Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 20 -

 

Ðánh giặc và các chiến binh

1 Khi ngươi xuất chinh đánh quân thù của ngươi mà thấy ngựa, xe và quân giặc đông hơn ngươi, ngươi không được sợ, vì có Yavê Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi, Ðấng đã đem ngươi lên từ đất Aicập. 2 Một khi các ngươi lâm chiến, tư tế sẽ tiến lại và nói với dân. 3 Ngài sẽ nói với họ: "hãy nghe, hỡi Israel, hôm nay các ngươi lâm chiến đánh với quân thù các ngươi: lòng các ngươi đừng bủn rủn! Trước mặt chúng, các ngươi đừng sợ, đừng hoảng hốt, đừng khiếp vía, 4 vì có chính Yavê Thiên Chúa của các ngươi đi với các ngươi, đến chiến đấu cho các ngươi với quân thù của các ngươi, để cứu thoát các ngươi".

5 Ðoạn các ký lực sẽ nói với dân rằng:

"Ai là người đã xây nhà mới mà chưa khánh thành? thì cứ đi đi! hãy lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để một người khác khánh thành thay mất.

"6 Ai là người đã trồng vườn nho mà trái đầu chưa hưởng? Thì cứ đi đi! cứ lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để người khác hưởng mất!

"7 Ai là người đã đính hôn mà chưa cưới? Thì cứ đi đi! cứ lui về nhà, kẻo phải chết trận mà để người khác cưới mất!"

8 Ðoạn các ký lục lại bảo dân lần nữa, họ nói: "Ai là người cả sợ, lòng bủn rủn? Thì cứ đi đi, cứ lui về nhà kẻo làm tan rã tâm thần anh em mình, cũng như lòng mình!"

9 Một khi các ký lục nói với dân xong, thì người ta sẽ nhiệm các tướng lĩnh cơ binh cầm đầu dân.

 

Hạ thành

10 Khi ngươi tiến lại gần thành nào để giao chiến với nó, ngươi sẽ kêu gọi nó làm hoà. 11 Một khi nó cầu hoà với ngươi, và mở cửa thành cho ngươi, thì toàn dân gặp thấy trong thành sẽ phải làm xâu cho ngươi và chúng sẽ làm tôi ngươi. 12 Nếu nó không chịu làm hòa với ngươi,nếu nó tuyên chiến với ngươi, ngươi sẽ hãm thành; 13 Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ phó nộp nó trong tay ngươi và ngươi sẽ tuốt gươm chém sạch nam nhân trong thành. 14 Chỉ trừ đàn bà, trẻ con, thú vật và tất cả những gì có trong thành, tất cả chiến vật ngươi sẽ hôi lấy làm chiến phẩm cho ngươi, và ngươi ăn dùng chiến vật lấy trên địch thù ngươi, mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi.

15 Ngươi sẽ xử như thế với tất cả những thành quá xa xôi đối với ngươi, không thuộc số những thành của các dân này. 16 Song nếu là thuộc số những thành của các dân này, những thành Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi làm cơ nghiệp, thì ngươi sẽ không để sống một làn hơi thở nào, 17 vì ngươi sẽ lên án "thần tru" trên chúng: các dân Hit-tit, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền dạy ngươi, 18 ngõ hầu chúng đừng dạy các ngươi làm theo mọi sự quái gở chúng đã làm cho các thần của chúng, điều sẽ làm các ngươi mắc tội với Yavê Thiên Chúa của ngươi.

19 Khi ngươi vây hãm thành nào lâu ngày, và chiến đấu với thành để đoạt lấy thành, ngươi sẽ không huỷ phá cây cối, tung rìu hạ cây, vì chính nhờ cây ấy mà ngươi có của ăn. Vậy ngươi sẽ không chặt cây đi, vì cây ngoài đồng có phải là người đâu để mà phải chịu ngươi công hãm? 20 Chỉ trừ cây cối ngươi biết là không phải cây ăn quả, (Loại cây ấy) ngươi phá huỷ được, và chặt lấy mà xây vòng vây đánh thành tuyên chiến với ngươi cho đến khi nào hạ được thành.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page