Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 17 -

 

1 Ngươi sẽ không tế sát dâng Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngưu dương có tì tích hay bất cứ điều tật gì, vì đó là điều quái gở đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi.

2 Nếu gặp thấy giữa ngươi, trong một cổng thành nào của ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi, đàn ông hay đàn bà nào làm trái trước mắt Yavê và vi phạm Giao ước của người, 3 và đi làm tôi những thần khác, và thờ lạy chúng, hoặc mặt trời, mặt trăng hay tất cả thiên binh bầu trời, điều mà ta đã chẳng hề truyền dạy, 4 nếu việc đã được tố cáo tới ngươi và ngươi nghe biết, ngươi sẽ truy tầm cặm kẽ. Và nếu là thật, việc có chắc : người ta đã làm sự quái gở ấy trong Israel, 5 ngươi sẽ diệu ra nơi cổng thành của ngươi, người đàn ông hay người đàn bà, kẻ đã làm điều trái ấy và ngươi sẽ ném đá người đàn ông hay người đàn bà ấy cho chết mới thôi. 6 Theo miệng hai chứng nhân hay ba chứng nhân, người can án chết mới phải chết; theo miệng một chứng nhân mà thôi, không ai phải chết. 7 Chính các chứng nhân sẽ tra tay trước hết để xử tử nó và toàn dân sẽ tra tay sau. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.

 

Các thẩm phán Lêvit

8 Nếu có vụ phải xử nào quá dị thường đối với ngươi, về đổ máu, về quyền lợi, về đả thương, về kiện tụng trong các cổng thành của ngươi, ngươi sẽ chỗi dậy lên chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn. 9 Ngươi sẽ đến với các tư tế Lêvit và vị thẩm phán đương thời mà bàn hỏi và họ cho ngươi biết án phải tuyên. 10 Ngươi sẽ thi hành chiếu theo lời họ cho ngươi biết, từ chỗ Yavê đã chọn, ngươi ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành chiếu theo mọi điều họ đã chỉ giáo cho ngươi. 11 chiếu theo luật họ sẽ chi giáo cho ngươi và án xử họ tuyên ra, ngươi sẽ thi hành, không xiêu qua phải vẹo qua trái khỏi điều họ đã cho ngươi biết. 12 Và người nào hành động cách kiêu túng, bất chấp vị tư tế túc trực ở đó để phụng sự Yavê Thiên Chúa của ngươi, hay vị thẩm phán, thì người ấy sẽ chết, và ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi Israel. 13 Toàn dân sẽ nghe biết và giới sợ, và chúng sẽ không xử sự cách kiêu túng nữa.

 

Các vua

14 Khi ngươi đã vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi để chiếm lấy mà lập cư ở đó, và ngươi nói: "Mình hãy lập vua cai trị mình như hết thảy các nước xung quanh mình" 15 ngươi có thể lập làm vua, kẻ sẽ được Yavê Thiên Chúa của ngươi chọn; ngươi sẽ lấy tự giữ anh em ngươi mà đặt người làm vua trên ngươi, ngươi không được phép đặt trên ngươi một người xa lạ không phải là anh em ngươi.

16 Chỉ một điều thôi: là nó đừng có nhiều ngựa và đừng đem dân trở lại Aicập để được có nhiều ngựa, quả Yavê đã phán: "Các ngươi sẽ không còn trở lại đường ấy nữa!" 17 Nó đừng lấy nhiều vợ cho mình, kẻo lòng nó phải xiêu lạc, và nó đừng chuốc cho có nhiều bạc vàng một vô độ. 18 Và khi nó đã ngự trên ngai vua, nó sẽ sao lại cho mình một phó bản của Luật này trong một sách có các Lêvit tư tế chứng giám. 19 Bản ấy sẽ có (luôn) nơi mình nó, và nó sẽ đọc mọi ngày đời nó, để học cho biết kính sợ Yavê Thiên Chúa của nó và giữ tất các lời của luật này cùng các luật điều để mà thi hành, 20 để lòng nó đừng tự cao tự đại trên các anh em nó, và đừng lạc xa qua mặt qua trái lịnh truyền, ngõ hầu nó được dài ngày trong triều đại của nó, và con cái nó, và con cái, giữa Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page