Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 04 -

 

Bất trung tại Pơor

1 Và bây giờ, hỡi Israel, hãy nghe các luật điều và phán quyết ta dạy các ngươi thi hành, ngõ hầu các ngươi được sống mà vào chiếm lấy đất Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi muốn ban cho các ngươi. 2 Các ngươi sẽ không thêm gì vào lời ta truyền dạy các ngươi và cũng không xén bớt, để nắm giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, ta truyền dạy cho các ngươi. 3 Chính mắt các ngươi đã chứng kiến điều Yavê đã làm ở Paal-Pơor: mọi kẻ đi theo Baal-Pơor, thì đều đã bị Yavê Thiên Chúa của ngươi tiêu diệt khỏi giữa ngươi. 4 Còn các ngươi, những kẻ đã khắn khít với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, thì vẫn sống tất cả hôm nay. 5 Coi! Ta đã dạy cho các ngươi các luật điều và phán quyết, như Yavê Thiên Chúa của ta đã truyền cho ta, để các ngươi thi hành như vậy trong xứ các ngươi sắp vào chiếm lấy. 6 Các ngươi sẽ giữ lấy và làm theo, vì đó là đức khôn ngoan minh mẫn của các ngươi trước mắt các dân. Khi chúng nghe nói đến các luật điều này, chúng sẽ phải nói: "Chỉ có thể là một dân khôn ngoan minh mẫn thôi, cái dân lớn lao ấy". 7 Vì có dân nào lớn lao đến nỗi được có thần ở gần mình như Yavê Thiên Chúa của chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu lên với Người. 8 Và có dân nào lớn lao đến nỗi có được những luật điều, phán quyết công minh như toàn thể luật này ta đặt trước mặt các ngươi hôm nay!

 

Mạc khải tại Khoreb

9 Song ngươi hãy giữ mình hết sức kẻo lãng quên đi các điều chính mắt ngươi đã thấy, kẻo các điều ấy luột khỏi lòng ngươi, mọi ngày đời ngươi. Và ngươi sẽ dạy cho con, cho cháu ngươi biết các điều ấy. 10 Ngày ngươi đứng trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi ở Khoreb, khi Yavê phán với ta: "Hội dân lại cho Ta, để Ta cho chúng nghe biết các lời của Ta, nhờ đó chúng sẽ học cho biết kính sợ Ta mọi ngày chúng sống trên đất, và chúng sẽ dạy lại cho con cái chúng", 11 các ngươi đã lại gần mà đứng dưới chân núi, còn núi thì cháy rực hỏa hào đến tận tâm khảm trời xanh trời tối tăm, mây đặc sương mù. 12 Và Yavê đã phán với các ngươi từ giữa hỏa hào: các ngươi nghe tiếng của lời vang ra, nhưng các ngươi không thấy hình thù nào cả: duy chỉ có một tiếng nói. 13 Và Người đã mặc thị cho các ngươi Giao ước của Người và Người đã truyền cho các ngươi phải thi hành, mười lời dạy, và Người đã ghi chép các lời ấy trên hai phiến đá. 14 Và thuở ấy, Yavê đã truyền cho ta dạy các ngươi về các luật điều và phán quyết để các ngươi thi hành trong đất các ngươi sắp vào chiếm lấy.

15 Các ngươi hãy giữ mình hết sức: vì các ngươi đã không thấy hình thù nào cả, ngày Yavê phán với các ngươi ở Khoreb từ giữa hỏa hào, 16 các ngươi đừng ra hư hốt mà tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ ngẫu tượng, dáng đàn ông hay đàn bà, 17 dáng các loài thú vật trên đất, dáng các giống chim có cánh bay lên trời, 18 dáng các loài bò trên đất, dáng các loài cá trong nước bên dưới đất. 19 Khi ngươi ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tất cả các thiên binh bầu trời, ngươi đừng để bị quyến rũ mà bái lạy chúng, phụng hờ chúng, chúng mà Yavê Thiên Chúa của ngươi đã phân chia cho muôn dân thiên hạ, 20 còn các ngươi, Yavê đã lấy và đã đem ra khỏi lò nung sắt, khỏi Aicập để các ngươi được trở thành dân cơ nghiệp của Người như (thấy) ngày hôm nay.

 

Hình phạt và trở lại

21 Yavê đã phẫn nộ với ta vì cớ các ngươi. Và Người đã thề không cho ta qua (sông) Yorđan, cũng không cho ta vào đất lành Yavê Thiên Chúa của ngươi, sắp ban làm cơ nghiệp cho ngươi, 22 vì ta sắp chết trên đất này, chứ không được qua (sông) Yorđan; còn các ngươi sắp qua mà chiếm lấy đất lành ấy. - 23 Vậy các ngươi hãy giữ mình kẻo lãng quên Giao ước Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã kết với các ngươi mà đi tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ Yavê Thiên Chúa của ngươi đã cấm ngươi (làm). 24 Vì Yavê Thiên Chúa của ngươi là lửa thiêu, Người là Thiên Chúa ghen tuông.

25 Khi ngươi đã sinh con, sinh cháu, khi các ngươi đã già đầu trong xứ, nếu các ngươi ra hư hốt và tạc tượng thần, hình thù vật nào bất cứ, và nếu các ngươi làm sự dữ trước mắt Yavê Thiên Chúa của ngươi mà chọc tức Người, 26 thì hôm nay ta xin lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi: các ngươi sẽ kíp bị diệt vong khỏi đất các ngươi sắp qua (sông) Yorđan để chiếm lấy, các ngươi sẽ không được dài ngày trên đất ấy, vì các ngươi sẽ bị diệt vong hết. 27 Yavê sẽ cho các ngươi tản mác trong các dân, vàcác ngươi sẽ chỉ còn lại ít mạng trong các nước, những nơi Yavê sẽ dẫn các ngươi đến. 28 Và ở đó các ngươi sẽ phụng sự những thần do tay phàm nhân đã tạc bằng gỗ, bằng đá, (những thần) không thấy, không nghe, không ăn, không ngửi.

29 Và từ đó ngươi sẽ tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi sẽ gặp được, nếu ngươi tìm Người hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi. 30 Khi ngươi lâm bĩ và tất cả các điều ấy xảy đến cho ngươi, trong những ngày mai sau, bấy giờ ngươi sẽ trở lại với Yavê Thiên Chúa của các ngươi và vâng nghe tiếng Người, 31 vì Yavê Thiên Chúa của ngươi là Thần chạnh thương, Người sẽ không bỏ rơi ngươi, không huỷ diệt ngươi; Người sẽ không quên Giao ước với cha ông ngươi, (mà) Người đã thề kết ước với họ.

 

Ðược tuyển chọn: Ơn huệ lớn lao

32 Hãy hỏi những ngày ban sơ, có trước ngươi, khởi từ ngày Thiên Chúa dựng nên loài người trên đất, từ mút trời bên này đến mút trời bên kia, xem có điều gì đã xảy ra như điều vĩ đại này, hay người ta đã nghe có gì như thế? 33 Hỏi có dân nào đã nghe tiếng Thiên Chúa phán bảo từ giữa hỏa hào như ngươi đã được nghe, mà còn sống được? 34 Hay có Thiên Chúa nào thử đến tìm lấy cho mình một nước giữa các nước khác bằng những thử thách, bằng dấu lạ và điểm thiêng, bằng chinh chiến, bằng tay mạnh, cánh tay dương, bằng kinh sợ hãi hùng, như mọi sự Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã làm cho các ngươi ở Aicập, trước mắt các ngươi?

35 Chính cho ngươi mà điều ấy được tỏ bày ra, để ngươi biết Yavê là Thiên Chúa, không có thần nào khác, ngoài người ra! 36 Tự trời Người đã cho ngươi nghe được tiếng Người để sửa dạy ngươi, và trên đất Người đã cho ngươi thấy ngọn lửa lớn lao của Người: Ngươi đã nghe các lời của Người từ giữa hoả hào. 37 Bởi chưng Người đã yêu mến cha ông ngươi và đã chọn dòng giống họ sau họ, Người đã đem ngươi ra khỏi Aicập, bằng Nhan Người và sức mạnh lớn lao Người, 38 Người xua đuổi khỏi trước mặt ngươi những nước lớn lao và hùng cường hơn ngươi, để đem ngươi vào đất của chúng mà ban cho ngươi làm cơ nghiệp như (thấy) ngày nay.

39 Vậy hôm nay ngươi được biết và ngươi sẽ hoài tưởng lại nơi lòng ngươi rằng Yavê là Thiên Chúa cả trời cao, lẫn đất thấp: Người, chứ không ai khác nữa. 40 Và ngươi sẽ giữ các luật điều và lịnh truyền của Người hôm nay ta truyền cho ngươi, nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi và cho con cái ngươi sau ngươi, để ngươi được dài ngày trên thửa đất Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi, mọi thời!"

 

Các thành tị nạn

41 Bấy giờ Môsê tách riêng ba thành bên kia (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, 42 để cho kẻ sát nhân chạy đến nương náu, kẻ đã giết đồng loại vô tình, trong khi nó không thù hận gì người ấy hôm qua hôm kia. Khi nó chạy đến nương náu nơi một thành nào trong các thành ấy, nó sẽ được toàn mạng. 43 (Ðó là) Bexer trong sa mạc trên vùng cao nguyên, cho nhóm Ruben, Ramôt ở Galaađ do nhóm Gađ ; và Gôlan ở Bashan cho nhóm Mannassê.

 

Diễn Từ Thứ Hai Của Môsê

 

44 Ðây là luật Môsê đã trình trước mặt con cái Israel. 45 Ðó là những sấm chỉ, luật điều và phán quyết Môsê đã nói với con cái Israel hồi chúng ra khỏi Aicập, 46 bên kia (sông) Yorđan, ở thung lũng đối diện với Bet-Pơor, trong xứ của Sikhôn người Amori trấn ở Khesbôn, (người) mà Môsê và con cái Israel đánh bại, lúc chúng ra khỏi Aicập. 47 Chúng đã chiếm lấy đất đai của nó, cùng với đất của Og, vua Bashan - hai vua Amori ấy đều ở bên kia (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, 48 từ Aroer trên bờ khe Arnon cho đến núi Sion - tức là Khermôn, 49 tất cả Hoang giao bên kia (sông) Yorđan, phía Ðông, cho đến Biển Hoang giao, bên triền dãy Pisgah.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page