Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 18 -

 

Tư tế Lêvit

1 Các tư tế Lêvit, toàn thể chi tộc Lêvit sẽ không có phần hay cơ nghiệp chung với Israel: chúng sẽ ăn hỏa tế dâng Yavê và cơ nghiệp của Người. 2 Sẽ không có cơ nghiệp dành cho nó ở giữa các anh em nó: Yavê là cơ nghiệp của nó, như Người đã phán với nó.

3 Và đây là quyền các tư tế được trên dân, trên những ai tế sát hy sinh, dù là bò hay cừu. Ngươi sẽ dâng cho tư tế: một vai, hai hàm, dạ dày 4 Người ta sẽ dâng cho ngài của đầu mùa về lúa, rượu mộng, dầu tươi; của đầu mùa về lông xén loài dương, 5 Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn nó giữa tất cả cá chi tộc để chầu hầu, để phụng sự danh Yavê, nó và cái nó mọi ngày.

6 (Và) khi Lêvit muốn đi khỏi một cổng thành nào của các ngươi trong toàn cõi Israel, là nơi đó đã ngụ cư, và hoàn toàn theo ý muốn của hồn mình mà đến choYavê đã chọn, 7 nó sẽ được phụng sự Danh Yavê Thiên Chúa của nó như hết các anh em nó, các Lêvit hằng túc trực ở đó, trước nhan Yavê, 8 và (ăn) phần như phần họ được ăn, thông kể việc nó mua bán gia tài của nó.

 

Các tiên tri

9 Khi người vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi, ngươi sẽ không học đòi làm theo các điều quái gở của các dân ấy. 10 Sẽ không được gặp thấy nơi ngươi: người nào chuyền qua lửa con trai con gái, người bói quẻ, hay thầy chiêm, thuật số, phù thủy, 11 phù chú, lên đồng, bóng, bói quẻ, chiêu hồn. 12 Vì phàm ai làm các điều ấy sẽ là điều quái gở đối với Yavê; chính vì các điều quái gở ấy mà Yavê Thiên chúa của ngươi sẽ đánh bạt chúng khỏi mặt ngươi.

13 Vậy ngươi phải hoàn hảo đối với Yavê Thiên Chúa của ngươi. 14 Vì những dân ngươi sắp đánh đuổi ấy nghe theo những người chiêm tinh, bói quẻ, còn ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi không cho phép ngươi làm như thế. 15 Từ giữa các anh em ngươi, Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cho chỗi dậy một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe ngài. 16 Hoàn toàn ứng theo lời ngươi xin với Yavê Thiên Chúa của ngươi ở Khoreb trong ngày đại hội rằng: "Tôi sẽ không còn nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của tôi và thấy lửa lớn lao ấy lần nữa; chẳng vậy tôi sẽ phải chết". 17 Và Yavê đã phán với ta: "Chúng nói phải! 18 Ta sẽ cho chỗi dậy giữa anh em chúng một tiên tri như ngươi, Ta sẽ đặt các lời của Ta nơi miệng nó và nó sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền cho nó. 19 Mà người nào không nghe các lời của Ta, những lời nó sẽ nói nhân Danh Ta, Ta sẽ hỏi tội người ấy. 20 Song tiên tri mà dám nói càn lời nào nhân Danh Ta, Ta đã chẳng truyền dạy nó nói, hay là nói nhân danh những thần khác, tiên tri ấy sẽ phải chết!"

21 Có khi ngươi sẽ tự nói trong lòng: "Làm sao chúng tôi nhận biết được là lời nào Yavê đã không phán?" 22 Nếu tiên tri nói nhân danh Yavê, và lời đã không ứng, không xảy ra, thì đó là lời Yavê đã chẳng phán, tiên tri đã nói càn, ngươi sẽ không phải sợ nó!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page