Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 21 -

 

Trường hợp không tìm ra kẻ giết người

1 Khi trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp cho ngươi chiếm lấy, gặp thấy có tử thi, nằm ngoài đồng, mà không biết được ai đã đả thương, 2 thì các kỳ mục và thẩm phán của ngươi sẽ ra mà đo khoảng cách các thành xung quanh tử thi, 3 xem thành nào gần với tử thi nhất. Kỳ mục thành ấy sẽ lấy một con bê cái người ta chưa dùng làm việc và chưa mang ách. 4 Kỳ mục thành ấy sẽ đem con bê cái xuống một khe nước chảy thường xuyên, chỗ không ai làm lụng và gieo vãi. Ở đó, họ sẽ đập bể gáy bê cái trong khe. 5 Các tư tế, con cái Lêvi, sẽ tiến lại, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn họ để phụng sự Người và chúc lành nhân Danh Người, chiếu theo miệng họ, sẽ kết thúc mọi thứ kiện tụng và mọi vụ ấu đả. 6 Ðoạn hết thảy các kỳ mục của thành ở gần bên tử thi hơn hết, sẽ rửa tay trên con bê cái đã bị đập bể gáy trong khe. 7 Họ sẽ xướng lên và nói: "Tay chúng tôi không đổ máu này: và mắt chúng tôi đã không chứng kiến. 8 Xin Người miễn xá cho dân Người, Israel Người đã cứu chuộc, lạy Yavê, xin đừng để máu vô tội lưu giữa Israel dân của Người!" Và vạ máu sẽ được miễn xá cho họ. 9 Và ngươi, ngươi đã cất (án đổ) máu vô tội khỏi giữa ngươi, vì ngươi, ngươi đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê.

 

Tù binh phụ nữ

10 Khi ngươi xuất chinh đánh quân thù của ngươi và Yavê Thiên Chúa của ngươi phó nộp nó trong tay ngươi, khi ngươi bắt được tù binh (đem về), 11 và trong bọn gái tù, ngươi thấy có phụ nữ đẹp duyên, nếu ngươi đem lòng quyến luyến nó và muốn lấy nó làm vợ, 12 ngươi sẽ đem nó vào trong nhà ngươi. (Và) nó sẽ cạo đầu và chuốt móng tay, 13 nó sẽ cởi bỏ áo tù và lưu lại trong nhà ngươi. Nó sẽ khóc cha mẹ nó một tháng chẵn, sau đó ngươi mới nhập phòng với nó mà thành chồng thành vợ với nhau. 14 Và một khi nó không vừa ý ngươi nữa, ngươi sẽ thả cho nó đi đâu tự ý, ngươi sẽ không được bán nó lấy bạc, hay bắt nó làm nô lệ cho ngươi, sau khi đã hãm hiếp nó.

 

Quyền trưởng nam

15 Khi một người có hai vợ, một được nó yêu thương, một bị nó ruồng rẫy, nếu cả hai, được yêu thương hay bị ruồng rẫy đều sinh con trai cho nó, và trưởng nam lại là con của người bị ruồng rẫy, 16 đến ngày nó phân chia của cải nó làm gia tài cho các con, nó không được gán quyền trưởng nam cho con người vợ nó yêu, làm cho con người vợ bị ruồng rẫy, tức là trưởng nam phải thiệt thòi. 17 Nó sẽ nhìn nhận con của vợ bị ruồng rẫy, là trưởng nam là ban cho phần gấp đôi trên tất cả những gì nó có, vì người con ấy là tinh hoa khí lực của nó: quyền trưởng nam thuộc về người con ấy.

 

Ðứa con bất trị

18 Khi một người có con ương ngạnh và ngỗ nghịch, không vâng nghe tiếng cha, tiếng mẹ : cha mẹ sửa dạy, nó chẳng nghe, 19 thì cha mẹ sẽ bắt nó mà điệu ra trước hàng kỳ mục trong thành, nơi cổng thành sở tại, 20 họ sẽ thưa với hàng kỳ mục trong thành: "Ðứa con chúng tôi đây ương ngạnh, ngỗ nghịch, không vâng nghe tiếng chúng tôi dạy, lại ăn chơi sa đà chè chén!" 21 Toàn dân trong thành sẽ ném đá cho chết thôi. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. Toàn thể Israel sẽ nghe biết và giới sợ.

 

Các điều luật khác

22 Nếu người nào có tội can án chết và đã bị xử tử, ngươi sẽ treo bêu nó lên cây. 23 Ngươi sẽ không để thây nó qua đêm trên cây, nhưng ngươi phải chôn cất nó đi ngay chính hôm ấy, vì kẻ đã bị treo là đồ chúc dữ của Thiên Chúa. (Và) ngươi sẽ không làm nhơ uế thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban làm cơ nghiệp cho ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page