Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 19 -

 

Giết người và các thành tị nạn

1 Khi Yavê Thiên Chúa của ngươi đã tiễu trừ các nước và Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi đất đai của chúng, khi ngươi đã chiếm được và lập cư ở trong các thành, và nhà của chúng, 2 thì ngươi sẽ để riêng ra ba thành trong đất của ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi chiếm lấy. 3 Ngươi sẽ sửa đường sá và chia làm ba bờ cõi đất đai mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi làm cơ nghiệp. Cốt là để cho người sát nhân chạy đến đó nương náu. 4 Và đây là trường hợp người sát nhân chạy đến nương náu ở đó, để được toàn mạng: kẻ đả thương đồng loại vô tình, trong khi nó không thù hằn gì người ấy hôm qua hôm kia, - 5 tỉ như nó vào rừng đốn củi với bạn, và tay nó tung rìu chặt cây và lưỡi sắt sút cán, văng phải người bạn, làm người bạn chết mất, - nó được chạy đến nương náu nơi một thành nào trong các thành ấy và được toàn mạng. 6 Bằng không người lĩnh huyết thù đuổi theo người sát nhân, trong lúc lòng sôi sục và vì đường dài nên bắt kịp mà đánh nó vong mạng, trong khi nó không can án chết, bởi nó không có thù hằn gì hôm qua hôm kia với nạn nhân.

7 Bởi thế nên ta truyền dạy cho ngươi rằng: "Ngươi sẽ để riêng ra ba thành". 8 Và nếu Yavê Thiên Chúa của ngươi mở rộng bờ cõi ngươi như Người đã thề với tổ tiên ngươi, và nếu Người ban cho ngươi toàn xứ như Người đã hứa sẽ ban cho tổ tiên ngươi, - 9 miễn là ngươi giữ tất cả lịnh truyền này và thi hành điều ta truyền dạy ngươi hôm nay, là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi và đi theo các đường lối của Người mọi ngày, - bấy giờ ngươi sẽ thêm ba thành nữa vào số ba thành kia. 10 Như thế, máu vô tội sẽ khỏi bị đổ ra ở giữa đất ngươi, đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban làm cơ nghiệp cho ngươi và sẽ không có vạ máu trên ngươi.

11 Nhưng nếu người nào thù hằn với đồng loại nó, nên rình chực rồi xông vào nó mà đánh nó vong mạng, đoạn chạy đi nương náu nơi một trong các thành ấy, 12 thì các kỳ mục trong thành của nó sẽ sai đi bắt lấy nó về mà trao nó trong tay người lĩnh huyết thù, nó sẽ phải chết. 13 Mắt ngươi sẽ không rớm lệ vì nó; ngươi sẽ cất (án đổ) máu vô tội khỏi Israel, và ngươi sẽ có phúc.

 

Tôn trọng ranh giới

14 Ngươi sẽ không lấn ranh giới của đồng loại ngươi, ranh giới tiền nhân đã vạch trên cơ nghiệp ngươi sẽ hưởng trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi chiếm lấy.

 

Chứng nhân

15 Chứng nhân duy nhất không thể đứng lên cáo người nào về tội nào, lỗi nào, quá phạm nào bất cứ nó đã phạm. Theo miệng hai nhân chứng hay ba nhân chứng, việc mới vững.

16 Khi một chứng nhân buộc tội đứng lên cáo người nào là đã vi phạm điều gì, 17 thì cả hai người kiện nhau sẽ ra trước nhan Yavê, trước mặt các tư tế và thẩm phán đương thời, 18 các thẩm phán sẽ tra cứu cặn kẽ. Và nếu quả chứng nhân làm chứng gian, nếu nó cáo gian anh em nó, 19 thì các ngươi sẽ làm cho nó điều nó tính làm cho anh em nó. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. 20 Các kẻ khác nghe biết và giới sợ, chúng sẽ không còn tái phạm điều xấu xa ấy ở giữa ngươi. 21 Mắt ngươi sẽ không rớm lệ.

Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page