Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 10 -

 

Khám Giao ước và việc chọn con cái Lêvi

1 Thuở ấy, Yavê phán với ta: "Hãy đẽo lấy hai phiến đá như những phiến trước,và hãy lên núi với Ta; và ngươi cũng sẽ làm một cái Khám bằng gỗ. 2 Ta sẽ viết trên các phiến ấy những lời đã có trên các phiến trước mà ngươi đã đậpbể, rồi ngươi sẽ đặt các phiến ấy trong Khám". 3 (Vậy) ta đã làm Khám bằng gỗ keo, cùng đẽo hai phiến đá như những phiến trước; đoạn ta đã lên núi với hai phiến ấy nơi tay. 4 (Và) Người đã viết trên các phiến ấy cũng một văn bản như trước, mười lời Yavê đã phán với các ngươi trên núi, từ giữa hỏa hào, trong ngày đại hội, và Yavê đã ban cho ta. 5 Ta đã quay đầu xuống núi, ta đã đặt các phiến ấy trong Khám ta đã làm, và chúng vẫn ở đó, như Yavê đã truyền cho ta.

6 Con cái Israel bỏ các giếng Bêney-Yaaqan trẩy đi Môsêrah. Ở đó, Aharôn đã chết và ông cũng được chôn cất ở đó. Elêazar, con ông đã trông làm tư tế thay ông. 7 Chúng loại bỏ đó mà trẩy đi Guđgođah, rồi bỏ Guđgođah đi Yơtbatah, đất có nhiều khe nước - 8 Thuở ấy, Yavê đã tách chi tộc Lêvi, để khiêng Khám Giao ước của Yavê, để chầu hầu trước nhan Yavê và để phụng sự Người cùng chúc lành nhân Danh Người, cho đến ngày nay. 9 Vì thế nên Lêvi không có phần hay cơ nghiệp chung với anh em nó, chính Yavê là cơ nghiệp của nó như Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã phán với nó.

10 Còn ta, ta lưu lại trên núi như những ngày trước, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, và Yavê đã nhậm lời ta cả lần này nữa, "11 Ðứng dậy, cầm đầu dân lên đường, cho chúng vào chiếm lấy đất Ta đã thề với cha ông chúng là sẽ ban cho chúng".

 

Cắt bì lòng

12 Vậy bây giờ, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của ngươi đòi ngươi những gì, nếu không phải là kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi, là ngươi, đi theo mọi đường lối của Người và yêu mến Người cùng làm tôi Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, 13 là giữ các lịnh truyền của Yavê và các luật điều của Người ta truyền dạy ngươi hôm nay để ngươi được phúc?

14 Này, thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi: trời và thượng đẳng tầng trời, đất và mọi sự trên đất. 15 Nhưng chỉ có cha ông ngươi, là Yavê đã đem lòng quyến luyến đến yêu mến họ và chọn dòng giống họ sau họ, tức là các ngươi, giữa các dân hết thảy, như (thấy) ngày hôm nay. 16 (Vậy) các ngươi sẽ cắt bì lòng các ngươi, và đừng cứng đầu cứng cổ nữa! 17 Vì Yavê Thiên Chúa của các ngươi là Thần của chư thần, và là Chúa trên các chúa, Thần lớn lao, hùng tráng và đáng sợ, Ðấng không nể vì, không để ai hối lộ mình, 18 Ðấng xử công minh cho mồ côi, quả phụ, Ðấng yêu mến khách ngụ cư, cho nó bánh ăn áo mặc. 19 Vậy các ngươi sẽ yêu mến khách ngụ cư, vì các ngươi đã là khách ngụ cư ở đất Aicập. 20 Ngươi sẽ kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi ; ngươi sẽ phụng thờ Người; ngươi sẽ khắn khít với Người; ngươi sẽ thề nhân Danh Người. 21 Người chính là Ðấng ngươi ca ngợi, chính Người là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã làm cho ngươi những điều lớn lao, kinh hoàng ấy, chính, mắt ngươi đã thấy. 22 Với bảy mươi mạng, cha ông ngươi đã xuống Aicập, và bây giờ, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã làm ngươi trở thành đông đảo sánh tầy tinh sao trên trời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page