Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 12 -

 

II. Bản Thứ Luật

 

1 Ðây là những luật điều, những phán quyết các ngươi sẽ nắm giữ mà thi hành trên đất Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã ban cho ngươi để ngươi chiếm lấy, - suốt mọi ngày các ngươi sống trên thửa đất (ấy).

 

Về nơi tế tự

2 Các ngươi sẽ hủy tận tuyệt mọi chỗ, trên đó các dân tộc các ngươi sắp đánh đuổi, đã dùng để phụng thờ các thần của chúng: trên những núi cao, và gò nỗng và dưới mọi cây sồi sum sê. 3 Các ngươi sẽ triệt hạ các tế đàn của chúng; các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ phóng hoả các nêu cúng, và bằm nát các tượng thần của chúng và khử trừ danh chúng khỏi chỗ ấy.

4 Ðối với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi sẽ không làm thế, 5 nhưng trái lại, các ngươi chỉ kính viếng chỗ mà Yavê Thiên Chúa của các ngươi sẽ chọn giữa các chi tộc của các ngươi hết thảy để đặt Danh Người, để lưu trú ở đó, đó là nơi ngươi sẽ đến! 6 Các ngươi sẽ đem lại đó các lễ thượng hiến, và tế tự, thuế thập phân, của cúng biếu do tay các ngươi, các hy sinh khấn tạ và tự nguyện, các vật đầu lòng ngưu dương của các ngươi. 7 Và ở đó các ngươi sẽ ăn trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi sẽ hân hoan, các ngươi và gia đình các ngươi, vì mọi điều các ngươi tra tay làm và Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã chúc lành cho ngươi.

8 Các ngươi sẽ không làm như chúng ta hiện đang làm ở đây hôm nay, mỗi người theo như mắt mình thấy là phải, 9 vì cho đến rày, các ngươi chưa vào được nơi an nghỉ, trong cơ nghiệp Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi. 10 (Nhưng khi) các ngươi đã qua (sông) Yorđan và lập cư trên đất Yavê Thiên Chúa của các ngươi bạn làm cơ nghiệp cho các ngươi, cùng được Người cho an nghỉ khỏi (bị) các địch thù xung quanh (quấy nhiễu), mà an cư lạc nghiệp, 11 thì bấy giờ, ở chỗ Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn để cho Danh Người lưu trú, các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta truyền dạy các ngươi: thượng hiến, tế tự, thuế thập phân, của chúng biếu do tự tay các ngươi và mọi điều hảo hạng của lễ khấn tạ các ngươi khấn với Yavê. 12 Các ngươi sẽ hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi, con trai con gái các ngươi, với các tớ trai tớ gái của các ngươi, cùng Lêvit ở trong cổng thành của các ngươi, vì nó không có phần, hay cơ nghiệp chung với các ngươi.

 

Về của lễ

13 Ngươi hãy coi chừng đừng thượng tiến các hy sinh thượng hiến của ngươi bất cứ chỗ nào ngươi thấy, 14 nhưng chỉ ở chỗ nào Yavê đã chọn trong một chi tộc của ngươi, ngươi mới thượng tiến các hy sinh thượng hiến của ngươi; và ở đó ngươi sẽ làm mọi điều ta truyền dạy ngươi.

15 Dẫu vậy, tùy theo sở thích lòng ngươi, ngươi có thể tế sát và ăn thịt, như Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành và ban xuống cho ngươi trong mọi cổng thành của ngươi: kẻ nhơ người sạch đều được ăn, như người ta ăn hươu, ăn nai. 16 Trừ một điều: các ngươi sẽ không ăn huyết: ngươi sẽ đổ xuống đất, như nước vậy.

17 Ngươi không được phép ăn trong cổng thành của ngươi: thuế thập phân, về lúa, rượu mộng, dầu tươi, và các vật đầu lòng ngưu dương, cùng mọi lễ khấn tạ ngươi đã khấn, hy sinh tự nguyện và của cúng biếu do tự tay ngươi. 18 Ngươi sẽ chỉ ăn các vật ấy trước nhan Yavê mà thôi, trong chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn, ngươi và con trai con gái của ngươi, với tớ trai tớ gái, cùng Lêvit ở trong cổng thành của ngươi, ngươi sẽ hân hoan trước nhan Thiên Chúa của ngươi trên mọi điều ngươi đã tra tay làm. 19 Ngươi hãy coi chừng đừng bỏ bê Lêvi, suốt mọi ngày ngươi ở nơi đất đai của ngươi.

20 Khi nào Yavê Thiên Chúa của ngươi mở rộng bờ cõi ngươi, như Người đã phán với ngươi, và ngươi nói: "Tôi muốn ăn thịt", vì hồn ngươi ước mơ ăn thịt, thì ngươi sẽ ăn thịt tuỳ sở thích của hồn ngươi. 21 Khi chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi chọn để đặt Danh Người quá xa đối với ngươi, ngươi có thể tế sát ngưu dương Yavê ban cho ngươi, như kiểu ta truyền dạy ngươi và ngươi cứ ăn trong cổng thành củngươi tuỳ sở thích của hồn ngươi. 22 Hoàn toàn như người ta ăn hươu ăn nai, ngươi sẽ ăn vật ấy như vậy: kẻ nhơ người sạch đều được ăn một thể như nhau. 23 Nhưng có điều là ngươi hãy cương quyết không ăn huyết, vì huyết tức là hồn và ngươi sẽ không ăn hồn làm một với thịt. 24 Ngươi sẽ không ăn huyết, ngươi sẽ đổ xuống đất như nước. 25 Ngươi sẽ không ăn huyết ngõ hầu phúc đến cho ngươi và con cái ngươi sau ngươi, khi ngươi đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê. 26 Song, các của thánh ngươi có được, và hy sinh khấn lạ, ngươi sẽ đem đi và đến chỗ Yavê sẽ chọn. 27 Ngươi sẽ tế thượng hiến, thịt và huyết, trên tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và huyết lễ tế của ngươi, ngươi sẽ đổ trên tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi, còn thịt thì ngươi ăn được. 28 Hãy tuân giữ và vâng nghe tất cả các lời ta truyền dạy ngươi đây, ngõ hầu phúc đến cho ngươi và con cái ngươi sau ngươi cho đến muôn đời, bao lâu ngươi làm điều tốt lành trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi.

 

Về các lễ tế của người Canaan

29 Khi Yavê thiên Chúa của ngươi đã tiễu trừ khỏi mặt ngươi các nước nơi ngươi sắp vào để chiếm lấy; khi ngươi đã chiếm được các nước ấy và đã lập cư trên đất của chúng, 30 bấy giờ ngươi hãy coi chừng kẻo sa bẫy mà chạy theo sau chúng, sau khi chúng đã bị tru diệt khỏi trước mặt ngươi, kẻo ngươi đon đả với thần của chúng mà rằng: "Các nước ấy đã phụng thờ thần của họ làm sao? Ðể tôi cũng làm như vậy, cả tôi nữa!" 31 Ngươi sẽ không làm như thế đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi,vì đối với các thần của chúng, chúng đã làm mọi điều Yavê nhờn tởm, gớm ghét, vì chúng phóng hỏa cả con trai con gái của chúng cho các thần của chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page