Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 11 -

 

Kinh nghiệm của Israel

1 Vậy ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi và giữ điều Người truyền phải giữ cùng các luật điều, phán quyết và lịnh truyền của Người mọi ngày. 2 Hôm nay các ngươi biết - vì đây không nói tới con cháu các ngươi, chúng nào biết được, chúng nào thấy được bài Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã dạy - sự lớn lao của Người, tay mạnh, cánh tay giương của Người, 3 các dấu lạ và những việc Người đã làm ở giữa Aicập đối với Pharaô vua Aicập và toàn xứ nó, 4 điều Người đã làm cho đạo binh Aicập, cho ngựa xe của chúng, Người đã cho nước Biển sậy trào lên cuốn mất trong khi chúng đuổi theo các ngươi và Yavê đã cho chúng diệt vong mãi đến ngày nay; 5 điều Người đã làm cho các ngươi trong sa mạc cho đến khi các ngươi tới được chốn này, 6 điều Người đã làm cho Ðatan và Abiram con của Eliab con của Ruben: đất đã há miệng nuốt chúng làm một với gia đình, lều trại và tất cả những tên theo chân chúng, ngay giữa toàn thể Israel. 7 Và chính mắt các ngươi đã chứng kiến tất cả công trình vĩ đại Yavê đã làm!

 

Lời hứa và cảnh tỉnh

8 Vậy các ngươi sẽ giữ tất cả lịnh truyền ta truyền dạy các ngươi hôm nay, ngõ hầu các ngươi được cường tráng mà vào chiếm lấy đất các ngươi sắp qua chiếm lấy, 9 ngõ hầu các ngươi được dài ngày trên thửa đất Ta đã thề với cha ông các ngươi là Ta sẽ ban cho họ và dòng giống họ ; đất chảy tràn sữa mật.

10 Ấy là vì đất ngươi sắp vào chiếm lấy không phải như đất Aicập các ngươi đã bỏ ra đi, nơi mà ngươi gieo giống rồi ngươi dùng chân tưới đẫm như thể thửa vườn trồng rau. 11 Ðất các ngươi sắp qua chiếm lấy là đất có núi non, thung lũng, đất được uống nước từ trời, 12 đất mà Yavê Thiên Chúa của ngươi hằng săn sóc và mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi luôn luôn trông nom từ đầu năm đến cuối năm. 13 Vậy nếu các ngươi chí thú vâng nghe các lịnh truyền Ta truyền dạy các ngươi hôm nay mà yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi và làm tôi Người hết lòng, hết linh hồn các ngươi, 14 thì chắc hẳn Ta sẽ ban cho đất đai các ngươi có mưa đúng thời, mưa đầu mùa, mưa cuối vụ, và ngươi sẽ thu gặt lúa, rượu mộng và dầu tươi. 15 Ta sẽ ban cho đồng ruộng ngươi có cỏ cho thú vật. Ngươi sẽ được ăn và được no nê. 16 Các ngươi sẽ giữ mình kẻo để lòng bị quyến dụ mà lạc xa đi làm tôi các thần khác và thờ lạy chúng, 17 khiến khí nộ Yavê bốc cháy phạt các ngươi và Người đóng trời lại : mưa sẽ không có, và đất không đem lại hoa lợi, và các ngươi sẽ kíp bị diệt vong khỏi đất lành Yavê sắp ban cho các ngươi.

 

Kết luận

18 Các lời của ta đây, các ngươi hãy đặt vào lòng, vào linh hồn các ngươi, các ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay các ngươi; các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán các ngươi. 19 Các ngươi sẽ dạy lại cho con cái các ngươi và nói với chúng, khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. 20 Ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi, 21 ngõ hầu ngày đời các ngươi tăng nhiều, cùng với ngày đời con cháu các ngươi, trên thửa đất Yavê đã thề với cha ông các ngươi là Người sẽ ban cho họ, (những ngày nhiều) như ngày của trời che trên đất.

22 Nếu như các ngươi dữ kỹ tất cả lịnh truyền này ta truyền dạy các ngươi thi hành, là yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi, là đi theo tất cả các đường lối của Người và khắn khít với Người 23 thì Yavê sẽ đánh đuổi hết thảy các nước ấy khỏi mặt các ngươi, và các ngươi sẽ chiếm lấy những nước lớn lao hùng cường hơn các ngươi. 24 Nơi nào bàn chân các ngươi giẵm lên đều sẽ thuộc về các ngươi, từ sa mạc và Liban, từ Sông cả - sông Phơrat - đến Biển phía Tây: đó sẽ là bờ cõi của các ngươi. 25 Sẽ không có một người nào cự lại được trước mặt các ngươi: Yavê Thiên Chúa của các ngươi sẽ gieo kinh khiếp và sợ hãi đằng trước ngươi, trên mặt toàn xứ các ngươi sẽ giẵm lên, như Người đã phán với các ngươi.

26 Coi! hôm nay ta đặt chúc lành và chúc dữ trước mặt các ngươi. 27 Chúc lành, khi các ngươi vâng nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi mà ta truyền dạy các ngươi hôm nay; 28 Chúc dữ, nếu các ngươi không nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi và lạc xa con đường ta truyền dạy các ngươi hôm nay, để đi theo các thần khác các ngươi hiện không biết. 29 Vậy khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất ngươi sắp vào chiếm lấy, Người sẽ đặt chúc lành trên núi Garizim. và chúc dữ trên núi Êbal. 30 - Các núi ấy - ai lại không biết - ở bên kia (sông) Yorđan, sau con đường hướng mặt trời lặn, trong xứ người Canaan ở trong Hoang giao, trước mặt Gilgal, bên cạnh đám Sồi Môrê. 31 Bởi các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để vào chiếm lấy đất Yavê Thiên Chúa của các ngươi sắp ban cho các ngươi, và các ngươi sẽ chiếm được và lập cư ở đó, 32 nên các ngươi sẽ nắm giữ lấy mà thi hành tất cả các luật điều và phán quyết ta đặt trước mặt các ngươi hôm nay.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page