Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 14 -

 

Israel làm loạn

1 Và toàn thể cộng đồng kêu la; họ lên tiếng và dân khóc lóc cả đêm ấy. 2 Con cái Israel hết thảy đều lằm bằm trách móc Môsê và Aharôn. Toàn thể cộng đồng nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết quách ở đất Aicập, hay phải chi chúng tôi chết quách ở trong sa mạc này! 3 Sao Yavê lại dẫn chúng tôi vào đất ấy để cho gươm đâm ngã xuống, để vợ yếu con thơ làm mồi cho giặc? Thà để chúng tôi về lại Aicập". 4 Và họ bảo nhau: "Ta đặt người cầm đầu mà trở về Aicập!"

5 Môsê và Aharôn phục mình sấp mặt xuống trước cả đại hội cộng đồng con cái Israel! 6 Yôsua con của Nun, và Caleb con của Yơphunnê, trong những người đi dò đất đã xé áo họ ra. 7 Họ nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: "Ðất chúng tôi băng qua để dò thám là một đất cực kỳ tốt! 8 Nếu Yavê đoái thương ta, Người sẽ đem ta vào đất ấy và ban cho ta: một đất chảy tràn sữa mật. 9 Ðiều này thôi: Các ngươi đừng làm loạn chống lại Yavê và đừng sợ dân đất ấy, vì chúng ta sẽ làm cỏ chúng: phúc tinh của chúng đã rời xa và có Yavê ở với chúng ta. Ðừng sợ chúng nó!"

 

Yavê nổi giận và Môsê cầu bầu

10 Toàn thể cộng đồng bảo phải ném đá họ đi, nhưng vinh quang Yavê hiện ra cho con cái Israel trong Trướng Tao phùng. 11 Yavê phán với Môsê:

"Cho đến bao giờ nữa dân này sẽ còn khinh thị Ta? Cho đến bao giờ nữa chúng sẽ không tin vào Ta, trước bấy nhiêu dấu lạ Ta đã làm giữa chúng? 12 Ta sẽ đánh phạt chúng bằng ôn dịch, Ta sẽ hủy diệt chúng đi, rồi Ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn mạnh hơn chúng!"

13 Môsê thưa với Yavê:

"Dân Aicập đã nghe biết là Người đã dùng sức mạnh Người đem dân này lên khỏi giữa chúng, 14 và chúng đã nói lại cho dân cư đất này. Chúng đã nghe biết là chính Người, lạy Yavê, Người ở giữa dân này; và Ðấng đã hiện ra nhãn tiền cho dân, chính là Người, lạy Yavê, và đám mây của Người đậu lại trên dân, và Người đi trước dân trên cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm. 15 Thế mà Người lại sẽ giết cả dân như một mạng! Các nước nghe đồn điều ấy về Người, sẽ nói rằng: 16 Bởi Yavê không thể đem dân ấy vào đất mình đã thề ban cho chúng, nên đã hạ sát chúng đi trong sa mạc! 17 Vậy giờ đây, xin để cho sức mạnh của Chúa tôi ra uy, chiếu theo điều Người đã phán, rằng: 18 Yavê bao dung và đầy nhân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm quá phạm, nhưng không coi (tội) dường thể vô can, Ðấng trị tội cha ông trên con cháu ba bốn đời. 19 Xin tha thứ tội của dân này, chiếu theo lượng nhân nghĩa lớn lao, cũng một thể như Người đã từng chịu đựng dân này từ Aicập cho đến đây!"

 

Tha thứ và hình phạt

20 Và Yavê đã phán: "Ta đã tha thứ như lời ngươi xin, 21 nhưng nếu quả thật Ta sống và vinh quang Yavê tràn đầy tất cả cõi đất, 22 thì hết thảy những người đã thấy vinh quang của Ta, và các dấu lạ Ta đã làm ở Aicập và trong sa mạc, nhưng đã thách đố Ta đây đã mươi lần và đã không chịu nghe tiếng Ta, 23 (các người ấy) sẽ không được thấy đất Ta đã thề hứa cho cha ông chúng, hết thảy những kẻ khinh thị Ta sẽ không được thấy đất ấy. 24 Còn Caleb tôi tớ của Ta, nhân vì có một khí độ khác nơi lòng và đã trọn nghĩa theo Ta, thì Ta sẽ đem nó vào đất nó đã vào và dòng giống nó sẽ được chiếm giữ. 25 (Nhưng bởi có dân Amalek và Canaan ở trong thung lũng), thì ngày mai, các ngươi hãy quay lại mà trẩy đi vào sa mạc theo đường Biển Sậy".

26 Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:

"27 Cho đến bao giờ, cái cộng đồng xấu nết này, những chỉ lằm bằm trách móc Ta? Ta đã nghe những lời con cái Israel lằm bằm kêu trách Ta! 28 Hãy bảo chúng: Nếu quả thật Ta sống, sấm của Yavê, Ta lại sẽ không xử với các ngươi như các ngươi đã nói vào tai Ta ư? 29 Nơi sa mạc này, thấy các ngươi sẽ gục xuống, các ngươi hết thảy, những kẻ đã được kiểm tra từ hai mươi tuổi trở lên, các ngươi là những kẻ đã lằm bằm trách móc Ta. 30 Các ngươi sẽ không được vào đất Ta đã giơ tay thề đem các ngươi lập cư trong đó, chỉ trừ Caleb con của Yơphunnê và Yôsua con của Nun. 31 Nhưng những trẻ thơ kia các ngươi nói chúng sẽ làm mồi cho giặc, thì Ta sẽ đem chúng vào, và chúng sẽ được biết đất các ngươi đã dám khinh khi. 32 Thây các ngươi sẽ gục xuống trong sa mạc này, 33 con cái các ngươi sẽ là du mục trong sa mạc bốn mươi năm, chúng sẽ mang lấy tội vạ dâm đãng của các ngươi cho đến khi nào thây ma các ngươi biến sạch trong sa mạc. 34 Tính bao nhiêu ngày các ngươi đã dò thám đất đai, -- tức là bốn mươi ngày, thì cứ kể mỗi ngày là một năm, các ngươi sẽ mang tội các ngươi bốn mươi năm và các ngươi sẽ biết mối thù của Ta. 35 Ta Yavê, Ta đã phán! Ta lại sẽ không xử như thế sao với tất cả cộng đồng xấu xa này, những kẻ đã đoàn tụ với nhau chống lại Ta? Trong sa mạc này chúng sẽ biến dần tận tuyệt; chúng sẽ chết ở đó!

36 Những người Môsê đã sai đi dò thám đất đai và khi trở về, đã làm cho cả cộng đồng lằm bằm trách móc Người, bởi đã buông lời chê bai đất ấy, 37 những người buông lời chê bai nói xấu đất ấy đã bị đánh phạt chết ngay trước nhan Yavê. 38 Chỉ có Yôsua con của Nun và Caleb con của Yơphunnê trong những người đã đi dò thám đất là còn sống.

 

Israel bị đánh bại

39 Môsê đã nói các lời lẽ ấy với toàn thể con cái Israel và dân đã than khóc nhiều lắm. 40 Sáng ngày họ đã dậy sớm và trèo lên đỉnh núi mà rằng: "Này chúng tôi đây! Chúng tôi lên chỗ Yavê đã phán, quả chúng tôi đã mắc tội". 41 Môsê mới nói: "Tại sao các ngươi dám lướt lệnh Yavê? Không thành công được đâu! 42 Ðừng lên, vì không có Yavê ở giữa các ngươi! Kẻo bị đánh bại trước mặt địch thù các ngươi. 43 Vì có quân Amalek và Canaan đó, trước mặt các ngươi và các ngươi sẽ ngã nhào, gươm đâm, nhân vì lẽ các ngươi đã tháo lui không theo Yavê và Yavê sẽ không ở với các ngươi!" 44 Nhưng chúng cư ương ngạnh tiến lên đỉnh núi, trong khi Khám Giao ước của Yavê và cả Môsê vẫn không xê dịch bên trong trại. 45 Quân Amalek và Canaan, ở trên núi ấy, đã xuống và đã đánh cho tơi bời mãi đến Khorma.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page