù ngươi, trên những kẻ ghét ngươi và bắt bớ ngươi. 8 Phần ngươi, ngươi sẽ trở lại và vâng nghe tiếng của Yavê và thi hành tất cả các lịnh truyền của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay. 9 Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cho ngươi dư dật sự lành trong mọi việc tay ngươi làm, nơi hoa quả lòng dạ ngươi, nơi hoa quả đất đai ngươi, và Yavê lại bắt đầu sung sướng mưu hạnh phúc cho ngươi như Người đã sung sướng nơi tổ tiên ngươi, 10 bởi ngươi sẽ vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ các lịnh truyền và luật điều chép trong sách Luật này, khi ngươi trở lại với Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi và hết linh hồn ngươi.

11 Vì chưng lịnh truyền này ta truyền dạy ngươi hôm nay không phải là điều ngươi vô phương làm nổi, cũng không phải là quá ư xa vời. 12 Nó không ở mãi mãi trên trời, để phải nói: "Ai sẽ thay ta lên trời lấy xuống cho ta, mà nói cho ta nghe, để ta thi hành?" 13 Nó cũng không ở mải bên kia biển, để phải nói: "Ai sẽ thay ta vượt qua bên kia biển lấy về cho ta, mà nói cho ta nghe để ta thi hành?" 14 Vì lời ở rất gần ngươi, nơi miệng ngươi, nơi lòng ngươi, để ngươi thi hành.

 

Hai ngả đường

15 Coi! Ta đã đặt trước mặt ngươi hôm nay sự sống và sự lành, sự chết và sự dữ. 16 Ðiều ta truyền dạy ngươi hôm nay là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi, là đi theo đường lối của Người và tuân giữ các lịnh truyền và luật điều cùng phán quyết của Người. Và ngươi sẽ được sống và nên đông đảo; Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trên đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 17 Nhưng nếu ngươi trở lòng và không vâng nghe, lại để lòng mình bị quyến rũ mà thờ lạy các thần khác lạ và làm tôi chúng, 18 thì ta tuyên bố với các ngươi hôm nay là các ngươi tất sẽ bị diệt vong, sẽ không được dài ngày trên thửa đất ngươi sắp qua (sông) Yorđan để vào chiếm lấy. 19 Ta xin lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi: Ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, chúc lành và chúc dữ! Nhưng ngươi hãy chọn lấy sự sống ngõ hầu ngươi được sống, ngươi và dòng giống ngươi, 20 là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi, là vâng nghe tiếng Người, và khắn khít với Người, vì đó là sự sống của ngươi, là sự sống dài ngày, mà an cư trên thửa đất Yavê đã thề với tổ tiên ngươi, với Abraham, Ysaac và Yacob, là Người sẽ ban cho họ!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page