Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 17 -

 

Các lư đồng

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy bảo Elêazar con của Aharôn, vì tư tế, lượm lấy các lư khỏi đống lửa cháy, và tung xa đi lửa ấy vì là thánh! 3 Các lư của những kẻ mắc tội mà thiệt mạng ấy, người ta hãy lấy mà rèn thành từng tấm lớp chằng chịt dát vào Tế đàn, vì người ta đã tiến dâng các lư ấy trước nhan Yavê nên đã thành vật thánh. Các vật ấy sẽ là một dấu cho con cái Israel".

4 Elêazar, vì tư tế, đã lấy các lư đồng những kẻ bị thiêu đã tiến dâng và người ta đã rèn thành tấm để dát vào Tế đàn. 5 Một ký niệm cho con cái Israel, để đừng có người phàm tục nào, không thuộc dòng giống Aharôn, còn cả dám tiến lại huân yên hương trầm trước nhan Yavê, mà nên như Corê và nhóm đồng hội với y, theo điều Yavê đã phán với nó nhờ tay Môsê.

 

Aharôn can thiệp

6 Hôm sau toàn thể cộng đồng con cái Israel lằm bằm trách móc Môsê và Aharôn mà rằng: "Chính các ông đã giết chết dân của Yavê!" 7 Xảy ra là khi cộng đồng tụ hội chống lại Môsê và Aharôn, thì hai ông quay mặt về phía Trướng Tao phùng, và này: Mây phủ Trướng, và vinh quang của Yavê hiện ra. 8 Môsê và Aharôn đến trước Trướng Tao phùng.

9 Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng: "10 Hãy rút khỏi giữa đám cộng đồng này để Ta thiêu hủy chúng tức khắc!" Hai ông phục mình sấp mặt xuống. 11 Môsê bảo Aharôn: "Cầm lư hương và lấy lửa tự Tế đàn cùng bỏ hương vào và mau mau đem lại với cộng đồng và làm phép xá tội trên họ, vì thịnh nộ đã từ nhan Yavê xuất ra và vạ tai đã bắt đầu". 12 Aharôn đã cầm lấy như Môsê bảo và chạy vào giữa đoàn hội và này vạ tai đã bắt đầu trong dân: ông cho hương vào và làm phép xá tội trên dân. 13 Ông đứng giữa người chết và kẻ sống, và vạ tai đã dẹp xuống. 14 Những người chết bởi vạ tai là mười bốn ngàn bảy trăm, không kể những người đã chết nhân vụ Corê. 15 Aharôn về với Môsê nơi cửa Trướng Tao phùng: Vạ tai đã ngừng hẳn!

 

Cây gậy của Aharôn

16 Yavê phán với Môsê rằng: "17 Hãy bảo con cái Israel và hãy nhận lấy nơi chúng một cây gậy, mỗi gia tộc một gậy, do tay các vương công của chúng, tức là mười hai cây gậy. Ngươi sẽ viết tên mỗi người trên gậy của nó. 18 Còn tên của Aharôn, ngươi sẽ viết trên cây gậy của Lêvi, vì chỉ có một gậy thôi cho mỗi (người cầm) đầu gia tộc. 19 Ngươi sẽ đặt các gậy ấy trong Trướng Tao phùng, trước Chứng tri, nơi Ta hội kiến với các ngươi. 20 Người nào được Ta chọn sẽ được gậy mình đâm chồi và như vậy Ta sẽ dẹp đi xa Ta mọi lời lằm bằm con cái Israel kêu trách đến các ngươi".

21 Môsê đã nói với con cái Israel và các vương công của họ đã trao cho ông mỗi người cây gậy của mình, mỗi vương công một cây gậy, theo gia tộc của họ, tức là mười hai cây gậy, và cây gậy của Aharôn ở giữa các cây gậy của họ. 22 Môsê đã đặt các cây gậy trước nhan Yavê trong Trướng Chứng tri. 23 Hôm sau, khi Môsê vào Trướng Chứng tri, thì này gậy của Aharôn cho nhà Lêvit, đã đâm chồi: gậy ấy đã trổ hoa, đơm bông, và kết thành những trái hạnh đào. 24 Môsê đem các cây gậy ra khỏi nhan Yavê đến với toàn thể con cái Israel; họ đã thấy và mỗi người đã lấy lại gậy của mình.

25 Yavê phán với Môsê: "Hãy để lại gậy của Aharôn trước Chứng tri, để giữ lại làm một dấu cho phường loạn tặc, để ngươi làm cho chúng hết lằm bằm lên đến Ta, và chúng khỏi phải chết". 26 Môsê đã thi hành: Yavê đã truyền cho ông sao, ông đã thi hành như thế.

 

Vai trò của tư tế

27 Con cái Israel thưa với Môsê rằng: " Này, chúng tôi tắt thở, chúng tôi chết mất hết cả, chúng tôi chết mất! 28 Mọi kẻ lại gần, hễ lại gần Nhà tạm Yavê là chết! Phải chăng chúng tôi sẽ tắt thở mà tận tuyệt?"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page