Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 06 -

 

1 Ðây là lịnh truyền và các luật điều cùng phán quyết Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền phải dạy cho các ngươi thi hành trên đất các ngươi sắp qua chiếm lấy, 2 ngõ hầu ngươi kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà giữ các luật điều và lịnh truyền của Người, ta sắp truyền dạy ngươi, ngươi và con cháu ngươi, mọi ngày đời ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài. 3 Ngươi sẽ nghe, hỡi Israel, và ngươi sẽ nắm giữ để thi hành, nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi, và nhờ đó các ngươi sẽ nên đông đảo vô ngằn - như Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã phán với ngươi - (nơi) đất tràn sữa mật.

4 Hãy nghe, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của chúng ta là Yavê độc nhất. 5 Ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. 6 Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi, 7 ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi; và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường; khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. 8 Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi các lời ấy hãy là khăn chít nơi chán ngươi, 9 ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi, và trên cửa của ngươi.

10 Vậy một khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất Người đã thề với Abraham, Ysaac và Yacob là Người sẽ ban cho ngươi: những thành lớn lao đẹp đẽ ngươi đã không xây, 11 những nhà đầy dẫy mọi thứ của cải mà ngươi đã không chất vào, những bể nước khoét sẵn ngươi đã không khoét, những vườn nho, và cây dầu ngươi đã không trồng, nhưng ngươi hưởng dùng no nê, 12 (bấy giờ) ngươi hãy coi chừng kẻo lãng quên Yavê Ðấng đã đem ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 13 Ngươi sẽ kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ phụng thờ Người; ngươi sẽ thề nhân danh Người.

14 Các ngươi sẽ không đi theo các thần khác, thần của các dân ở xung quanh các ngươi, 15 vì Yavê Thiên Chúa của ngươi, ở giữa ngươi là Thiên Chúa ghen tuông, khí nộ của Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ bừng lên phạt ngươi và Người sẽ tru diệt ngươi khỏi mặt đất. 16 Các ngươi sẽ không thử thách Yavê Thiên Chúa của các ngươi, như các ngươi đã thử thách với Người ở Massah. 17 Các ngươi sẽ giữ chín chắn các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, và các sấm chỉ và luật điều Người đã truyền dạy ngươi. 18 Ngươi sẽ làm điều ngay chính, tốt lành trước mắt Yavê ngõ hầu phúc đến cho ngươi và ngươi thành công chiếm được đất lành Yavê đã thề hứa cho cha ông ngươi, 19 khi xua đuổi mọi kẻ thù ngươi khỏi mặt ngươi như Yavê đã phán.

20 Mai ngày khi con ngươi hỏi ngươi rằng: "Là gì thế, các sấm chỉ, luật điều và phán quyết Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã truyền cho các ngươi?" 21 Ngươi sẽ bảo con ngươi: "Chúng ta xưa làm tôi mọi cho Pharaô ở Aicập và Yavê với tay mạnh mẽ, đã đem chúng ta ra khỏi Aicập. 22 Yavê đã thi thố dấu lạ điềm thiêng lớn lao và dữ dằn trên Aicập, trên Pharaô và tất cả nhà nó. 23 Người đã kéo chúng ta ra khỏi đó, để đem chúng ta vào, để ban cho chúng ta, đất Người đã thề hứa với cha ông chúng ta. 24 (Và bấy giờ) Yavê đã truyền dạy chúng ta phải thi hành tất cả các luật điều này, và kính sợ Yavê Thiên Chúa của chúng ta, để chúng ta được phúc mọi thời, để Người cho chúng ta được sống, như (thấy) ngày hôm nay. 25 Và phần hiếu nghĩa của chúng ta: là chúng ta nắm giữ và thi hành trọn cả lịnh truyền này trước nhan Yavê Thiên Chúa của chúng ta, như Người đã truyền dạy chúng ta".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page