Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 03 -

 

Ðánh chiếm vương quốc Og

1 Và chúng ta đã quay lại mà lên đường đi Bashan. Og, vua Bashan ra nghinh chiến với chúng ta, cùng với toàn dân của nó ở Eđrêi. 2 Yavê phán với ta: "Ðừng sợ nó vì Ta đã phó nộp (nó) trong tay ngươi, nó cùng với toàn dân, toàn xứ của nó; ngươi sẽ xử với nó như đã xử với Sikhôn vua Amori, trấn tại Khesbôn". 3 Yavê Thiên Chúa của chúng ta, đã phó nộp trong tay chúng ta cả Og, vua Bashan và toàn dân của nó. Chúng ta đã đánh bại nó đến đỗi không còn để lại mống nào sống sót. 4 Và chúng ta đã đoạt lấy, thuở ấy, tất cả các thành của nó; không có thành nào của chúng mà chúng ta đã không lấy được: sáu mươi thành, toàn hạt Argob, nước của Og ở Bashan. 5 Các thành ấy hết thảy đều là thành quách tường cao, cổng đóng then cài, không kể những thành trống trải nhiều vô số kể. 6 Ta đã thần tru chúng, như ta đã làm cho Sikhôn vua Khesbôn: Thần tru mỗi thành: Ðàn ông, đàn bà và trẻ con. 7 Còn tất cả thú vật và chiến phẩm thì chúng ta đã hôi lấy cho chúng ta.

8 Và thuở ấy chúng ta đã giựt lấy được đất đai khỏi tay hai vua Amori bên kia (sông) Yordan, từ khe Arnon cho đến mãi núi Kher-môn, 9 (Dân Siđôn gọi Khermôn là Siryôn và dân Amori gọi nó là Sơnir). 10 Các thành vùng cao nguyên, tất cả (xứ) Galaad và tất cả xứ Bashan, cho đến Salka và Eđrêi, thành thuộc nước của Og ở Bashan. 11 Là vì chỉ có một mình Og vua Bashan là hậu duệ Rơphaim còn sót lại. Này giường của hắn là chiếc giường bằng sắt. Giường ấy lại không còn ở Rabbah của con cáib Ammon đó ư ? Dài chín xích và rộng bốn xích, theo thước tấc người ta (thường dùng).

 

Phân chia vùng bên kia sông Yorđan

12 Vậy thuở ấy chúng ta đã chiếm vùng này: Từ Aroer trên khe Arnon với một nửa núi non Galaad và các thành vùng ấy, ta đã ban cho nhóm Ruben và nhóm Gad. 13 Nhưng phần Galaad còn lại và cả xứ Bashan, nước của Og, thì ta đã ban cho nửa chi tộc Manassê, (tất cả hạt Argob, tóm lại tất cả vùng Bashan ấy, người ta gọi là đất Rơphaim. 14 Yair, con của Manassê đã chiếm tất cả hạt Argob cho đến bờ cõi dân Gơshuri và Moakati, và đã lấy tên mình mà gọi Bas-han là trang trại Yair cho đến ngày nay). 15 Và ta đã ban Galaad cho Makir. 16 Cho các nhóm Ruben và Gad ta đã ban (vùng) từ Galaad cho đến khe Arnon, lấy lòng khe làm ranh giới, và cho đến Yabboq là khe làm ranh giới với con cái Ammon, 17 cùng với Hoang giao và (sông) Yorđan làm ranh giới, từ Kinneret cho đến Biển của Hoang giao, Biển Muối, dưới triền dãy Pisgah về phía Ðông.

 

Ý muốn cuối cùng của Môsê

18 Thuở ấy, ta đã truyền cho các ngươi rằng: "Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã ban cho các ngươi giải đất này làm chiếm địa: các ngươi sẽ binh dị mà đi qua trước anh em các ngươi, con cái Israel, hết thảy như những người thiện chiến. 19 Chỉ có đàn bà, con trẻ và thú vật của các ngươi (ta biết là các ngươi có nhiều súc vật) là sẽ lưu lại trong cá thành ta đã ban cho các ngươi, 20 cho đến khi nào Yavê cho anh em các ngươi được an nghỉ như các ngươi, và chiếm được, cả chúng nữa, đất đai Yavê Thiên Chúa của các ngươi định ban cho chúng bên kia (sông) Yorđan, bấy giờ các ngươi sẽ trở về, mỗi người với chiếm địa của mình mà ta đã ban cho các ngươi". 21 Thuở ấy, ta cũng đã truyền cho Yôsua rằng: "chính mắt ngươi đã được chứng kiến mọi điều Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã làm cho hai vua ấy; Yavê cũng sẽ làm thể ấy cho hết thảy các nước ngươi sắp đi qua. 22 Các ngươi đừng sợ chúng: Vì Yavê Thiên Chúa của các ngươi, chính Người là Ðấng chiến đấu cho các ngươi!"

23 Thuở ấy ta đã van nài Yavê rằng: "24 Lạy Chúa Yavê, chính Người đã khởi sự tỏ cho tôi tớ Người thấy sự lớn lao và tay mạnh mẽ của Người, vì có thần nào trên trời dưới đất làm được như những việc của Người và như những chiến công của Người. 25 Xin cho phép tôi qua mà nhìn thấy đất lành bên kia (sông) Yorđan, núi non tốt lành kia và dãy Liban". 26 Yavê đã nổi lôi đình lên với ta vì cớ các ngươi, Người đã không nhậm lời ta. Yavê đã phán với ta: "Ðủ lắm rồi! Ðừng bao giờ còn thưa lại với Ta về chuyện ấy nữa! 27 Hãy lên đỉnh Pisgah ; và ngước mắt lên từ phía : Tây, Bắc, Nam, Ðông ; và giương mắt ra mà nhìn vì ngươi sẽ không được qua sông Yorđan kia. 28 Hãy truyền lịnh cho Yôsua, hãy ủy lạo nó, và khích lệ nó, vì chính nó sẽ đi qua trước dân này ; và chính nó sẽ cho dân chiếm làm cơ nghiệp đất ngươi nhìn thấy đó".

29 (Bấy giờ) chúng ta đang lưu lại trong thung lũng đối diện với Bet-Pơor.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page