Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 03 -

 

Chi tộc Lêvi

a) Các tư tế

1 Này đây dòng dõi của Aharôn và Môsê, vào ngày Yavê phán với Môsê trên núi Sinai.

2 Và này đây tên các người con của Aharôn: con đầu lòng Nađab, rồi Abihu, Elêazar và Ithamar.

3 Ðó là tên các người con của Aharôn, những tư tế đã được xức dầu "tấn phong" để sung làm tư tế. 4 Nhưng Nađab và Abihu đã chết trước nhan Yavê, bởi đã dám tiến dâng lửa phàm tục trước nhan Yavê, ở sa mạc Sinai, và họ lại không con. Nên Elêazar và Ithamar đã được sung làm tư tế trước mặt Aharôn, cha họ.

 

b) Các Lêvit. Phận vụ

5 Yavê phán với Môsê rằng:

"6 Hãy truyền cho chi tộoc Lêvi tiến lại gần, và ngươi sẽ đặt chúng trược mặt Aharôn, vị tư tế, để chúng phụng sự nó. 7 Chúng sẽ giữ các điều nó phải giữ và tất cả cộng đồng phải giữ, trước Trướng Tao phùng mà lo công việc phục dịch Nhà tạm. 8 Chúng sẽ giữ các đồ đoàn dùng nơi Trướng Tao phùng và (lo) việc canh phòng thay cho con cái Israel, là lo công việc phục dịch Nhà tạm. 9 Ngươi sẽ phó thác các Lêvit cho Aharôn và con cái nó; chúng là những kẻ được phó thác, phải, được phó thác do con cái Israel dâng.

"10 Còn Aharôn và con cái, ngươi sẽ bổ nhiệm chúng giữ chức tư tế: Kẻ phàm tục nào dám lại gần sẽ phải chết".

 

c) Sự tuyển chọn

11 Yavê phán với Môsê rằng:

"12 Này, chính Ta, Ta lấy các Lêvit giữa hàng con cái Israel, thay cho các con trai đầu lòng khai thông dạ mẹ, giữa hàng con cái Israel, để các Lêvit thuộc về Ta. 13 Vì là của Ta hết thảy, các con trai đầu lòng, ngày Ta đã đánh phạt các con trai đầu lòng ở đất Aicập, Ta đã hiến thánh cho Ta mọi con đầu lòng trong Israel, từ người cho đến thú vật, chúng đều thuộc về Ta: Ta là Yavê".

 

d) Kiểm tra các Lêvit

14 Yavê phán với Môsê ở sa mạc Sinai rằng:

"15 Hãy kiểm tra con cái Lêvit, theo gia tộc tổ tiên chúng, theo thị tộc chúng, phàm là nam nhân, từ một tháng trở lên, ngươi sẽ kiểm tra chúng".

16 Môsê đã kiểm tra họ theo lịnh Yavê, như đã truyền cho ông. 17Ðây là con cái Lêvit theo danh sách họ: Gersôn, Qơhat, Mơrari.

18 Và đây là con cái Gersôn theo thị tộc chúng: Libni, và Simêi; 19 con cái Qơhat theo thị tộc chúng: Amram, Yishar, Hêbrôn và Uzziel; 20 Con cái Mơrari theo thị tộc chúng: Makhli và Mushi. Ðó là các thị tộc của Lêvit theo gia tộc tổ tiên chúng.

21 Thuộc về Gersôn: thị tộc Libni và thị tộc Simơi: đó là các thị tộc Gersôni. 22 (Số) người kiểm tra được của chúng, tính số tất cả các nam nhân từ một tháng trở lên, (số) người kiểm tra được là bảy ngàn năm trăm. 23 Các họ Gersôni cắm trại đắng sau Nhà tạm, phía Tây. 24 Vương công gia tộc Gersôni là Elyasaph con của Lael. 25 Phận vụ canh giữ của con cái Gersôn, nơi Trướng Tao phùng gồm có Nhà tạm, lều, bức trướng nơi cửa Trướng Tao phùng, 26 các lá buồm của Tiền đình, bức trướng nơi của Tiền đình vòng quanh Nhà tạm và Tế đàn, và các dây cột dùng vào tất cả dịch vụ.

27 Thuộc về Qơhat: thị tộc Amram, thị tộc Yishar, thị tộc Hêbrôn và thị tộc Uzziel: đó là các thị tộc Qơhat. 28 (số) người kiểm tra được của chúng, tính số tất cả nam nhân từ một tháng trở lên, (số) người kiểm tra được là tám ngàn sáu trăm; những người đảm việc canh giữ Thánh điện. 29 Các thị tộc của con cái Qơhat cắm trại bên sườn Nhà tạm, phía Nam. 30 Vương công gia tộc của các thị tộc Qơhat là Elixaphan con của Uzziel. 31 Phận vụ của chúng gồm có Khám, soạn bàn, trụ đăng, các tế đàn, đồ đoàn thánh điện, các vật dụng, bức trướng và tất cả dịch vụ.

32 Vương công tối thượng của các Lêvit là Elêazar, con của Aharôn, vị tư tế, thanh tra trên những kẻ đảm việc canh giữ thánh điện.

33 Thuộc về Mơrari: thị tộc Makhli và thị tộc Mushi: đó là các thị tộc Mơrari. 34 (Số) người kiểm tra được của chúng, tính số tất cả các nam nhân từ một tháng trở lên, là sáu ngàn hai trăm. 35 Vương công gia tộc của các thị tộc Mơrari là Xuriel, con của Abikhail. Chúng cắm trại bên sườn Nhà tạm phía Bắc. 36 Việc con cái Mơrari phải thanh tra canh giữ gồm có các tấm ván của Nhà tạm, then chốt, cột và đế cột, và tất cả đồ đoàn phụ thuộc và dịch vụ, 37 các cột của Tiền đình xung quanh, và đế cột, nọc và dây.

38 Những người cắm trại ngay trước Nhà tạm, phía Tiền, trước Trướng Tao phùng, hướng Ðông, là Môsê, Aharôn và con cái, đảm việc canh giữ Thánh điện, canh giữ thay cho con cái Israel; kẻ phàm tục nào dám lại gần sẽ phải chết.

39 Tổng số những người kiểm tra được thuộc hàng Lêvit, những kẻ Môsê và Aharôn đã kiểm tra chiếu theo lịnh Yavê, thuộc các thị tộc, tất cả nam nhân từ một tháng trở lên là hai mươi hai ngàn.

 

e) Các Lêvit và việc chuộc các con đầu lòng

40 Yavê phán với Môsê:

"Hãy kiểm tra tất cả các con trai đầu lòng của con cái Israel, từ một tháng trở lên, và lập sổ danh sách chúng. 41 Ngươi sẽ dành các Lêvit cho Ta. Ta là Yavê, thay cho các con trai đầu lòng của con cái Israel, và thú vật của các Lêvit thay cho thú đầu lòng của thú vật của con cái Israel".

42 Và Môsê đã kiểm tra, như Yavê đã truyền cho ông, tất cả con trai đầu lòng trong hàng con cái Israel. 43 Tổng số con trai đầu lòng, tính số nhân danh từ một tháng trở lên, theo số những người kiểm tra được là hai mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi ba.

44 Yavê phán với Môsê rằng:

"45 Hãy lấy các Lêvit thay cho các con trai đầu lòng trong hàng con cái Israel; và thú vật của của các Lêvit thay cho các thú vật của chúng. Các Lêvit sẽ là của Ta: Ta là Yavê. 46 Ðể chuộc hai trăm bảy mươi ba người trong các con đầu lòng của con cái Israel, là số thặng dư hơn số các Lêvit, 47 ngươi sẽ thu cứ mỗi đầu năm seqel, ngươi sẽ thu lấy theo seqel thánh điện, tính là hai mươi ghêrali một seqel. 48 Bạc ấy ngươi sẽ trao cho Aharôn và con cái làm tiền chuộc số thặng dư kia".

49 Môsê đã thu bạc chuộc số thặng dư quá số người đã được chuộc thay nhờ các Lêvit. 50 Ông đã thu bạc ấy nơi các con đầu lòng trong hàng con cái Israel, một ngàn ba trăm sáu mươi lăm seqel, theo seqel thánh điện. 51 Và Môsê đã trao bạc chuộc ấy cho Aharôn và con cái chiếu theo lịnh Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page