Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 26 -

 

Của đầu mùa

1 Một khi ngươi vào đất Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi làm cơ nghiệp, và ngươi đã chiếm được cùng lập cư ở đó, 2 ngươi sẽ lấy của đầu mùa mọi thứ hoa lợi đất ruộng ngươi thu được nơi đất đai ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi định ban cho ngươi; ngươi sẽ đặt vào chiếc giỏ và đi đến chỗ Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chọn để cho Danh Người lưu trú. 3 Ngươi sẽ đến với tư tế đương tại chức trong những ngày ấy mà thưa với ngài:

"Hôm nay tôi xin tuyên cáo với Yavê Thiên Chúa của ngài là tôi đã vào rồi, trong đất Yavê đã thề với tổ tiên chúng tôi là Người sẽ ban cho chúng tôi!"

4 Tư tế sẽ lấy giỏ tự tay ngươi và ngài sẽ đệ lên trước tế đàn của Yavê Thiên Chúa của ngươi. 5 Bấy giờ ngươi sẽ xướng lên và nói trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi:

"Cha tôi là một người Aram phiêu lạc; ngài xuống Aicập và đã ngụ nhờ ở đó, với ít mạng người; nhưng ở đó ngài đã nên một nước lớn lao, hùng hậu và đông đảo. 6 (Rồi) người Aicập đã xử ác nghiệt với chúng tôi, và đặt trên chúng tôi lao công cực khổ. 7 Và chúng tôi đã kêu lên với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên chúng tôi, và Người đã nghe tiếng chúng tôi; Người đã nhìn đến cảnh đọa đầy, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8 (Và) Yavê đã đem chúng tôi ra khỏi Aicập với tay mạnh, cánh tay giương, với khiếp đảm lớn lao, với dấu lạ và điềm thiêng. 9 Người đã đem chúng tôi đến chỗ này; Người đã ban cho chúng tôi đất này, đất chảy tràn sữa mật. 10 Và bây giờ, này tôi xin dâng của đầu mùa trái trăng đất ruộng Người đã ban cho tôi, lạy Yavê!"

Ðoạn ngươi đệ lên trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi; và ngươi phục lạy trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi. 11 Và ngươi sẽ hân hoan trên mọi sự lành Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi và gia đình ngươi; cùng với ngươi, (sẽ hân hoan) người Lêvit và khách ngụ cư ở giữa ngươi.

 

Thập phân ba năm

12 Khi ngươi đã trích xong tất cả thập phân về hoa lợi của ngươi, năm thứ ba tức là năm thập phân, và ngươi đã tặng cho Lêvit và khách ngụ cư cùng mồ côi, góa bụa, để họ được ăn trong các cổng thành của ngươi và được no nê, 13 thì ngươi sẽ thưa trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi:

"Tôi đã khử hết của thánh khỏi nhà tôi, và tôi cũng đã tặng cho Lêvit và khách ngụ cư, cùng mồ côi, goá bụa, đúng theo lịnh truyền Người đã truyền dạy tôi; tôi đã không phạm đến lịnh truyền nào của Người; thật tôi đã không lãng quên: 14 Của ấy tôi đã không ăn khi tôi có tang, tôi đã không hỏa tế như của uế tạp, tôi đã không cúng cho vị tử vong. Tôi đã vâng nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của ngươi, tôi đã làm theo mọi sự Người đã truyền dạy tôi. 15 Từ thánh cung của Người, từ trời cao, xin Người đoái nhìn và chúc lành cho dân Israel của Người cùng thửa đất Người đã ban cho chúng tôi, như Người đã thề với tổ tiên chúng tôi, một đất chảy tràn sữa mật".

 

III. Diễn Từ Kết Luật

Phần Cuối Diễn Từ Thứ Hai

 

Israel, dân của Yavê

16 Hôm nay Yavê Thiên Chúa của ngươi truyền cho ngươi thi hành các luật điều, và các phán quyết này; ngươi sẽ tuân giữ và thi hành hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi.

17 Ngươi đã đòi được Yavê tuyên bố hôm nay: Người sẽ là Thiên Chúa của ngươi; là ngươi phải đi theo đường lối của Người, và giữ các luật điều, lịnh truyền, phán quyết của Người cùng vâng nghe tiếng của Người. 18 Và Yavê đã đòi được ngươi tuyên bố hôm nay: ngươi sẽ là dân sở hữu của Người chiếu theo điều Người đã phán với ngươi, là ngươi sẽ tuân giữ tất cả các lịnh truyền của Người; 19 là Người sẽ nhắc ngươi lên vượt quá các nước hết thảy Người đã làm nên, về vinh dự thanh danh, huy hoàng; là ngươi sẽ nên một dân thánh cho Yavê Thiên Chúa của ngươi như Người đã phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page