Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 36 -

 

Cơ nghiệp của người đàn bà có chồng

1 Các đầu mục các gia tộc của thị tộc con cái Galaađ, con của Makir, con của Manassê, trong những thị tộc con cái Yuse, tiến lại mà thưa trước mặt Môsê, trước mặt các vương công, các đầu mục của các gia tộc của con cái Israel, 2 họ nói:

"Yavê đã truyền cho Ðức Ông bắt thăm mà ban đất làm cơ nghiệp cho con cái Israel; và Ðức Ông được lịnh Yavê truyền ban cơ nghiệp của Xơlophơkhađ, người anh em của chúng tôi, cho các con gái ông ấy. 3 Nhưng nếu chúng lấy người nào thuộc các chi tộc con cái Israel, tất cơ nghiệp của chúng sẽ bị xén khỏi cơ nghiệp của cha ông chúng tôi; và cơ nghiệp của chi tộc chúng nhập vào sẽ được tăng thêm, còn phần cơ nghiệp của chúng tôi thì bị xén bớt. 4 Và nếu xảy đến năm (Yôbel) cho con cái Israel, thì cơ nghiệp của chúng sẽ thêm cho cơ nghiệp của chi tộc chúng nhập vào, và cơ nghiệp của chúng lại bị xén khỏi cơ nghiệp chi tộc cha ông chúng tôi".

5 Môsê đã truyền dạy con cái Israel theo lịnh Yavê rằng:

"Chi tộc con cái Yuse nói đúng. 6 Vậy này là điều Yavê đã truyền về các con gái của Xơlophơkhađ, rằng: Chúng sẽ lấy người nào vừa mắt chúng, miễn là chúng lấy ai thuộc thị tộc trong chi tộc của cha chúng. 7 Như vậy cơ nghiệp con cái Israel sẽ không luân chuyển từ chi tộc này qua chi tộc nọ, vì con cái Israel đã liên kết mỗi người với cơ nghiệp của chi tộc cha ông mình. 8 Và phàm con gái nào thừa hưởng cơ nghiệp giữa các chi tộc con cái Israel, thì sẽ lấy một người nào thuộc thị tộc trong chi tộc của cha nó, ngõ hầu con cái Israel mỗi người cứ chiếm giữ cơ nghiệp của cha ông mình. 9 Và cơ nghiệp khỏi luân chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác vì con cái Israel sẽ liên kết mỗi người với cơ nghiệp của mình".

10 Yavê đã truyền dạy sao cho Môsê, thì các con gái của Xơlophơkhađ đã làm như vậy. 11 Makhlah, Tirxa, Khoglah, Milkah, Nôah những người con gái của Xơlophơkhađ đã lấy con chú con bác của chúng. 12 Chúng đã lấy chồng trong thị tộc con cái Manassê, con của Yuse, và cơ nghiệp của chúng cứ còn lại trong chi tộc của thị tộc cha chúng.

 

Kết luận

13 Ðó là những lịnh truyền và phán quyết Yavê đã truyền cho con cái Israel nhờ tay Môsê, trong những vùng Hoang giao Moab, bên (sông) Yorđan, đối diện với Yêrikhô.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page