Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 13 -

 

1 Mọi điều ta truyền dạy các ngươi sẽ giữ lấy mà thi hành: ngươi sẽ không thêm gì vào, cũng không xén bớt.

 

Về quyến dũ đi theo tà thần

2 Nếu ở giữa ngươi có tiên tri hay người chiêm mộng chỗi dậy và dạm hứa với ngươi dấu lạ hay điềm thiêng, 3 cho đi có xảy đến thực dấu lạ và điềm thiêng nó đã báo với ngươi, nhưng nếu nó nói: "Ta hãy đi theo các thần khác - ngươi không hề biết - và ta hãy làm tôi các ngài", 4 ngươi sẽ không nghe lời của tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy, vì chính là Yavê Thiên Chúa của các ngươi thử các ngươi hòng biết các ngươi có thực yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn các ngươi không. 5 Chính Yavê Thiên Chúa của các ngươi, mà các ngươi sẽ theo, và kính sợ, các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Người, các ngươi sẽ vâng nghe tiếng Người, các ngươi sẽ làm tôi Người, các ngươi sẽ khắn khít với Người. 6 Tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy sẽ phải chết, vì nó đã hô hào việc phản phúc với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi, để làm ngươi lạc xa con đường Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền dạy ngươi phải noi theo. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.

7 Nếu anh em ngươi, con của chính mẹ ngươi, con trai hay con hay con gái ngươi, vợ nơi lòng ngươi, bạn thân với ngươi như chính mình ngươi, xúi ngươi rằng: "Ta hãy đi làm tôi các thần khác" - ngươi và cha ông ngươi không hề biết - 8 thần các dân xung quanh các ngươi, hoặc gần ngươi, hoặc xa ngươi, từ phương đất này đến phương đất nọ, 9 ngươi sẽ không thuận tình với nó, sẽ không nghe theo nó, mắt ngươi không thương hại đối với nó, ngươi sẽ không thương, ngươi sẽ không che lỗi nó. 10 Nhưng ngươi phải giết nó, chính ngươi sẽ tra tay xử tử nó trước tiên, rồi toàn dân tra tay sau, 11 ngươi sẽ ném đá nó cho chết đi vì nó đã tìm cách làm ngươi lạc xa Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi Aicập, khỏi nhà tôi mọi. 12 Và toàn thể Israel sẽ nghe biết và giới sợ, chúng sẽ không còn tái phạm điều xấu xa ấy ở giữa ngươi.

13 Nếu ngươi nghe nói về một trong các thành Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ ban cho ngươi ở, rằng: "14 Có những người, những đứa vô loài xuất hiện giữa lòng ngươi và chúng đã lung lạc dân cư trong thành chúng, mà rằng: Ta hãy đi làm tôi các thần khác" những thần các ngươi không hề biết - 15 ngươi sẽ truy tầm, điều tra và hỏi han cặn kẽ, và nếu là thật, việc có chắc : người ta đã làm sự quái gở ấy ở giữa ngươi, 16 thì ngươi sẽ tuốt gươm chém sạch dân cư thành ấy, ngươi sẽ tuyên bố "thần tru" trên thành, trên bất cứ vật gì có trong thành, cả thù vật của thành (ngươi cũng tuốt) gươm chém hết. 17 Tất cả chiến phẩm ngươi sẽ chất đống ở giữa bùng binh, ngươi sẽ phóng thành và tất cả chiến phẩm làm như toàn thiêu cho Yavê Thiên Chúa của ngươi; thành ấy sẽ là hoang địa muôn đời, nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại. 18 Và không gì thuộc án "thần tru" được dính tay ngươi, ngõ hầu Yavê hối lại lửa giận của Người mà dủ lòng thương đối với ngươi, và chạnh thương ngươi và cho ngươi được nên đông đảo, như Người đã thề với cha ông ngươi, 19 miễn là ngươi vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà giữ tất cả các lịnh truyền của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay để ngươi làm điều ngay chính trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page