Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 14 -

 

Về một tập tục ngoại

1 Các ngươi là những người con của Yavê Thiên Chúa của các ngươi! Các ngươi sẽ không rạch mình, không cạo trọc trán các ngươi vì người chết. 2 Vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi làm dân sở hữu (của Người) giữa các dân hết thảy trên mặt đất.

 

Vật sạch và vật nhơ

3 Ngươi sẽ không ăn vật gì đáng gớm. 4 Ðây là những thú vật các ngươi được ăn: bò, cừu, dê, 5 nai, hươu, hoãng, sơn dương, linh dương, trâu rừng, mang. 6 Phàm thú nào chân có móng, móng xẻ làm hai và nhai lại, thì các ngươi được ăn. 7 Nhưng các ngươi sẽ không ăn các giống này trong các loài nhai lại và có móng xẻ hai: lạc đà, thỏ, cu li, vì tuy chúng thuộc loài nhai lại, nhưng lại không có móng xẻ hai; chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi. 8 Lợn, vì tuy nó có móng xẻ hai, nhưng không nhai lại: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi. Thịt chúng các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ không đụng đến.

9 Những thứ này, trong tất cả các vật ở dưới nước các ngươi sẽ ăn được; phàm vật nào có vây có vảy thì các ngươi ăn được. 10 Phàm vật nào không vây không vẩy, các ngươi sẽ không ăn: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi.

11 Mọi loài chim sạch, các ngươi được ăn. 12 Và đây là những thứ thuộc giống chim mà các ngươi sẽ không ăn: ưng, cắt, ó, 13 diều hâu, kên kên, các loại lão ưng, 14 mọi thứ quạ, 15 đà điểu, mãnh cầm, hải âu, các loại chim diều, 16 cú, vọ, hạc, 17 bồ nông, chèo bẻo, cồng cộc, 18 cò, các loại triệc, rẻ quạt, dơi. 19 Các thứ côn trùng có cánh : chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi: không được ăn. 20 Mọi loài có cánh, sạch, các ngươi được ăn.

21 Các ngươi sẽ không ăn thây vật chết nào: ngươi sẽ cho khách ngụ cư trong cổng thành ngươi, hay bán cho người xa lạ, vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không nấu dê con trong sữa mẹ nó.

 

Thập phân hàng năm

22 Mỗi năm, ngươi sẽ trích thập phân của mọi hoa lợi, xuất từ đồng ruộng, giống ngươi gieo, 23 ngươi sẽ ăn trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở chỗ Người sẽ chọn để cho Danh Người cư trú, thập phân về lúa, rượu mộng, dầu tươi, cùng với vật đầu lòng ngưu dương, ngõ hầu ngươi học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi mọi ngày.

24 Nhưng nếu như đường đi quá dài đối với ngươi và ngươi không thể chuyên chở của thập phân ấy, bởi vì chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn để đặt Danh Người quá xa nơi ngươi ở và vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chúc lành (rất hậu) cho ngươi, 25 thì ngươi hãy đổi lấy bạc, và siết bạc nơi tay, ngươi sẽ đi đến chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn, 26 ngươi sẽ đổi bạc lấy mọi sự hồn ngươi ao ước: ngưu dương, rượu chua, rượu nồng, tóm lại mọi sự hồn ngươi đòi hỏi, và ngươi sẽ ăn ở đó trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ hân hoan, ngươi và gia đình ngươi. 27 Và Lêvit ở trong cổng thành của ngươi, ngươi sẽ không bỏ quên vì nó không có phần hay cơ nghiệp chung với ngươi.

 

Thập phân ba năm

28 Cuối mỗi ba năm ngươi sẽ đem ra tất cả thập phân về hoa lợi của ngươi năm ấy và ngươi sẽ cất lại trong cổng thành ngươi. 29 (Và) Lêvit, người không có phần hay cơ nghiệp chung với người,và khách ngụ cư, cùng mồ côi, quả phụ ở trong cổng thành ngươi sẽ đến, họ sẽ ăn họ sẽ ăn và được no nê, ngõ hầu Yavê Thiên Chúa của ngươi chúc lành cho ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page